Psalms 85

Ngicngafora ruae yemmeude

Yegecgareng yearu. Kora medacfora yeneng yegec yofi heigec.

1KEBU ge bangecga gombunga yombong ammima Yakoboac areng monggoc mengereyununa naric kecgec.

2Ngicngacfocga yeneng ngicngac ogofocngina memanganeyunugec, fora. Nga geng imoc wama kopocsicngina sasawa wayemmenec.Selac

3Ge herebuga wama ngaba gereagoc angkecnec, imoc wadacnec. 4O Anutu memengerecnina, ge monggoc mengerenununa. Nga neni wosogau meing, imoc monggoc mi negensina.

5Ge neni nasoya nasoya ngaba anemmekecma fingecsahenina fekefudesoc, ge yeneac herebu ifingoc negengkecnade, imoc henni mi ngereede. 6Ngicngacfocga neneng desogai anggenni ngereede. Ge imocac sifu kekecnina monggoc heigborinemmebesena.

7OKEBU, geng yoac dedzege amma imoc modackecnec, imoc edzacnunuma ebicfunac mesinununadeac deserinemmena.

8KEBU Anutungo yoac deude, imoc negembeso anende. Ngicngac ubaherengina meremma yearu haandae, yeni yeac kpetiac ngicngacfora nga yeng ngicngacfora imoc ruaeyoac edeyunuude. 9Foracngoc, yeac kuc kibikperagiagoc bangecninau fekefudeac amma yeng ngicngac yeac eweheiandae, yenemma ebicfunac mesiyunuude.

10Anutungo yoac dedzege amma imoc modackecde, faka imoc nga yoac modac modacfaka yereng meficemeec dindingac kekec amma ruae kekec yereng titikokoc angemeecde. 11Yoac modac modac faka, imocngo bangecfunac nemonggema ereu dindingac kekecngo kurumennunac fiu maude.

12Fora,KEBUNGO wiac gombunga nemmeu bangecninaac semeng uango semeng monggoc meficgeude. 13Dindingac kekecngo waraimima yeac haniaac sing mengeremiude.

Copyright information for `DED