Psalms 3

Ngicngacfora garengyunuude

Dawidingo medaha Absaronggac kicfunac worama yegec yofi heiec.

1OKEBU, ngic ngabafocna yeni homac yombong nga ngic homacngo yacma nubeso andae. 2Ngic homac yeneng neac yofi deandae, “Anutungo ye ebicfunac naric mi mesiude.”Selac

3OKEBU, gennoc oronnuma kasona annec. Geng kuc nga kibikpergiagoc ambadeac anengkecma orucna memiacma meserinukecnec. 4NiKEBUARU seria kiacba yeng kpetiac tikiyau tacma yoacna turunga merennenude.Selac

5KEBUNGO nanggenuude, imocac ni mafema monggoc yacbade. 6Ngic teng taoseng nga noc yeneng habuya habuya kpedzucnema noboc nobocnac hama nubeso oronnugec ni yeneac mi kengecnuude.

7OKEBU, ge hama ebicfunac mesinuna. Anutuna, ge ngabafocna ngebacngina kpedzamema manganameme enacngina kpemoronggena mabeso. 8KEBU ye ebic mesi mesi mingina. Kebu, ge ngicngacfocga kenecnununa.Selac

Copyright information for `DED