Psalms 94

Ge yoacfu faiyununa

1OKEBU, ge turung kpoukpou Anutu. Turung kpoukpouac Anutu, ge kperagigagoc fingectegecna. 2O bangecac desi desi ngic, ge yacna. Ngic goa yenanggac negenggec engena angkecde, geng ngic imoc angammemenginaac turunga merengyemmebesena. 3OKEBU, ngic Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeni nasoherec bic kecgecac nasongina kpac anudeac tomai kecduae. Yeni naso herea bic kecma ngicngac yeneac ebicac amma sogaima kecandaeac nasona herecgena kpac ambeso. 4Yeni enacnginaunac ubakpekpe yoac makecde nga yarengic sasawa yeni sebingina meemma yoac homac osokecdae.

5OKEBU yeni geac ngicngacfocga kpedzameyunuma maridzomingfocga kpendzennu faiyunuma 6ngac hodzec nga kuricngic yunuma beging kpebucyunuma 7yofi deandae, “KEBU ye naric mi nenenude nga Yakoboac Anutungo imoc naric mi negensiude.”

8Ngicngac ubafong, ngeni kedzac faima yoacna negembisia. Oboc kpobocngic, ngeni negen negenggoc anggecdeac yoac edengunubade. 9Anutungo kedzac ngicfu faiu fede amma ye wiac imoc naric negenude. Nga kic imoc Anutuac marikibi. Imocac ye wiac imoc henudengoc. 10Yennoc bangeha bangeha ngicngac areng kpemeting ayemmema yunuude. Ye negen negeng minginango ngicngac kpouyemmeu yeneng negen negeng arenggegecde.

11KEBUNGO ngicngac negen negennina negendacde. Ye ngicngac negen negengngina hennegeng amma negenu imoc uaya kpac. Nenang asu mocgu taiandimbe, ifi isoc.

12OKEBU, ge ngic mong kopocsicac kpemeting amma dedeseriyoacga edekpou ammiannec, ngic imoc ye kenehagoc. 13Geng ruae mina ebicnaso mong mi henude. Nga ngic goa Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeneng ine kecma kemegecdeac amma teng usuyemmegecde.

14KEBUNGO ngicngacfora mi ngadeyunuma wayunuude. Ye maridzomingfora naric mi wayunuude. 15Ngic mong ye sing dindingac modarude, imohai desi desingic yeneng yeac yoac sing dindingacfu desima monggoc degecde. Ngicngac herenginau ikoc nga hamangec mong mi fede, yeneng desi desi yoac dindingac imoc modacgecde.

16Ngic goa yeni Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande. Nga merang ni meficnuude nga merang yacma kicnginau nanude? Ni imocac tomai kecduae. Ngic mongngo meficnuma yarengic yeneac kicfu nanudeac tomai kecduae.

17KEBUNGO hama ni mi meficnubacfu ubaonganango bic kemema ngicac ubaudumenga kpacfu nga kicsereu febac. 18Ni yofi deai, “Hanina pososoc anu manubeso ande.” OKEBU, ni ifi debareng fakaga modacma yoac dedzege amma imoc modacma nanggenunec, imohai mi manuec. 19Herenau negengyohoc homac mekecba geng meserinuma ubaonganaac ubangerec meficgenennec.

20Ngicenara goa yeni Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeneng geac ogofocga naric mi anggecde. Yeni singyoac hania hania ohoandae, imocngo ngicngac ogofocngina faitobang ayemmema memangnaneyunugecde. 21Yeni ngic dindingac kpehomegecdeac yoac dedzege angkecma ngic kopocsiha kpac homecac arennnu desigecde.

22AnuKEBU ye neac ama seria nga Anutuna. Ye neac hoc peperandzi seria amma sufu sufuamana. 23Ngicngac yeneng ogofocngina memanganeyunugec yeng imocac turunga kpouyemmeude. Yeni Anutu wama faka mangana meandaeac yeng meicyunuu kpac anggecde.KEBU Anutuninango meicyunuude.

Copyright information for `DED