Psalms 95

Yeac enac tofohobesonga

1Hagec,KEBUAC yegec heima oeha memini. Ye hoc peperandzi serinina nga memengerecnina. Nenang sogaima yeac yegec dendzerenggema heima 2yeac hoannu kemma ye ubangerec memibisina. Neni yeac afe afeheyegec sogaima dendzerenggema heibisina.

3KEBU ye Anutu engena yombong, ye anutu sasawa yeneac ngictau engenatoa. 4Yeng bangectoa bangec manau keme kemea fede, imoc mariau mema garenggeude. Bangec kperec kperemenga nga tiki sasawa imoc yeac. 5Yennoc kondung meec, imocac amma kondung imoc yeacngoc. Amma yeng bangec kerenga meu imocngo yeac marikibi ande.

6Hagec ngonducnema numumini.KEBUNGO meficnunuec, nenang yeac kicfu fafoc heimini. 7Ye Anutunina nga nenang yeac ngicngacfora. Ye yengena odayau fainunuma nenenggareng angkefu ramafora anni yeng mariango menunuu kecdimbe.

O, ngeni yaguc kedzac kpema yeac enacudumeng negembau, imocac yombong anende.
8Mang esafocngina yeni Meriba dokuu ubaseri amma Massa bangecfu kecgec, naso imohai bangec kisiu faka anggec, ngeni ifi isoc mi ambisia. 9Ni faka kuhagoc meba yeni imoc hengkecgec, imoc fora. Nga yeni sifu tobannuma faitobannu fainugec.

10Ifi anggec ni kifa 40 ngicngac areng yeneac modzona tiu yofi deai, “Ngicngac imoc yeni ubaherenginau sing segema neac sing ngadehema kecdae.” 11Imocac ni yeneac ngaba amma yofi deserima deai, “Yeni neac kecnegeng kekecfu naric mi enggecde.”

Copyright information for `DED