Psalms 49

Yeni sasawango homegecde

Yegecgareng yearu. Kora medacfora yeni mitiyegec yofi heigec.

Ngiha ngiha ngeni yoac yomoc negembisia nga ngicngac bangectoa bangecfu kecdae, ngeni kedzac kpema yoac yomoc negembisia. Ngicngac kpactoanginagoc nga kpacngina kpac, dzofinactoanginagoc nga makpekpea, ngeni yoac yomoc negembisia.

Enacnango negen negentegecac yoac debade nga herenango negen negengua mema wiac hania hania negentegecma kecbade. Ngic yeni yoac heima degec ni kedzac kpema imoc negembade. Ni gita kpema udumeng gombunga negemma yoac heiheiac hania deireckebade.

Naso manganango hau ngic yeni nukporac anenggec ngabafakanginango oronnuu kengec naric mi ambade. Ngicngac imoc yeni hiedzongina negenserima kecandae, yeni dzofinactoanginaac negenggec wiac engena anu imocac yoac homac osogecde.

Foracngoc, ngic mongngo munia monggac kekec dzofinacngo bung naric mi meude, kpac. Ye buma imoc naric mi meficgeude nga yeac bung Anutu naric mi miude. Ngickekecac bung imoc engena yombong nga imocac hiedzo homac yombong faigecdeu imoc sifu naric mi kpoudarude. Imocac ngic mongngo naso herea wisic wisickea kpac mi kefude. Ngicngac sasawa yeneng kicsereu kemema imoc hendacgecde. 10 Oc, ngic negen negentegecnginagoc yeni ifingoc homeandae, imoc hengandimbe. Ngic negen negengngina kpac nga oboc kpoboc yeneng ifi isocngoc homegecde. Yeni hiedzongina wagec goa yeneng imoc megecde. 11 Yeni amangina fefeseri feudeac negemma bangec goa ifingoc yenaoc wase meandae, fora. Nga kicserengo sifu yeneac amabangecngina feengkefude. Yeni fingecsahengina fekefudesoc kicserenginau kemema kecgecde. 12 Ngic mong wiac kibiagoc gombunga gombunga mekecma heiu wiac ifiango ye kefudeac naric mi meficgeude, kpac. Ye ine yang hania hania yeni homeandae, ifi isoc homema kpac anude.

13 Ngicngac yeneng ubafong amma yenanggac negensima kecandae, yeneac kekec imoc ifinoc. Nga ogofocngina goa yeneac yoacnginaac songo negemma modacyunuandae, yeneng sing ifiangoc kenggecde.Selac

14 Ngic yeni rama meisingyunuma homec amaac arennu faiyunuandae, yeni ifi isoc andae. Homecngo rama garengngina amma hesicyunuu yeni kemema kicsereu fegec sebingina hoaeu homec amango amangina anude. Anu ama wereckenu ngic ikoc nga hamangecngina kpac kecandae, yeneng kunengngina amma garengyunugecde.

15 Anutungo sifu ni hoannuma menuudeac ubaongana homec amaac kucfunac bummema mesiude.Selac

16 Ngic mong ye dzofinaha homac nga amagereha nga finatoaya monggoc anu ge imoc hemma imocac negenna wiac engena mi ambeso.

17 Ye homeude, imohai wiac imohacnac mong mi tofoma kenu iwaiya sasawa imocngo ye modacma homec amau naric mi kenude. 18 Foracngoc, ye gbori kecma yengenaac yofi negengande, ni kenecnagoc. Ngic ye kekeha sasawa ngereeu ngicngac yeneng imoc hemma ye dengerekecgecde 19 nga ye sifu homeude. Ye bangecfora bic kemma kperagi monggoc mi hengandae, yenearu kemeude. 20 Ngic mong ye kecma wiac kibiagoc gombunga gombunga mekecma heiu wiac ifiango ye fekefudeac naric mi meficgeude, kpac.

Ye ine yang hania hania homeandae, ifi isoc homema kpac anude.

Copyright information for `DED