Psalms 36

Manganaac faitobang

Yegecgareng yearu.KEBUAC kingangngic Dawidingo yegec yofi heiec.

Ngic mong ye Anutu ngadehema mangana meudeac ammiu singyoackpekpengo yeac herea keme kemeau yombong kehema yoac edeude. Ye kiwango wiac hendacma Aunutuac kengec mong mi negenude. Ye yoackerec nga ikoc angemema ubeau yofi negenude, “Ngicngac ogofocna memanganeyunudua, imoc ngic mongngo naric mi hennegeng anude nga fakana imocac modzongina mi tiude.” Ngic imoc ye enacngo ogofocngina tobangyunuudeac yoac nga ikocyoac arenggema deude. Ye bicngoc negentegecma wiac gombunga angkefec, imoc bic wama eng kefude. Nga ye fefeau fema ogofora tobangyunuudeac mangana arenggema sing manganasac modackefudeac negenude. Ye faka angammeme mangana mong mi ngadehema waude.

Anutu ye memeficnina

OKEBU, geng yoac dedzege amma imoc modackecnec, fakaga imocngo emma kurumenga kurumenga kpesereyunuude. Nga yoac modac modac fakagango wi emma hoeng kpesereyunuude. Tikitoa nangkendae, ifi isoc geac dindingac kekecga ande. Ge yoacfu sing dindingac modacma yoacngina desiyemmeannec, imocngo kondung keme kemea isoc ande. OKEBU, ge ngicngac nga yang hania hania momoc onggongyununade.

O Anutu, geng yoac dedzege amma imoc modackecnec, fakaga imoc wiac engena yombong. Neni, ngicngac yeneac nambaracfocnginango, geac hoannu hadacma kpegangga marabeau sufuma kecnide. Geac amau yaka gombunga gombunga homac feu ubangerecga doku isoc hanemmeu nekecdimbe.

Kekecac haniaac dokudzohong, imoc gearu fekefude nga neni geac kperagiu kperagi hengkecdimbe.

10 O Kebu, geng yoac dedzege amma imoc modackecnecac fakaga imocac ngicngac negenggukecdimbe, nenearu fekecbeso. Ngicngac herenginau ikoc nga hamangec mong mi fede, geng yeni ebicfunac mesiyununa. 11 Ubakpekpe ngic ye haniango ni tifacnubaac kpae heimibesena. Amma ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, ge yeneac kpae heina yeneng ni mi kporacnubisia. 12 Yarengic yeni bangecfu mayunuu fedae, yeni mayunuu monggoc mi yacgecde.

Copyright information for `DED