Psalms 150

Kebu dengerebesonga

1KEBU eriendzong memini, hallelu Yac. Anutu womongau eriendzong memibesonga. Yeac kurumenga kurumenga seria fekendae, ngeni imohai yaiyo kpemibisia. 2Kebungo kucfaka damu damuyagoc mekecde amma ye engenatoa kpembibihagoc, imocac yoyomo heimibesonga.

3Ngeni trampet fifima udumeng meficgema ye dengerema yoming nga gita kpema udumeng meficgema heiwayong memibisia. 4Ngeni tambaring kpema yegec fedema ye dengerema gitakurere kpema kungac fifima dengerebisia. 5Ngeni kpeng kpema ye dengerema kpeng udumenga kunengngoc fifima dengerebisia.

6Wiac sasawango asu heiandae, ngeniKEBU eriendzong memibisia.

KEBU eriendzong memini, hallelu Yac.

New Testament

Copyright information for `DED