Psalms 37

Bangec medacgecde

Dawidingo yegec yofi heiec.

1Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, ge yeneac modzoga mi tibeso. Nga faka mangana angandae, ge yeneac keracmangang mi ambesena. 2Yeni naso wegenacnecsac kecma kpindzingngo dzanggeande, ifi isoc dzanggegecde. Wiac mong maria tengging tenggingngo homeande, yeni ifi isoc homegecde.

3GeKEBU negenserima kecma faka gombunga angkecbesena. Ge ifi amma bangecfu naso herea kecma bangec imocac hoannu sufuma ruaegoc kecnade. 4GeKEBUAC songo negembesena. Ge ifi anna yeng heregaac songo modacma wiac genude. 5Ge kekecgaac singKEBUAC mariu faima ye negenserima kecna yeng uaya mekefude. 6Nga yeng nanggeguu ge firang anna imocngo wenac kperagia isoc mekperagiyunuude. Amma nanggeguu dindingac annade, fakaga imoc wenac nasou wenac kperagiande, ifi isoc kperagiude.

7GeKEBUAC kicfu waickema tomai kecma kucga mi mabeso. Ngic mongngo yarefaka arenggema iwai sasawa meficgema naric kefude, imoc fingeru ge yeac modzoga mi tibeso. 8Ge ngaba mi ambesena nga herebufaka imoc ngadehema monggoc mi negembesena. Modzotitingo manganau wangecguudeac ngicngac ubango mi ukuyunubesena.

9Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, ye meicyunuu kpac anggecde. Nga ngicngacKEBUAC tomai kecandae, yeni maridzominggac arennu bangec mema mingina anggecde. 10Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni naso mi hereemanu monggoc mi kecgecde. Ge tatahau kemma ye hofocyombonggema naric mi meficgenade.

11Anu ngicngac yumia yeni maridzoming arennu bangec mingina anggecde. Yeni finac hania hania efea kpac mekecma ubangerecgoc kecgecde.

12Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni ngic dindingac yunugecdeac areng faima enac kisaranggedae. 13NgaKEBUNGO ine yenemma dzomoreude, nocac nasongina wegena haude, imoc bic negende.

14Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni soe taima tebengina kpedzigecde. Yeni ngicngac makpekpea amma ngicngac iwaiac obohoma kecdae, yenemma ngicngac ikoc nga hamangecngina kpac kecandae, yeni yenemma yunugecdeac ayemmeude. Yeni ngicngac herengina dindingac kpebucyunugecdeac ayemmeande. 15Soenginango yenang herengina nendanggeu tebengina usuude. 16Nga ngic didingacngo wiac kapianec mekecde, imoc wiac gombunga. Anu ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni wiac efea kpac feyemmeude, imocngo ngic dindingac yeac finacbisic, ifi isoc mi ngereeude.

17Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeandae, yeni ebicfu enggec maringina kpetackeude. AnuKEBUNGO ngicngac dindingac nanggeyunuu seria nanggecde.

18KEBUNGO ngic kopocsic mong mi meficgeandae, yeneac nasongina negendacde. Nga yeni maridzoming negemma wiac megecde, imoc wisic wisickea kpac anu 19naso ebihagoc hau yeni seria nanggecde. Mongngo game kpekpeu naric mi faiyunuude nga bodinaso hau wiac monggac naric mi obohogecde.

20Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeneng ine kpac anggecde. Dzaring dzuria moronggema kpac angandae, ifi isocKEBUAC ngabafora kpac anggecde. Yeni hosuc engande, ifi isoc emma kpac anggecde.

21Ngic Anutu ngadehema mangana meudeac ammiude, ye wiac turung amma mema turunga imoc mi kpouande. Ngic dindinga, yeng ubangerec negemma wiac naric eng yemmeude. 22NgicngacKEBUAC kenecgoc kecdae, yeneng maridzominggac arennu bangec mema mingina anggecde. Nga ngicngac Kebuac sowec bageau kecgec Kebungo meicyunuu kpac anggecde.

23KEBUNGO ngic monggac singgac negenu ngereeudeu ye yeac kenghaya meseriu sing titia seria anude. 24Ye todinggebac, fora. Nga Kebungo mariau medeac naric mi makpeude.

25Ni medacnaungoc kecerekecma yaguc ngickpengeng anduae, imohai hemba Anutungo ngic dindingac naric mi wau eng kecande, kpac. Nga yeac nambaracfora yeni yakaac mong mi derecgegecde. 26Yeng nasosoc iwai eng yemmekecde nga nambaracfora yeni ogomefic amma ngicngac ogofocngina kenec meficgeyemmegecde.

27Ge faka angammeme mangana ngadehema wama faka gombunga amma bangecfu wisic wisickea kpac kecnade.

28KEBUNGO ngicngac sing dindingac modacgecdeac ammiu yeac kpetiac areng, yeni naric mi ngadeyunuma wayunuude. Ye onggongyunuude, imoc wisic wisickea kpac. Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeng yeac nambaracfora ine meicyunuu kpac anggecde. 29Ngicngac dindingac yeneng maridzominggac arennu bangec mema mingina amma naso wisic wisickea kpac imohai kecgecde.

30Ngic dindingac ye enarango yoac negen negentegecgoc deude nga nedzarangango sing dindingac modacnideac yoac deude. 31YeKEBUAC dedeseriyoac ubahereau feu hania naric mi tiposockeude. 32Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni ngic dindingac yeneac kicfifi kecma kpebucyunubeso anggec 33KEBUNGO ngic dindingac naric mi wayunuude nga ngaba yeneac kucnginango naric mi feracyunuma memayunuude. Ngaba yeneng yeneac yoac mekemma yoacfu faiyunugecKEBUNGO kpae heiyemmeu kopocsicac areng naric mi deyemmegecde.

34GeKEBUAC tomai kecma yeac sing modacbesena. Ge ifi anna yeng miacguma maridzominggac arennu bangec genu mingina annade. Nga yeni geac kicfu ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, meicyunugec kpac anggecde. 35Ni ngic mong henai, ye Anutu ngadehema mangana meudeac ammiu ngicngac ogofora ebicfu faiyunukefec. Nga yeneng ubaebicgoc kecmagec yeng Rebanong bangecac yomondzoc ic herea isoc feracyunuma nangkecfec. 36Nga ni monggoc ihai kemma nanangasac hemba yengena mi nanu hemba dema hofocba imohai mi nanec.

37Ngic kopocsic mong mi meficgeande, ngeni ye hentegecbisia. Ngic mong ye ikoc nga hamangeha kpac kecande, ye hembisia. Ngic ruaegoc kecande, yeng arengfora yenigoc naso herea kefude. 38Nga singyoackpekpe ine kpetotieyunugec kpac andacgecde nga ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni wiacngina ngereema feec, imoc meickegec kpac anude. 39KEBUNGO ngic dindingac ebicfunac mesiyunuma ebicnasou yeneac sufu sufuamangina anu ihai sufuma kecgecde. 40KEBUNGO meficyunuma ebicfunac mesiyunuude. Yeni yeac hoannu hama sufuma kecdaeac amma yeng ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeneac mariunac mesiyunuude.

Copyright information for `DED