Psalms 52

Yarefaka fingerec

Yegecgareng yearu. Yegec yomoc masiki uba modacma heibesonga. Edomingic mong kpara Doege ye Sauroaru kemma yofi edeec, “Dawidi ye Ahimerecac amau kemma kecde.” imohai Dawidingo yegec yofi heiec.

1O ngic kuctoagagoc, ge Anutuac enac tofoc tofohongic tobanggema kpenec. Ge imocac defefec amma yoac homac osokecnec. Ge ngic kpetotieyununa kpac anggecde, ifi negemma asoacnac kemma marai negeng areng angkecnec. 2Ge nedzarangga imoc resa enaragoc, ifi isoc anu ikoc ayemmema kpetotieyunuannec. 3Ge manganaac songo homac negemma gombungaac songo mong mi negemma ikocyoac debesonga anggenu yoac fora deneadeac mong mi anggengande, kpac.Selac

4Is, nedzarang ikohagoc, yoac manganango ngicngac memanganeyunuande, ge imocac songo negengannec.

5Anutungo ine kpedzameguu nasoga kpac ambeso. Ye kporucbedzogau hama imohacnac kucgoc meicguma ukuguu kekecnginagoc yeneac bangecfunac meicgudaru imohai monggoc mi kecnade.Selac

6Ngic dindingac yeni imoc hemma kpidohoma kengec amma yarengic hemma dzomoremima yofi degecde, 7“Henggec, ngic imoc ye Anutuac hoannu kemma mi sufuec. Ye ine ngicngac ogofora memanganeyunuma yengena dzofinactoaya negenserima kefu wiac imocngo sufu sufuamea anec.” 8Anu oriwa icngo sabayagoc nangande, ni ifi isoc Anutuac amau namba Anutungo yoac dedzege amma imoc modackecde, ni nasoya nasoya wiac imoc negenserikecduae.

9Anutu, geng ua menec, ni nasoya nasoya imocac ubangerec megembade. Geac kpac kuneng, imoc gombunga nga ni imocac negensima fora fingerudeac negemma kecbade. Amma geac enac tofoc tofohongicngacfocga yeneac kicfu geac kpac kuneng heiwayong memibade.

Copyright information for `DED