Psalms 149

Ngeni ubangerecgoc kecbisia

KEBU eriendzong memini, hallelu Yac.KEBUAC yegec gboria heimibesonga. Ngicngacfora yeac yoac modackecdae, ngeni kpekpeturangnginau yeac yegec gboria heimibisia. Yeng Israe meficngunuu ngeni yeac ubangerec negembisia. Sionggac medacfora, ngeni ngictaunginaac sogaibisia. Ngeni yegec fedema yeac kpac kuneng heiwayong memibisia. Ngeni tambaring nga gita kpema udumeng gombunga meficgema oeha memibisia.

KEBUNGO ubangerecgoc ngicngacfora ngeneac negenu ngereeude. Yeng ngicngac yumia ebicfunac mesingunuu imocngo wiacngina sirihau anu heingemmeu kemeude.

Yoac modac modac ngicngac ngeni sogaima fefenginau fema ubangerec negemma yegec heimibisia. Ngeni enacnginango dendzerenggema Anutu dengerema maringinau soe mana ngadea enaragoc mema kecma imocngo bangec monnunac ngicngac yenearu turungngina kpouyemmebisia. Ngeni ngiha ngiha kopocsicnginaac turunga kpouyemmema seng mema imocngo ngictaufocngina witicyunugec ngickunengfocngina aiennu mendanggyunubisia. Yoac yofi bic oho ohoya fede, “Yeneac yoac imoc modacma yoacngina isinggema desibesonga.” Nga imocngo Anutuac ngicngac yeac yoac modacma kecdae, yeneac kuc kibikperagiagoc anude.

KEBU eriendzong memini, hallelu Yac.

Copyright information for `DED