Psalms 64

Sufu sufuu mi tarude

Yegecgareng yearu. Dawidingo mitiyegec yofi heiec.

Anutu, ni ebicyoacna edeguba ge ubaudumenna negenna. Ngaba yeneng nubeso andaeac kengecnude. Ge imocac onggonnuna. Ngic yeneng Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeu sufu sufuu yoac dedzege angandae. Geng yenearunac mesufununa yeni mi meficnubisia. Yarengic yeni memanganenugecdeac areng faigec ge mesufununa yeni mi meficnubisia.

Ngic yeni soe dzumuandae, yeni ifi isoc nedzarangngina dzumugecde. Ngic yeni tebemedaha kpesaima ukuandae, ifi isoc kpesaima yoacngina hodungagoc ukugecde. Yeni sufuma fema ngic kopocsic mong mi meficgeec, ye wedecandae. Yeni kengecngina kpac kecma bic yombong wedecgecde. Yeni yarefaka megecdeac negen negeng seria mekecma ning kpema sufu sufuu subangina idegecdeac yoac denegeng angandae. Yeni yofi negemma deandae, “Mongngo naric mi nenenude, kpac.” Yeni mangana dedzege amma deandae, “Neni wiac imoc gombunga yombong arenggedinggac naric annide.” Foracngoc, ngic ubaherenginaac negen negeng, imoc keme kemea yombong, i.

Ifi ammagec Anutungo tebea yenearu kpesaima wedecyunuu yeni bic yombong kubecnginagoc amma mayunuude. Ye nedzarangngina mangana imocngo kpetotieyunuu kpac anggec ngicngac ogofocngina yenengandae, yeni faka imoc hemma hata gigigecde.

Ngicngac sasawa yeneng Anutungo faka meec, imoc negensima deyadigec ngicngac sasawa kengec anggecde.

10 Anu ngic dindingac yeniKEBUNGO faka meecac sogaima yeac hoannu hama sufuma kecbisia. Ngicngac uba kongaha kecandae amma herenginau ikoc nga hamangec mong mi fede, yeni Kebuac negenggec wiac engena ambeso.

Copyright information for `DED