Psalms 47

Ngictaungo tatahau matacde

Yegecgareng yearu. Kora medacfora yeni mitiyegec yofi heigec.

Ngiha ngiha sasawa, ngeni mari kpema Anutuac yegec sogac sogaigoc dendzerenggema heimibisia. KEBU Engenatoa ye bibiagoc, ye bangectoa bangec imoac ngictautoa. Ye ngiha ngiha memayunuma nenang bageu faiyunuec. Ye bangec monnunac ngicngac hanininaac bageau faiyunuec.

Yeng Yakoboac songo negendeac amma bangec imoc meisinggeu Yakobongo imoc negenu wiac engena anec. Kebungo bangec imoc maridzominggac arennu nemmeec.Selac

Anutungo sogac sogaiac arogoc kurumennu enec.KEBUNGO trampet udumengtoagoc kurumennu enec. Ngeni Anutuac oheha mema yegec heima eriendzong memima yegec heimibisia. Ngeni ngictaunina yaiyo kpemima yegec heimima dedengerec yegec heimibisia.

Anutu ye bangectoa bangec imocac ngictau. Ngeni yeac yegec heimima ye dengerebisia. Anutu ye ngictau amma bangec monnunac ngicngac areng kucgoc garengyunuma kecde. Ye ngictau tataha kpetiacfu tacde.

Ngiha ngiha yeneac ngictauac medacfocngina yeni Abarahanggac Anutu yeac ngicngacfora. Nga yeni hama kpedzucnema tacgecde. Ngicngac bangectoa bangec imocac kaso amma kecandae, yeni Anutuac ngic. Imocac ye afehema afehekecbesonga.

Copyright information for `DED