Psalms 34

Ebicfunac mesiec

Dawidingo Abimerecac kicfu fingecma ikoc amma uba sufu sufungic isoc anu Abimerecngo ye kporaru mama worama yegec yofi heiec.

Ni nasosocKEBU keneheba,
Anutungo meficnunuu nenang bangecngicngacnec yumia kecma Anutuac kenecyoac debisina, yoac imoc mitikibiu homac fede nga yeng faka imocac negenu ngereeude. (Fingec fingec 9:26, 14:20, 24:48, Mitiyegec 16:7, 26:12, 103:22 nga goa homac fede.)
yeac dedengerecngo neac enacbibicfu nasosoc fekefude.
UbaonganangoKEBUAC negenu wiac engena anu ye dengereba. Ngicngac makpekpea yeneng imoc negemma sogaibisia. O, ngeni nigocKEBU kpac kuneng mima nenahafoc yeac kpac kuneng heiwayong memini.

NiKEBUNGO meficnuudeac ye hofocba yeng kengecna meickema ebicfunac mesinuec. Ngicngac neni kicnina yearu fini sogac sogaiac kperagingo kicmesunina mekperagiu kperagigoc annide nga kicmesunina gameagoc amma sacsac naric mi kpeude. Ni ngic makpekpeango kiacbaKEBUNGO neac kpakpac negemma ebicfunac mesinudarec.

Ngicngac neneng Anutuac eweheiheigoc kecniKEBUAC angerongo ebicfunac mesinunuudeac nenigoc kecma oronnunuude.

KEBU gombunga, ngeni imocnoc nehemma kicnginango hembisia. Ngic mong ye yeac hoannu kemma sufuma kecande, ye sogac sogaigoc kefude. KEBU eweheihei ammiandae, yeni wiac monggac naric mi obohogecde. Imocac ngicngacfora kpetiac kecdae, ngeni ye eweheimima kecbisia. 10 Raiong yang gboria yeni yaka hofocma herenginaac homegecde, fora. Anu ngicngacKEBU hofocandae, yeni wiac gombunga monggac naric mi obohogecde.

11 O nambarac, ngeni yei hama yoacna negembisia. NiKEBUAC eweheiheigoc kekec kpoungemmebade. 12 Ge kecnadeac anggendeu nga nasoga mehereema kekec gombunga kecnadeac anggendeu 13 ge nedzaranggango yoac mangana mi debesena amma ge enacbibicgango ikocyoac mong mi debesena. 14 Ge yarefaka wama gombunga angkecbesena amma ruaekekec meficgenadeac anggenu imoc meficgenadeac uatoa mebesena.

15 KEBUNGO kiwa ngicngac dindingac yenearu fima kedzac kpema kiacngina negenude. 16 Ye yarengic yenemma meicyunuu bangecfu ngicngac ninigec meficgeyemmeu yeneng monggoc mi negensiyunugecde. 17 Ngicngac dindingac yeniKEBUNGO meficyunuudeac kiacgec yeng kiacngina negemma ebicfunac mesiyunudarude. 18 Ngicngac ubamanganggac wosongina toho tohoya kecgecKEBUNGO yeneac wegenac kefude nga ngicngac asuu kpungge kpunggea kecdae, yeni ebicfunac mesiyunuude. 19 Ngic dindingacngo kpendzeng kpekecde, imoc wiac homac yombong, ngaKEBUNGO sifu ye ebicfunac mesidarude. 20 Ye sira gombunga garenggeu sira mongngo naric mi usuude.

21 Ngic Anutu ngadehema mangana meudeac ammiande, ye yarefakaac wiac manganango kpebucgeude. Nga ngicngac ngic dindingac ngaba ayemmeande, yeni yoacfu kopocsicnginagoc deyemmegec makpegecde.

22 KEBUNGO kingang ngicfora kekecngina bummema ebicfunac mesiyunuude nga mong ye yeac hoannu hama sufuude, ye yoacfu naric mi makpeude.

Copyright information for `DED