Psalms 9

Makpekpea onggongyunuude

Yegecgareng yearu. Yegec mong kpara Medac homeec, imocac uba modacma yegec yomoc heibesonga. Dawidingo mitiyegec yofi heiec.

1KEBU, ni heregoc yombong ubangerec megemma yofi edeyunuba, “Ye ua sasawa mekecde, imoc bibiagoc yombong.”

2Ni ubangerec negemma geac amma sogaibade. O Kuctoa mingina, ni geac kpac kuneng heiwayong memima yegec heibade.

3Ngabafocna yeni gemma dzigenema tifainggema mayunuu kpac anggec. 4Nga geng yoacfu nanggenuma yoacna faka dindingafu desina yoacfu firang anai. Ge ngictau tatacgau tacma faka dindingac modacma yoac isinggema desinec.

5Geng ngicngac bangec monnunac Anutu mi negemmidae, yeni yunumeting ayemmenec nga ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni kpetotieyununa kpac anggec kpacngina meickenec. Nga imoc sufuma nasoya nasoya kpac anude. 6Ngabafocnina yeni amangina sesuhasac wisic wisickea kpac anu ngaba yeneng imohai kpac anggec. Geng taongngina hembarackena kpac anggec ngic mongngo yeneac naric mi negensiude.

7KEBU ye ngictau amma tatahau nasoya nasoya tarude. Ye ngictauac tataha faiu seria taru yoacfu faifai uaya meudeac efaide. 8Ye faka dindingac modacma bangectoa bangecac ngicngac yoacngina isinggema foraya dema monde mondea kpac kecma ngiha ngiha yoacngina desiude.

9Ngicngac goa yeneng ngic ogofocngina ebic meficgeyemmegec ubaebicnginagoc kecgec, yeneac sufu sufuamangina seria, imocKEBUNOC . Naso mangana hau yeng amangina seria anu ihai sufugecde. 10OKEBU, ngicngac yeneng geac kpac kuneng negengandae, yeni negenserigugecde. Ngicngac yeneng ge hofocgugec geng yeni mi ngadeyunuma wayununade.

11KEBUNGO Sionnu ngictau tatahau tacde, ngeni ye yegec heimima dengerebisia amma yeng ua mekecde, imoc ngiha ngiha botucnginau dekperagibisia. 12Ye ngic sac hetinggegec, yeni negengyunuma kopocsicnginaac turunga kpouyemmeude. Ngicngac ebicnginagoc kecma ye kpacgec yeng imoc naric mi nigeckpeude.

13OKEBU, ngabafocna yeneng ngadenuma kpendzeng nga ebic nenggec kecduae. Ge neac ubaga manganeu meficnuna. O Kebu, ni homecac naguu febare geng miacnuna monggoc imohacnac erebade. 14Ge ifi anna ni faka gombunga angannec, imocac siduc andacma eriendzong megembade. Nga ge ebicfunac mesinunec, imoc Siong naroangaac naguu namma sogac sogaigoc dekperagiyemmebade.

15Ngicngac bangec monnunac Anutu mi negemmidae, yeni yenaoc teng usuma imohai kemegec nga ufic mesufuma faigec, imocngo haninginau meu mayunuec. 16KEBUNGO yoacfu faifai uaya ngicngac yenearu meu neni ye negemmidimbe. Ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni maringinango ua megec, imocngo yenang botacngina amma witicyunuude.Higgaiong, Selac

17Ngicngac Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande nga bangec monnunac ngicngac Anutu nigecyunuu kecandae, yeni ngic homegec, yeneac amau kemma kecgecde. 18Ngicngac iwaiac obohoma kecandae, Kebungo yeneac ebicngina nasosoc mi nigeckpeude, kpac. Ngicngac makpekpea yeneng Anutungo meficyunuudeac negensima tomai kecandae, yeni nasoya hau wiac imocac fora henggecde.

19OKEBU, ge bangecngic kpae heiyemmena firang mi ambisia. Bangec monnunac ngicngac yeni geac kicfu nanggec geng yoacfu faiyunuma fakangina isinggena. 20OKEBU, geng kengec meficgeyemmena. Ngicngac bangec monnunac yeni bangecngicsac andae, imoc edzacyununa negembisia.Selac

Copyright information for `DED