Psalms 34

Ebicfunac mesiec

Dawidingo Abimerecac kicfu fingecma ikoc amma uba sufu sufungic isoc anu Abimerecngo ye kporaru mama worama yegec yofi heiec.

1Ni nasosocKEBU keneheba,
Anutungo meficnunuu nenang bangecngicngacnec yumia kecma Anutuac kenecyoac debisina, yoac imoc mitikibiu homac fede nga yeng faka imocac negenu ngereeude. (Fingec fingec 9:26, 14:20, 24:48, Mitiyegec 16:7, 26:12, 103:22 nga goa homac fede.)
yeac dedengerecngo neac enacbibicfu nasosoc fekefude.
2UbaonganangoKEBUAC negenu wiac engena anu ye dengereba. Ngicngac makpekpea yeneng imoc negemma sogaibisia. 3O, ngeni nigocKEBU kpac kuneng mima nenahafoc yeac kpac kuneng heiwayong memini.

4NiKEBUNGO meficnuudeac ye hofocba yeng kengecna meickema ebicfunac mesinuec. 5Ngicngac neni kicnina yearu fini sogac sogaiac kperagingo kicmesunina mekperagiu kperagigoc annide nga kicmesunina gameagoc amma sacsac naric mi kpeude. 6Ni ngic makpekpeango kiacbaKEBUNGO neac kpakpac negemma ebicfunac mesinudarec.

7Ngicngac neneng Anutuac eweheiheigoc kecniKEBUAC angerongo ebicfunac mesinunuudeac nenigoc kecma oronnunuude.

8KEBU gombunga, ngeni imocnoc nehemma kicnginango hembisia. Ngic mong ye yeac hoannu kemma sufuma kecande, ye sogac sogaigoc kefude. 9KEBU eweheihei ammiandae, yeni wiac monggac naric mi obohogecde. Imocac ngicngacfora kpetiac kecdae, ngeni ye eweheimima kecbisia. 10Raiong yang gboria yeni yaka hofocma herenginaac homegecde, fora. Anu ngicngacKEBU hofocandae, yeni wiac gombunga monggac naric mi obohogecde.

11O nambarac, ngeni yei hama yoacna negembisia. NiKEBUAC eweheiheigoc kekec kpoungemmebade. 12Ge kecnadeac anggendeu nga nasoga mehereema kekec gombunga kecnadeac anggendeu 13ge nedzaranggango yoac mangana mi debesena amma ge enacbibicgango ikocyoac mong mi debesena. 14Ge yarefaka wama gombunga angkecbesena amma ruaekekec meficgenadeac anggenu imoc meficgenadeac uatoa mebesena.

15KEBUNGO kiwa ngicngac dindingac yenearu fima kedzac kpema kiacngina negenude. 16Ye yarengic yenemma meicyunuu bangecfu ngicngac ninigec meficgeyemmeu yeneng monggoc mi negensiyunugecde. 17Ngicngac dindingac yeniKEBUNGO meficyunuudeac kiacgec yeng kiacngina negemma ebicfunac mesiyunudarude. 18Ngicngac ubamanganggac wosongina toho tohoya kecgecKEBUNGO yeneac wegenac kefude nga ngicngac asuu kpungge kpunggea kecdae, yeni ebicfunac mesiyunuude. 19Ngic dindingacngo kpendzeng kpekecde, imoc wiac homac yombong, ngaKEBUNGO sifu ye ebicfunac mesidarude. 20Ye sira gombunga garenggeu sira mongngo naric mi usuude.

21Ngic Anutu ngadehema mangana meudeac ammiande, ye yarefakaac wiac manganango kpebucgeude. Nga ngicngac ngic dindingac ngaba ayemmeande, yeni yoacfu kopocsicnginagoc deyemmegec makpegecde.

22KEBUNGO kingang ngicfora kekecngina bummema ebicfunac mesiyunuude nga mong ye yeac hoannu hama sufuude, ye yoacfu naric mi makpeude.

Copyright information for `DED