Psalms 76

Geac kengectoa negembesonga

Yegecgareng yearu. Gitakurere nga noc kpema yegec yomoc heibesonga. Asafango mitiyegec yofi heiec.

1Yuda bangecfu Anutu negengkecdae nga Israe bangecfu yeac kpac kuneng heiwayong memigecde. 2Yeac bedzo tatahau faigec Sareng bangecfu tacde nga amagereha Sionnu faigec 3ye imohai kecma tebemedaha piratac isoc hagec, imoc kpetackema dzikacac kaso nga beang nga noc, imoc sasawa kpetackedarec.Selac

4Anutu, geac kuc nga kibikperagi, imoc wiac engena. Tiki yeni wiac engena amma herea herec yeneng nasoya nasoya fekecdae, ge ngictau kucgagoc engena yombong, imocngo yeni feracyunuude. 5Ngic ubaherengina kuhagoc kecandae, yeni serima kecma iwai dzikacfu megec goa yeneng firang amma yenang wiacngina wangecyunugec. Ngic kucnginagoc yeni todinggema mama homema fegec nga wasaingic yeni maringina miacgecdeacsoc mi anggec.

6O Yakoboac Anutu, ge yoac seria ngabasiricfu edeyununa becosi nga ngic witiau tacma kisangyunuandae, yeni mayunuu homema fegec. 7Geac kengectoa negembesonga. Ge herebu negemmana ngic mongngo geac kicfu nanudeacsoc mi ande, imoc kpac yombong. 8Anutu, ge kurumenga kurumenga fekendae, imohai tacma imohacnac desi desiyoacga dena bangecngo kengec amma waickeec. 9Ge foraya dede nasoya fainadeac yacnec, imohai ifi fingerec. Ngic yeni ngic ogofocngina ebic meficgeyemmegec yeneng ubaebicgoc kecgec geng ebicfunac mesiyunudacnadeac hanec.Selac

10Bangecngic yeneac herebu, imocngo ge dengereguude. Ge herebuac tosea kebanggau dzegena dzikacac wiacga ande.

11NgeniKEBU Anutunginaac kicfu yoacngina deserima imoc modacbisia. Bangec monnunac ngicngac yerecgema kecdae, ngeni Anutuac kengec amma ubangerec wiac mehama mibisia. 12Nocac yeng ngictau medacfocngina yeneac onganginaac kuc meickema bangecac ngictau kengectoa meficgeyemmeude.

Copyright information for `DED