Psalms 75

Ni monde mondena kpac

Yegecgareng yearu. Yegec kpara Mi kpetotiebesena, imocac uba modacma yegec yomoc heibesonga. Asafango mitiyegec yofi heiec.

1Anutu, geac kpac kuneng wegenac fedecac amma ge ohec megendimbe. Ngicngac yeni kucfakaga negenggec wiac engena angkecdeac imocac yoacsiduc deandae.

2Ge yofi denec, “Ni monde mondena kpac nga kecma naso mong faiba hau faka angammemengina isinggema desibade. 3Bangec nga bangecfu ngicngac kecdae, yeni imohai goroc goroc amma kockpac anggecde. Ni neannaoc bangecac wotungtoa meseriyunuma nanggeyunuma kecduae.”Selac

4Ngic yeni yenanggac negenggec wiac engena anu yoac homac osoandae, yeneac yofi debade, “Ngeni ngenanggac negenggec wiac engena angkecde, yoacngina imoc wadacbisia.” Nga ngicngac Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni yoac yofi edeyunubade, “Ngeni kucngina mi miacbisia. 5Ngeni kucngina wi kurumennugeng miacma ubangina meemma yoackpekpe kpeandae, faka imoc wadacbisia.”

6Imoc yofiac, ngic mong ye wenac ere ereaunac me wenac keme kemeaunac bangec kisiunac haude, ye ngic ogea miarudeacsoc mi ande, kpac. 7Anutungo desi desi ua mekecma ngic mong memama ngic ogea miarude.

8KEBUNGO mariau kpakenec mong menande, imocac manau Anutuac ngabaac waing faifaia, imoc wiac homunagoc yerec yerecgea kporoc tima wake wakea fede. Ye imoc bangecfu kpakedaru ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeneng doku mangana imoc hafoangoc nedacgecde.

9Ni nasosoc sogac sogaigoc kecma Yakoboac Anutu yegec heimima dengerebade. 10Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, minginango yeneac kucngina meickeu kpac anu ngic dindingac yeneac kucngina monggoc meenude.

Copyright information for `DED