Psalms 47

Ngictaungo tatahau matacde

Yegecgareng yearu. Kora medacfora yeni mitiyegec yofi heigec.

1Ngiha ngiha sasawa, ngeni mari kpema Anutuac yegec sogac sogaigoc dendzerenggema heimibisia. 2KEBU Engenatoa ye bibiagoc, ye bangectoa bangec imoac ngictautoa. 3Ye ngiha ngiha memayunuma nenang bageu faiyunuec. Ye bangec monnunac ngicngac hanininaac bageau faiyunuec.

4Yeng Yakoboac songo negendeac amma bangec imoc meisinggeu Yakobongo imoc negenu wiac engena anec. Kebungo bangec imoc maridzominggac arennu nemmeec.Selac

5Anutungo sogac sogaiac arogoc kurumennu enec.KEBUNGO trampet udumengtoagoc kurumennu enec. 6Ngeni Anutuac oheha mema yegec heima eriendzong memima yegec heimibisia. Ngeni ngictaunina yaiyo kpemima yegec heimima dedengerec yegec heimibisia.

7Anutu ye bangectoa bangec imocac ngictau. Ngeni yeac yegec heimima ye dengerebisia. 8Anutu ye ngictau amma bangec monnunac ngicngac areng kucgoc garengyunuma kecde. Ye ngictau tataha kpetiacfu tacde.

9Ngiha ngiha yeneac ngictauac medacfocngina yeni Abarahanggac Anutu yeac ngicngacfora. Nga yeni hama kpedzucnema tacgecde. Ngicngac bangectoa bangec imocac kaso amma kecandae, yeni Anutuac ngic. Imocac ye afehema afehekecbesonga.

Copyright information for `DED