Psalms 72

Ngictauac amma numubesonga

Ngictau Saromongngo yofi numuec.

O Anutu, ngictau ye geac desi desifakaga dindingacgoc kefudeac derecgemina. Ge ni, ngictauac medac, fakaga dindingacgoc ambadeac derecgenenna. Ge ifi anna yeng faka dindingacfu ngicngacfocga yoacngina desibeso nga sing dindingac modacma makpekpea yoacngina desibeso. Tiki yeneng ngicngac ruae meficgeyemmebisia nga fagang yeneng dindingac kekecac fora meficgeyemmebisia.

Ngictauac ngicngacfora tosea makpekpea kecdae, yeni yoacfu nanggeyunuma yoacngina deu firang ambisia. Nga ngicngac iwaiac obohoma eng kecdae, yeni meficyunuma wiac yemmebeso. Ngic mongngo ngicngac ogofora ebicfu faiyunuu ubaebicgoc kecgec ngictaungo hemma kpedzameu kuha kpac ambeso. Wenacngo feengkefude, ye imoc isoc kekec herea kecbeso. Nga afo fekefude, ye ifi isoc fekecma ngicngac fingecsahengina fekefudesoc kecbeso.

Neni semeng uanina mengereni kiango imohai heiande, ye semeng ua ifia isoc amma kiango bangecfu heiu dokuyagoc angkecde, ye bangec ifia isoc ambeso. Afo imoc nasosoc fekefude, ifi isocngoc ngictauac nasou faka dindingac sabayagoc amma ruae kunengtoa fefeseri fekecbeso.

Ngictau ye kondunga kondunga tegiau nga Eufrate dokutoa hanahema bangec tegiau wisickede, bangec imocac mingina amma imoc garenggebeso. Ngabafora bangec kisiu kecandae, yeni yeac kicfu ngonducnema sendung nedzarangnginango aberebisia. 10 Tarasis bangec nga nuha nuha bangecngina fekendae, imocac ngictau yeneng yeac ubangerec wiac mehama ye mibisia. Arabiaac Saba bangec nga Etiopiaac Seba bangecac ngictau yeneng ifingoc ubangerec wiac mehama ye mibisia.

11 Ngictau sasawa yeneng yeac kicfu ngonducnegec bangec monnunac ngicngac yeni sasawango yeac kingang kpemibisia. 12 Imoc yofiac, ngicngac iwaiac obohoma kecandae, yeneng ye kpacgec yeng ebicfunac mesiyunuude nga ngicngac makpekpea nga memeficngina kpac kecdae, yeneng kpacgec yeng ebicfunac mesiyunuude. 13 Ye ngicngac kucmama nga iwaiac obohokecdae, yeneac uba mangang negemma iwaiac obohokecdae, yeneac kekec onggonggeude. 14 Ye yeneac sacngina negenu engena angkecdeac amma ngic yeneng yarefaka amma ogofocngina ebicfu faiyunugec ubaebicgoc kecgec yeng ebicgoc yeneac kekecngina bummema ebicfunac mesiyunuude.

15 Ngictau ye naso hereangoc kecbeso. Arabiaac Seba bangecfunac ngicngac yeneng gol mema ye mibisia. Yeac tatahoc numuma asoacnac kemma marai ye kenehebesonga. 16 Bangecfu semeng homac fingeru ngicngac yeneng monggoc yakaac mi obohobisia. Semeng imoc tiki buma bumau mekemmeha amma Rebanong bangec isoc ambeso. Taong sasawa fekendae, ngicngac yeneng imohai kecdae, yeni kpindzingngo manennu sabayagoc yombong angande, ifi isoc ambisia.

17 Ngictauac kpac kuneng imoc nasoya nasoya feengkecbeso. Wenacngo tatacseri takecde, ifi isoc yeac kpac kuneng deyadigec nasoya nasoya fekecbeso. Yeng bangec monnunac ngicngac sing meficgeyemmeu yeni kenecnginagoc amma yofi debisia, “Ye kenehagoc.”

18 KEBU kenehebesonga.
Anutungo meficnunuu nenang bangecngicngacnec yumia kecma Anutuac kenecyoac debisina, yoac imoc mitikibiu homac fede nga yeng faka imocac negenu ngereeude. (Fingec fingec 9:26, 14:20, 24:48, Mitiyegec 16:7, 26:12, 103:22 nga goa homac fede.)
Israeac Anutu yengsac kucfaka engena mekefu neneng imoc negenni wiac engena ande.
19 Yeac kpac kuneng imoc kuc nga kibikperagiagoc, imocac nasoya nasoya ye kenehebesonga. Yeac kuc nga kibikperagiango bangeha bangeha sokodacbeso. Imoc fora nga fora yombong.

20 Isaiac medac Dawidi, yeac nunumu yofi wisickede.

Copyright information for `DED