Psalms 90

MITIYEGEC KIBI 4

Mitiyegec 90–106

Naso wegenanec kefude

Anutuac ngic Mosengo yofi numuec.

O Kebu, neni fingecsahenina bic fekefec, geng yeneac sufu sufuamangina angkecnec. Ge Anutu, tiki mi fingecmagec geng marigango bangec nga bangectoa bangec mi meficgemangoc imohai bic kecnec. Ge nasoya nasoya kecnec nga kecbesannec.

Geng yoac dena ngic yeni monggoc sendung anggecde. Ge yofi deannec, “Ngicac nambarac, ngeni monggoc bangecfu dzigenema sendung ambisia.”

Imoc yofiac, kifa tauseng imocngo geac kicfu uameme mocgu kemma bic kpac andac, ifi isoc ande. Imoc tofocnac monggac noboha isoc ande.

Ge ngic wanggenununa seuc isoc kengandimbe nga kekecnina imoc gau negengandimbe, ifi isoc ande. Kpindzingngo asoac gborima monggoc ereande, ifi isoc. Imocngo asoac gboria nga sabayagoc anu marai anu sokuema ururueude.

Geac herebungo neni memanganenunuu kpac andimbe. Geac heregerecngo ebicfu fainunuu kecdimbe. Neni ngicngac ogofocnina memanganeyununi geng wiac imoc kicgau arenggema hengkecnec. Nga kopocsic sufu sufuu meficgeing, ge imoc kicgaac kperagiu faina feu hengkecnec. Anu kekecninaac uameme sasawa geac herebugaac bageau kecni nasonina kpac anude. Ngicngo asoringa ammiu kpac angande, neni kifanina ifi isoc kecni kpac andarude.

10 Kekecninaac kpete imoc kifa 70 me kucnina feudeu kifa 80 kecnide. Kifa imocac manau kekecnina gombunga yombong kecandimbe, imohai ine ebic nga ubahodunggoc ifingoc kecandimbe. Kifanina bic meickegec kpac andaru neni kpututukema kendacnide. 11 Ngic mongngo geac ngabagaac kuc mi negensiude, kpac. Kengecgoc geac eweheihei kuneng anggembesonga nga heregerecga kuneng imoc ifingoc imocacsoc ande.

12 Kekecnina uameme dafigucacsoc fede, imoc negensinideac wiac imoc kpounemmena. Ge ifi anna neni hereninango negen negentegecgoc anude.

13 OKEBU, ge monggoc dzigenena. Naso dafiguc monggoc geac tomai tacbesonga? Ge kingang ngicfocga neneac ubaga manganeu. 14 Neni uameme kecnidesoc sogac sogaigoc kecma ubangerec negennideac amma geng yoac dedzege amma imoc modackecnec, imoc asoacngoc mewakenunubesena. 15 Ge wenac homac ebicfu fainununec, uameme ifi isocngoc ubangerec nemmena. Neni kifa homac yarefaka hengkefing, imocacsoc ifingoc kifa ubangerecgoc meficgenemmena. 16 Geng ua mekecnec, imoc kingangngicfocga nenearu didiu edzacnunuma kucga damu damuyagoc imoc esamedacfocninango hembisia. 17 Kebu Anutuninaac ubangerecngo semennunubeso. Ge marininaac ua tataha meficgena seria febeso. Fora, ge marininango ua meandimbe, imoc tataha meficgena seria febeso.

Copyright information for `DED