Psalms 49

Yeni sasawango homegecde

Yegecgareng yearu. Kora medacfora yeni mitiyegec yofi heigec.

1Ngiha ngiha ngeni yoac yomoc negembisia nga ngicngac bangectoa bangecfu kecdae, ngeni kedzac kpema yoac yomoc negembisia. 2Ngicngac kpactoanginagoc nga kpacngina kpac, dzofinactoanginagoc nga makpekpea, ngeni yoac yomoc negembisia.

3Enacnango negen negentegecac yoac debade nga herenango negen negengua mema wiac hania hania negentegecma kecbade. 4Ngic yeni yoac heima degec ni kedzac kpema imoc negembade. Ni gita kpema udumeng gombunga negemma yoac heiheiac hania deireckebade.

5Naso manganango hau ngic yeni nukporac anenggec ngabafakanginango oronnuu kengec naric mi ambade. 6Ngicngac imoc yeni hiedzongina negenserima kecandae, yeni dzofinactoanginaac negenggec wiac engena anu imocac yoac homac osogecde.

7Foracngoc, ngic mongngo munia monggac kekec dzofinacngo bung naric mi meude, kpac. Ye buma imoc naric mi meficgeude nga yeac bung Anutu naric mi miude. 8Ngickekecac bung imoc engena yombong nga imocac hiedzo homac yombong faigecdeu imoc sifu naric mi kpoudarude. 9Imocac ngic mongngo naso herea wisic wisickea kpac mi kefude. Ngicngac sasawa yeneng kicsereu kemema imoc hendacgecde. 10Oc, ngic negen negentegecnginagoc yeni ifingoc homeandae, imoc hengandimbe. Ngic negen negengngina kpac nga oboc kpoboc yeneng ifi isocngoc homegecde. Yeni hiedzongina wagec goa yeneng imoc megecde. 11Yeni amangina fefeseri feudeac negemma bangec goa ifingoc yenaoc wase meandae, fora. Nga kicserengo sifu yeneac amabangecngina feengkefude. Yeni fingecsahengina fekefudesoc kicserenginau kemema kecgecde. 12Ngic mong wiac kibiagoc gombunga gombunga mekecma heiu wiac ifiango ye kefudeac naric mi meficgeude, kpac. Ye ine yang hania hania yeni homeandae, ifi isoc homema kpac anude.

13Ngicngac yeneng ubafong amma yenanggac negensima kecandae, yeneac kekec imoc ifinoc. Nga ogofocngina goa yeneac yoacnginaac songo negemma modacyunuandae, yeneng sing ifiangoc kenggecde.Selac

14Ngic yeni rama meisingyunuma homec amaac arennu faiyunuandae, yeni ifi isoc andae. Homecngo rama garengngina amma hesicyunuu yeni kemema kicsereu fegec sebingina hoaeu homec amango amangina anude. Anu ama wereckenu ngic ikoc nga hamangecngina kpac kecandae, yeneng kunengngina amma garengyunugecde.

15Anutungo sifu ni hoannuma menuudeac ubaongana homec amaac kucfunac bummema mesiude.Selac

16Ngic mong ye dzofinaha homac nga amagereha nga finatoaya monggoc anu ge imoc hemma imocac negenna wiac engena mi ambeso.

17Ye homeude, imohai wiac imohacnac mong mi tofoma kenu iwaiya sasawa imocngo ye modacma homec amau naric mi kenude. 18Foracngoc, ye gbori kecma yengenaac yofi negengande, ni kenecnagoc. Ngic ye kekeha sasawa ngereeu ngicngac yeneng imoc hemma ye dengerekecgecde 19nga ye sifu homeude. Ye bangecfora bic kemma kperagi monggoc mi hengandae, yenearu kemeude. 20Ngic mong ye kecma wiac kibiagoc gombunga gombunga mekecma heiu wiac ifiango ye fekefudeac naric mi meficgeude, kpac.

Ye ine yang hania hania homeandae, ifi isoc homema kpac anude.

Copyright information for `DED