Psalms 83

Israe yunubeso andae

Asafango mitiyegec yofi heiec.

O Anutu, ge mi waickena amma kedzacga mi kpefonggena, o Anutu, ge eng mi tacna. Henna, ngabafocga yeni kpeborongtoa kpedae nga ngic ubango ukugudae, yeni orucngina miacma nandae. Yeni geac ngicngacfocga tobangyunugecdeac negemma areng faima yoac dedzege andae. Geng ngicngacfocga nenenggareng amma onggongnunuannec, yeni neninoc memanganenunubeso amma dedae, “Hagec, nenang Israe bangec areng meicyununi kpac andacbisia nga ngicngac yeneng Israe kpacngina monggoc mi negenggec febeso.”

Yeni uba mocgu amma yoac dedzege amma Israe memanganegecdeac dzadzahac mekecdae. Ngic imoc Edonggac areng kporucbedzonginau kecandae. Yeni Ismaeac areng nga Moabi areng amma Hagiri, yeac areng. Yeni Gebare nga Among amma Amareke ngic. Yeni Firisti bangecac ngicngac areng nga Tiro taonnunac hagec Asiria habu ifingoc yenigoc torokpeyunudau. Yeni kucnginagoc amma Rotiac gboricfora yeni nonggo tacyemmedae.Selac

Geng warac Midiangbangec kpemeting amminec, ifi isoc yeni ayemmema Kisong doku tegiau ngictau Sisera nga Yabing faka ayecmenec, ge ifi isoc kpemeting ayemmebesena.

10 Geng warac Eng Doro amau ngic kpetotieyununa farengnginango bangecfu kerac isoc hoaema kpac anggec. 11 Ge ngickunengngina meyununa Orebe nga Dzebe yeri manganeec, ifi isoc ayemmema ngictau yeneac medacfocngina kucnginagoc sasawa meyununa yeni Dzeba nga Dzarimuna ayecmenec, yeni ifi isoc ayemmebesena. 12 Nocac yeni degec, “Neni Anutuac manengbangec meni imocngo nenang ambeso.”

13 O Anutuna, geng ngic ifia meyununa sendungngo firannu yerecgeande, ifi isoc yerecgebisia. Ngic yeneng padi seuha firangngo mefiranggeande, ifi isoc mefirangyununa. 14 Nga gerecngo ickate dzeande nga gerecborangngo tikiu fekengkecma bangec faiu dzeande, ge ifi isoc amma 15 kiafiranggango kisangyunuma firangngo kuneng kpeu kengectoa meficgeyemmebesena.

16 OKEBU, geng kicmesungina game kpekpeu faiyunudacna yeneng geac kpac kuneng hofocbisia. 17 Yeni geng negemmana gameyunuu nasoya nasoya negeng manganggoc kecma imocngo nasosoc mebucyunuu ngicngac yeneng wayunugec kpac ambisia. 18 Geac kpac kuneng imocKEBU . Ge mocgungo bangectoa bangec fekendacde, imocac Engenatoa kecnec, yeni imoc negembisia.

Copyright information for `DED