Psalms 7

Ngaba witiau kefec

Yegec yomoc Shiggaiong uba modacma heibesonga. Dawidingo Benyaming ngic mong kpara Kushiac yoac negemma yegec yofiKEBU heimiec.

1OKEBU, Anutuna, ni geac hoannu hama sufuduae. Ngic yeni sasawango kisannuma menubauac onggonnuma ebicfunac mesinuna. 2Ngic mongngo yeneac mariunac naric mi mesinuudeac raiong yangtoa isoc sorienacnginango sebina merecgegec kapuc kpeu menuma kembauac geng onggonnuna.

3OKEBU, Anutuna, ni faka mangana dedaemoc anaiu me marinango ngicngac goa memanganeyunubai dede. 4Me ngic mongngo nigoc ruae kecmanu mangana hoanggema ammibai me ngabangicnaac finac eng wangecma mekembai dede 5ngabangicna geng negemmana kisannuma naric menubeso. Ye kpebucnuudeac ubana tindziru onganango bangecac gotennu febeso.Selac

6OKEBU, ge ngaba amma yacna. Ngabafocna yeni herengina buu geng yacma memayunubesena. O Anutuna, kopocsicac turunga fingecyemmeudeac deserinecac amma ge gborima yacma meficnuna. 7Ngicngac yeni kicgau hama kpeturanggegec ge wi kurumennu ngictau tatacgau tacma garengyununa. 8KEBUNGO ngiha ngiha sasawa faka angammengina isinggedacma foraya deude. OKEBU, ni dindingac kecma kopocsic mong mi meficgeai. Ge imocac faka angammemena yoacfu isinggema foraya dena faka dindingac meficgenenna firang ambesare.

9O, gennoc Anutu dindingac amma ngicngac negen negengngina nga herenginaac hengising mingina. Geng ngic mangana megedeac ayemmeande, yeneac yarefakaac kpae heina kpac ambeso nga ge ngicngac dindingac tatacngina meficgema faiyununa ihai seria tacbisia.

10Anutu Kuctoa mingina, ye neac kasona. Yeng ngicngac hereninau ikoc nga hamangec mong mi fede, nenang ebicfunac mesinunuude. 11Anutungo ngicngac faka angammemengina yoacfu isinggema faka dindingac modacma foraya deude. Amma ye wenacsoc mangana hemma modzea tide. 12Ngic mong ye ubea mi merendeu Anutungo soea dzumuma tebea kpesaiudeac efaiude.

13Ye kpebucyunuudeac dzikacac iwaiya mengerema tebemedaha gerec borangagoc memengere bic andac. 14Negenggec, ngic imoc ye wiac mangana kpenanggema ebicngo tobangyunuudeac heregoc kecma wiac hereau meficgeu imohacnac fingerude, imoc kpara ikoc. 15Ngicngac botacfu meyunuudeac negemma yeng teng keme kemea anudeac bangec homac usuma yengenaocngoc makpema tengau kemeude. 16Ye tobangyunuudeac ebic arenggema ngicngac ogofora ayemmeu ebic imocngo dzigene hama yengena oruhau heiude. Nga ye ogofora memanganeyunuu faka imocngo yengenaaru dzigenema ye memanganema oruhau heiude.

17KEBU ye dindingac, imocac ubangerec ammibade. Ni yegec heimaKEBU Kuctoa minginaac kpac kuneng heiwayong memibade.

Copyright information for `DED