Psalms 83

Israe yunubeso andae

Asafango mitiyegec yofi heiec.

1O Anutu, ge mi waickena amma kedzacga mi kpefonggena, o Anutu, ge eng mi tacna. 2Henna, ngabafocga yeni kpeborongtoa kpedae nga ngic ubango ukugudae, yeni orucngina miacma nandae. 3Yeni geac ngicngacfocga tobangyunugecdeac negemma areng faima yoac dedzege andae. Geng ngicngacfocga nenenggareng amma onggongnunuannec, yeni neninoc memanganenunubeso amma 4dedae, “Hagec, nenang Israe bangec areng meicyununi kpac andacbisia nga ngicngac yeneng Israe kpacngina monggoc mi negenggec febeso.”

5Yeni uba mocgu amma yoac dedzege amma Israe memanganegecdeac dzadzahac mekecdae. 6Ngic imoc Edonggac areng kporucbedzonginau kecandae. Yeni Ismaeac areng nga Moabi areng amma Hagiri, yeac areng. 7Yeni Gebare nga Among amma Amareke ngic. Yeni Firisti bangecac ngicngac areng nga Tiro taonnunac hagec 8Asiria habu ifingoc yenigoc torokpeyunudau. Yeni kucnginagoc amma Rotiac gboricfora yeni nonggo tacyemmedae.Selac

9Geng warac Midiangbangec kpemeting amminec, ifi isoc yeni ayemmema Kisong doku tegiau ngictau Sisera nga Yabing faka ayecmenec, ge ifi isoc kpemeting ayemmebesena.

10Geng warac Eng Doro amau ngic kpetotieyununa farengnginango bangecfu kerac isoc hoaema kpac anggec. 11Ge ngickunengngina meyununa Orebe nga Dzebe yeri manganeec, ifi isoc ayemmema ngictau yeneac medacfocngina kucnginagoc sasawa meyununa yeni Dzeba nga Dzarimuna ayecmenec, yeni ifi isoc ayemmebesena. 12Nocac yeni degec, “Neni Anutuac manengbangec meni imocngo nenang ambeso.”

13O Anutuna, geng ngic ifia meyununa sendungngo firannu yerecgeande, ifi isoc yerecgebisia. Ngic yeneng padi seuha firangngo mefiranggeande, ifi isoc mefirangyununa. 14Nga gerecngo ickate dzeande nga gerecborangngo tikiu fekengkecma bangec faiu dzeande, ge ifi isoc amma 15kiafiranggango kisangyunuma firangngo kuneng kpeu kengectoa meficgeyemmebesena.

16OKEBU, geng kicmesungina game kpekpeu faiyunudacna yeneng geac kpac kuneng hofocbisia. 17Yeni geng negemmana gameyunuu nasoya nasoya negeng manganggoc kecma imocngo nasosoc mebucyunuu ngicngac yeneng wayunugec kpac ambisia. 18Geac kpac kuneng imocKEBU . Ge mocgungo bangectoa bangec fekendacde, imocac Engenatoa kecnec, yeni imoc negembisia.

Copyright information for `DED