Psalms 21

OKEBU, ge kucgagoc, imocac ngictau ye geac ubangerec negenude. Nga geng ye meficgekecnecac ye firang amma homac yombong sogaima kecde.

Hereau songo feec, ge imoc meficgemidang nga enacbibihango wiacac kpesigenu ge imoc sasawa mima mong mi wadang.Selac

Geng ye heitaima kenecgaac finactoa mima ngictau ira gol tegengo memea oruhau fainec. Ye kekecac kpesigenu geng kekec mina nasoya nasoya fekengkefude. Nga ge mefickena ye firang amma feracyunuma kuc nga kibikperagitoagoc ande. Ge ngickunenggac kuc nga kibikperagi mina ye kunengngina fekefude. O, kenecgango yegoc nasosoc feengkefude. Ge yegoc kecnecac ye ubangerec negemma sogaima kefude. Ngictau yeKEBU negenserima kecde. Kebu Engenatoango yoac dedzege amma imoc modacma kecandeac wiac mongngo ngictau meu goroc goroc naric mi anude.

Ge marigango ngabafocga mendangyununade nga marifoigango ngic geac modzongina tiande, yeni meyunuude. Ge didiu fingectegecnade, naso imohai ngaba yeni ngic gerecfu manganeandae, ifi isoc kecgec gerecgango yonohoude.KEBUNGO herebu amma gbokoyunuu gerecngo yonohou kpac anggecde. 10 Ge yeneac esafocngina kpetotieyunuma bangecfunac meicyununade. Amma ge yeneac gborifocngina ngic medacfocngina botucnginaunac meicyununa kpac anggecde.

11 Yeni mangana arenggema gubeso amma ge tobanggugecdeac sing mengeregecdeu uangina imoc naric mi fingerude. 12 Ge tebega kicnginau kpesaina yeni dzigenema ngadeguma woragecde.

13 OKEBU kuctoagagoc, neni afeguma kuctoaga afehema yegec heinide.

Copyright information for `DED