Psalms 97

Anutu ye ngictau

1KEBU ye ngictauac kuc minginango bangectoa bangec garenggema kecde. Imocac bangecngo sogaibeso nga kondung tegiau bangec fekendae, yeni ubangerecgoc kecbisia.

2Hoeng nga kundung kunengngo ye oronggema fedape. Faka dindingac nga sing dindingac, imocngo yeac ngictautatahaac sering seria. 3Gerecngo waraimiu ngabafora noboc noboc ye oronggeandae, yeni yonohodarude. 4Yeac piratacngo bangectoa bangec mekperagiu bangec ye imoc hemma dendeng kpeude. 5Bangec sasawaacKEBU hau tiki yeniKEBUAC kicfu pereckema kendo kereha sisingaiande, ifi isoc sisingaigecde. 6Kurumenga kurumenga yeni yeac faka dindingac dekperagigec ngiha ngiha yeneng yeac kuc nga kibikperagia henggecde.

7Ngic yeni nemuongaac kicfu ngonducnema numuyemmeandae nga imocac negenggec wiac engena yombong anu yoac homac osoandae. Nga nemuongangina yeni wiac fora mi meficgeyemmegecde, kpac. Yeni game kpekpeu faiyunugec eng nanggecde. Nga anutu hania hania yeni Kebuac kicfu ngonducnemigecde.

8Ge anutu hania hania isingyunuma yoacngina desinadeac Siong ye imoc negemma ubangerec meficgeu Yudaac ngacnaroang yeni sogaigecde. 9OKEBU, ge Anutu engenatoa yombong nga bangec sasawaac ngic kunenga. Ge anutu hania hania feracyunudacnecac afeguyombonggeni.

10KEBUNGO kpetiac ngicngacfora kekecngina onggonggeude. Ngic yeni yarefaka henggec imocac modzongina tiande,KEBUNGO yeni songogoc hoangyunuude. Ngic goa Anutu ngadehema mangana megecdeac ayemmeande, yeng ngicfora yeneac mariunac mesiyunuude. 11Ngicngac dindingac kecandae, yenearu ama wereckenude. Nga ngicngac uba kongahagoc kecdae amma herenginau ikoc nga hamangec mong mi fede, yeni sogac sogai meficgegecde. 12Ngicngac dindingac ngeniKEBUAC sogac sogaigoc kecma yeac kpara kpetiac yaiyo kpemibisia.

Copyright information for `DED