Psalms 5

Anutu ye memeficna

Yegecgareng yearu. Kungac fima heibesonga. Dawidingo yegec yofi heiec.

1KEBU ge kedzac faima yoacna negenna nga asoringa anende, imoc negensina. 2Ngictauna nga Anutuna, ni numugenduaeac kedzac kpena nga meficnunadeac kpacguba ge kpakpacna nga enacudumenna negenna. 3OKEBU, ni asoacngoc kpacguba enacudumenna negengannec nga asoacngoc sesena mengerema gearu faima tomai kecbade.

4Anutu, geng ngic ngadeguma mangana megecdeac ayemmeande, yeneac ubangerec mi negennec nga ngic mong ye faka mangana hoanggeande, yeng gegoc naric mi kefude. 5Ngic yoackpekpe yoac homac osoandae, yeni geac kicfu naric mi hama nanggecde. Ge yarengic ubango ukuyunudacma wayununade. 6Geng ngic ikocyoac deandae, yeni kpetotieyununa kpac anggecde. Nga ngic ogofocngina kpebucyunuma sac hembeso ayemmeande nga ogofocngina tobangyunuandae, ngic ifiaKEBUNGO ubango wayunuude.

7Geng yoac dedzege amma imoc modackecnec. Imocac ni amagau erema kicna kpetiac womonggau fima eweheiheigoc fafoc heigemma numugembade. 8OKEBU, ni ngabafocna kecdaeac geangga faka dindingacfu hesicnuma singga mesorongainenna tima kembade.

9Yeni enanginau yoac fora mong mi fede nga herenginau ogofocngina memanganeyunugecdeac negen negensac fede. Yeni ubangina imoc kicsere angge anggea nga nedzarangnginango yoac deandae, imocngo ngicngac kerec ayemmema manganau faiyunugecde. 10O Anutu, ge ngic ifia yoacfu faiyunuma kopocsicnginaac turunga yemmebesena. Yeni yenaoc yoac goa dzegegecac yoac imocngo memayunubeso. Yeni singyoac kpekecgec homac andeac kporacyununa yeni ngadeau kemema kecbisia. Yeni yoacga kpegec, imocac ge memayunubesena. 11Ngicngac hoanggau hama sufuma kecdae, yeni sogac sogai meficgeyemmema ubangerec ayemmena nasosoc ubangerecac yegec heikecma sogac sogaigoc kecbisia. Geng orongyunuma onggongyununa. Ge ifi anna ngicngac yeneng kpacgaac songo negemma geac negenggec engena anu sogaigecde. 12KEBU, geng ngic dindingac kenehema gombunga ammina imocngo mariku isoc kasoya anude.

Copyright information for `DED