Psalms 21

1OKEBU, ge kucgagoc, imocac ngictau ye geac ubangerec negenude. Nga geng ye meficgekecnecac ye firang amma homac yombong sogaima kecde.

2Hereau songo feec, ge imoc meficgemidang nga enacbibihango wiacac kpesigenu ge imoc sasawa mima mong mi wadang.Selac

3Geng ye heitaima kenecgaac finactoa mima ngictau ira gol tegengo memea oruhau fainec. 4Ye kekecac kpesigenu geng kekec mina nasoya nasoya fekengkefude. 5Nga ge mefickena ye firang amma feracyunuma kuc nga kibikperagitoagoc ande. Ge ngickunenggac kuc nga kibikperagi mina ye kunengngina fekefude. 6O, kenecgango yegoc nasosoc feengkefude. Ge yegoc kecnecac ye ubangerec negemma sogaima kefude. 7Ngictau yeKEBU negenserima kecde. Kebu Engenatoango yoac dedzege amma imoc modacma kecandeac wiac mongngo ngictau meu goroc goroc naric mi anude.

8Ge marigango ngabafocga mendangyununade nga marifoigango ngic geac modzongina tiande, yeni meyunuude. 9Ge didiu fingectegecnade, naso imohai ngaba yeni ngic gerecfu manganeandae, ifi isoc kecgec gerecgango yonohoude.KEBUNGO herebu amma gbokoyunuu gerecngo yonohou kpac anggecde. 10Ge yeneac esafocngina kpetotieyunuma bangecfunac meicyununade. Amma ge yeneac gborifocngina ngic medacfocngina botucnginaunac meicyununa kpac anggecde.

11Yeni mangana arenggema gubeso amma ge tobanggugecdeac sing mengeregecdeu uangina imoc naric mi fingerude. 12Ge tebega kicnginau kpesaina yeni dzigenema ngadeguma woragecde.

13OKEBU kuctoagagoc, neni afeguma kuctoaga afehema yegec heinide.

Copyright information for `DED