Psalms 55

Tosofocna yeni wanugec

Yegecgareng yearu. Gitakurere nga noc kpema heibesonga. Dawidingo masikiyegec yofi heiec.

1O Anutu, ge neac nunumunaac kedzac faina wiac monggac kpesigemba ge imoc negemma ihoc bahaoc mi ambesena.

2Ubaebicnango feracnuu negen negennango sicsauc andeac ge negennemma yoacna turunga merennenna. 3Ngabafocna yeni kpeborong kpekecdae nga ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni kicngina nearu fima ngaba anemma ebicfu fainugec ubaebicgoc kecduae. Yeni ngaba amma nubeso andae. 4Herenau ubaebic mema homecac kengectoa amma kpidohoma manganebeso anduae. 5Ni kpidohoma kengecnuu dzononna fedede. Ni kpidohoba kengectoango feracnuu ubaebicgoc kecduae.

6Ni yofi deduae, “Ni kebesac neng isoc kpegannagoc ambai dede kpututuckema bangec monnu kemma ruae meficgebesare, imocac yombong anende. 7Foracngoc, ni kpututuckema bangec ngiha kpacfu kemma amagerecna ihai mema kecbai.Selac 8Kia firangtoa kpeu ni sufu sufuamana mong meficgema ihai bicbic kpututucke kemma sufubai.”

9O Kebu, ni taonnu ngic yenemba yeni ngaba angemema yarefaka angandae. Ge imocac negen negengngina kpetotiena yoacnginau tohoemebisia.

10Yeni hadzing tofocnac taonggac odatoa witiau kengha amma yerecgema nangandae nga taong manau tosongo ngicngac tosofocngina memanganeyunugec ebic homac fede. 11Yeni wiac kpetotiegecdeac negen negeng mekecgec, imocngo taong botuhau wiac kuneng ande. Ngic yeni ngicngac ogofocngina ebicfu faiyunugec ubaebicgoc kecdae nga goa yeni ikoc amma hiedzo kiregecandae. Faka imocngo emenecnginau fekecma mi kpac anude.

12Neac ngabangicngo yoac deendema anembac ni naric serima imoc negengkecbai nga ngaba mongngo ubakpekpe anenu yearunac naric sufubai. 13Faka ifia ine gennoc ogona angkecnec. Nerang arennira mocgu amma ge ngic ni isoc amma wegenac kecandipe, ge tosoyombonna, gennoc faka ifia anengkecnecac ubahodung negenduae. 14Neri nerahafoc kecma desogai angkecma habutoagoc Anutuac womonnu nerahafoc kengkefic.

15Homecngo ngabafocna meyunubeso. Yarefakango amangina nga herengina mewakeudeac yeni sebingina gbori femanu homec amau kemebisia.

16Anu ni sifu Anutu kpacbaKEBUNGO ebicfunac mesinuude. 17Ebicngo memanuu asoringa anenu ni asoac nga marai amma tofocnac imocac kiacma ebicyoacna edeba yeng ubaudumenna negenude. 18Foracngoc, ngic homac yeni ngaba anemma nubeso andae nga Kebungo dzikacfu garennuma bummenuma onggonnuude.

19Anutungo ngictau tatahau bicngoc tarec amma nasosoc tarude. Ngic imoc, yeni ine ubangina naric mi dzigeneude. Yeni Anutu kengec nga eweheiheigoc naric mi hoanggegecde. Imocac ye neac kiac negemma kpendzennu faiyunuude.Selac

20Tosonango yeac dzadzahac kpema maria sinema ngic ogea kpebeso anec. 21Yeac yoac yumia hosonec kerec isoc deu herea manau ine dzikacngo feu yoac deec, imoc ine ruaegoc yombong kerecdokuya isoc amma soengo yenereande, ifi isoc yenereec.

22Ge ebic sasawa tofohonec, imocKEBU wamina yeng ebic imoc tofohodacma meserigubeso. Ye ngic dindingac garenggema kpae heimiu wiac mongngo ye meu goroc goroc naric mi anude. 23Ngic yeni ngic ogofocnginaac sac hetinggebeso ayemmeande nga ikocngic, yeni kekecngina kebangau homegecde. O Anutu, geng kpefacyununa yeni teng keme kemeau kemeyombonggegecde.

Anu ni negenserigukecbade.

Copyright information for `DED