Psalms 90

MITIYEGEC KIBI 4

Mitiyegec 90–106

Naso wegenanec kefude

Anutuac ngic Mosengo yofi numuec.

1O Kebu, neni fingecsahenina bic fekefec, geng yeneac sufu sufuamangina angkecnec. 2Ge Anutu, tiki mi fingecmagec geng marigango bangec nga bangectoa bangec mi meficgemangoc imohai bic kecnec. Ge nasoya nasoya kecnec nga kecbesannec.

3Geng yoac dena ngic yeni monggoc sendung anggecde. Ge yofi deannec, “Ngicac nambarac, ngeni monggoc bangecfu dzigenema sendung ambisia.”

4Imoc yofiac, kifa tauseng imocngo geac kicfu uameme mocgu kemma bic kpac andac, ifi isoc ande. Imoc tofocnac monggac noboha isoc ande.

5Ge ngic wanggenununa seuc isoc kengandimbe nga kekecnina imoc gau negengandimbe, ifi isoc ande. Kpindzingngo asoac gborima monggoc ereande, ifi isoc. 6Imocngo asoac gboria nga sabayagoc anu marai anu sokuema ururueude.

7Geac herebungo neni memanganenunuu kpac andimbe. Geac heregerecngo ebicfu fainunuu kecdimbe. 8Neni ngicngac ogofocnina memanganeyununi geng wiac imoc kicgau arenggema hengkecnec. Nga kopocsic sufu sufuu meficgeing, ge imoc kicgaac kperagiu faina feu hengkecnec. 9Anu kekecninaac uameme sasawa geac herebugaac bageau kecni nasonina kpac anude. Ngicngo asoringa ammiu kpac angande, neni kifanina ifi isoc kecni kpac andarude.

10Kekecninaac kpete imoc kifa 70 me kucnina feudeu kifa 80 kecnide. Kifa imocac manau kekecnina gombunga yombong kecandimbe, imohai ine ebic nga ubahodunggoc ifingoc kecandimbe. Kifanina bic meickegec kpac andaru neni kpututukema kendacnide. 11Ngic mongngo geac ngabagaac kuc mi negensiude, kpac. Kengecgoc geac eweheihei kuneng anggembesonga nga heregerecga kuneng imoc ifingoc imocacsoc ande.

12Kekecnina uameme dafigucacsoc fede, imoc negensinideac wiac imoc kpounemmena. Ge ifi anna neni hereninango negen negentegecgoc anude.

13OKEBU, ge monggoc dzigenena. Naso dafiguc monggoc geac tomai tacbesonga? Ge kingang ngicfocga neneac ubaga manganeu. 14Neni uameme kecnidesoc sogac sogaigoc kecma ubangerec negennideac amma geng yoac dedzege amma imoc modackecnec, imoc asoacngoc mewakenunubesena. 15Ge wenac homac ebicfu fainununec, uameme ifi isocngoc ubangerec nemmena. Neni kifa homac yarefaka hengkefing, imocacsoc ifingoc kifa ubangerecgoc meficgenemmena. 16Geng ua mekecnec, imoc kingangngicfocga nenearu didiu edzacnunuma kucga damu damuyagoc imoc esamedacfocninango hembisia. 17Kebu Anutuninaac ubangerecngo semennunubeso. Ge marininaac ua tataha meficgena seria febeso. Fora, ge marininango ua meandimbe, imoc tataha meficgena seria febeso.

Copyright information for `DED