Psalms 145

Anutuac marikibi ye afehebisia

Dawidingo dedengerec yegec yofi heiec.

Anutu ngaKEBUNA, ni afeguma geac kpac kuneng nasoya nasoya kenehekecbade. Ni wenacsoc kenecguma
Anutungo meficnunuu nenang bangecngicngacnec yumia kecma Anutuac kenecyoac debisina, yoac imoc mitikibiu homac fede nga yeng faka imocac negenu ngereeude. (Fingec fingec 9:26, 14:20, 24:48, Mitiyegec 16:7, 26:12, 103:22 nga goa homac fede.)
geac kpac kuneng nasoya nasoya heiwayong memibade.
KEBU ye engenatoa amma damu damuyagoc. Ngic mongngo yeac negen negeng nga siriha naric mi arenggema negentegerude, kpac. Kebu eriendzong memibesonga.

Ngicngac yofinenggac kecdae, yeneng angammemegaac siduc nambaracfocngina edeyunugec yeni ngade fingecgecde, yenearu deyadiyemmekecma kucfakaga damu damuyagoc dekperagiyemmegecde. Ge kibikperagiagoc nga ngictauac kucgagoc amma ua bibiagoc mekecnec, yeni imocac yoac degec ni imoc hennegeng amma negensikecbade. Ngic yeneng uaga damu damuyagoc nga kuhagoc mekecnec, imoc dekperagiyemmebisia. Nga ge engenatoa, imoc dekperagibade. Geng gombunga anemmekecnec, imoc wiac efea kpac. Yeneng imocac siduc degec ni fakaga dindingacac desogai amma yegec heibade.

KEBUNGO ubangerec anemma neneac ubea manganeude. Ye ngaba bic mi anemmeude amma yeng yoac dedzege amma imoc modackecde, faka imocngo wiac engena ande. KEBUNGO ngicngac sasawa gombunga anemmema marikibifora neneac ubamangang anemmeude. 10 OKEBU, ge wiac sasawa mefiyununec, yeni geac ubangerec megembisia. Nga ngicngacfocga kpetiac yeneng kenecguma 11 eucererenggac kibikperagiaac siduc dekperagima kucgaac yoacsiduc dekperagibisia. 12 Ifi anggec ngic sasawango uaga kuhagoc mekecnec, imoc negenggecde. Yeni eucererenggaac kuc kibikperagiagoc, imocac siduha negenggecde.

13 Geac eucerereng imoc nasoya nasoya feengkefu geng ngictauac kucngo garengyunukecnec, imoc ngic fingecsahenina fekefude, imocacsoc feengkefude.

KEBUNGO yoara sasawa deec, imoc modarude nga faka angammemea imoc ubangerecgoc.
14 Ngicngac manunubeso anuKEBUNGO nenang sasawa nanggenunuude. Ye ngicngac tipetangyunuyunuya miacyunuude. 15 Geng nasoya hau yaka yemmenadeac sasawango geac negeung amma kicngina gearu figecde. 16 Wiac kekecnginagoc sasawa yeni wiac monggac ayemmeu geng mariga mekpacgema yemmena soha megecde.

17 KEBUNGO fakaya dindingac modacma wiac sasawa meande, imoc ubangerecgoc anemmeude. 18 NgicngacKEBU kpacgec yeng yeneac wegenac kefude. Nga ngicngac ikocngina kpac kecma ye kpacandae, ye yenigoc wegenac kefude. 19 Ngicngac eweheihei ammiandae, yeni wiac monggac me monggac ayemmeu yeng imoc yemmeu naric kecgecde. Yeng kpakpacngina negemma ebicfunac mesiyunuude. 20 Ngicngac yenengKEBU songogoc hoanggekecgec Kebungo onggongyunuude. Anu ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni memanganeyunuu kpac andacgecde.

21 EnacbibicnangoKEBUAC dedengerec yoac deude. Ngicngac bangecsebigoc kecdae, ngeni sasawango yeac kpara kpetiac nasoya nasoya kenehebisia.

Copyright information for `DED