Psalms 82

Anutu tosea yoacngina desiude

Asafango mitiyegec yofi heiec.

1Anutungo anutu hania hania yeneac adzoc adzorotoau enara amma tatahau anutu hania hania botucnginau tacma isingyunuma yaocngina desima 2yofi dede, “Fakangina yomoc mi ngereede, ngeni sing dindingac wama ngic yoacngina desiandae. Ngeni monde monde angandae nga ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeude, ngeni yeni meficyunukecdae nga fakangina imoc mi wisickede, kpac.”Selac

3“Ngeni ngic kucmama nga beging kecdae, yeneac yoac sing dindingac modacma desibisia. Ngicngac ogofocngina ebic witiau kecma wiac sasawa obohokecdae, ngeni yenenggareng ayemmema yeneac yoac sing dindingacfu desibisia.

4Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeneng ngicngac kucmama nga iwaiac obohoma kecandae, yeni meyunugec ngeneng meficyunuma yeneac mariunac mesiyunubisia. 5Yeni ine wiac mong mi negemma wiac naric mi negentegecma kundung manau kengkecdae. Ifi anu bangecac titiseri sasawango goroc goroc andae.”

6Ni yofi deai, “Ngeni sasawango anutuareng nga Anutu Engenatoa neac medacfocna.” 7“Foracngoc, ngeni bangecngic homeandae, ifi isoc homegecde. Ngictauac medacfoc, ngeni ngictau yeneac nambaracfocngina sasawa mayunuande, ngeni ifi isoc mangunuude.”

8O Anutu, bangeha bangeha ngicngac areng sasawa yeni geac. Imocac ge yacma bangecfu desi desi uaga mebesena.

Copyright information for `DED