Psalms 146

Yoac modac modac Kebu

KEBU yoyomo heimini, hallelu Yac. O ubaongana, geKEBU dengerebesena. Ni kekecnauKEBU afehema kekec kecbadesoc Anutunaac dedengerec yegec heibade.

Ngeni ngictauac medacfocngina nga bangecngicac medac sasawa mi negenseriyunubisia, imoc negembisia. Yeneng naric mi meficngunugecde. Asunginango wayunuma kenu yeneng homema emu bangecfu monggoc kemegecde. Nga yeni ua hania hania megecdeac arenggekecgec, imoc uameme imohaingoc kpac andarude.

Yakoboac Anutungo ngic monggac memeficngic anude, imohai ngic imocngo kenehagoc anude. Ngic mong yeKEBU Anutu negensima fora fingerudeac tomai kecande, ye kenehagoc. Anutungo kurumeng nga bangec meficgema kondung nga kondung manau wiac sasawa fede, imoc meficgedarec. Ye yoac modac modacKEBU . Ye ifi kecde nga nasoya nasoya ifi kecengkefude. Ngic goa yeneng ngic ogofocngina ebicfu faiyunugec ubaebicgoc kecgec Kebungo sing dindingac modacma isingyunuma yoacngina desiude. Ngicngac herenginaac homegec yeng yaka gumecyunuude.KEBUNGO ngicngac witicamau tacandae, yeni witicngina yungerude. KEBUNGO ngicngac kicpisic kicngina merecgeude nga ngadehokuc ngadengina mesorongaima miacyunuude.KEBUNGO ngicngac dindingac kecandae, yeni songogoc hoangyunuude. Ngicngac kuric kecgecKEBUNGO yenenggareng ayemmema ngac hodzec nga beging nanggeyunuude. Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeneac singngina ine memanganeude.

10 KEBU Sionggac Anutu, ye nasoya nasoya geac ngictau anggengkefude. Ye fingecsahega fekefudesoc geac ngictau anggengkefude.

KEBU eriendzong memini, hallelu Yac.

Copyright information for `DED