Psalms 149

Ngeni ubangerecgoc kecbisia

1KEBU eriendzong memini, hallelu Yac.KEBUAC yegec gboria heimibesonga. Ngicngacfora yeac yoac modackecdae, ngeni kpekpeturangnginau yeac yegec gboria heimibisia. 2Yeng Israe meficngunuu ngeni yeac ubangerec negembisia. Sionggac medacfora, ngeni ngictaunginaac sogaibisia. 3Ngeni yegec fedema yeac kpac kuneng heiwayong memibisia. Ngeni tambaring nga gita kpema udumeng gombunga meficgema oeha memibisia.

4KEBUNGO ubangerecgoc ngicngacfora ngeneac negenu ngereeude. Yeng ngicngac yumia ebicfunac mesingunuu imocngo wiacngina sirihau anu heingemmeu kemeude.

5Yoac modac modac ngicngac ngeni sogaima fefenginau fema ubangerec negemma yegec heimibisia. 6Ngeni enacnginango dendzerenggema Anutu dengerema maringinau soe mana ngadea enaragoc mema kecma 7imocngo bangec monnunac ngicngac yenearu turungngina kpouyemmebisia. Ngeni ngiha ngiha kopocsicnginaac turunga kpouyemmema 8seng mema imocngo ngictaufocngina witicyunugec ngickunengfocngina aiennu mendanggyunubisia. 9Yoac yofi bic oho ohoya fede, “Yeneac yoac imoc modacma yoacngina isinggema desibesonga.” Nga imocngo Anutuac ngicngac yeac yoac modacma kecdae, yeneac kuc kibikperagiagoc anude.

KEBU eriendzong memini, hallelu Yac.

Copyright information for `DED