Psalms 99

Anutu ye kpetiac

1KEBU ye ngictau amma ye ngiha ngiha garengyunuu yeni dzonong fede fedegoc kecbisia. Ye kerobing botucnginau ngictau tatahau taru usocngo bangecfu mebeso.

2KEBU ye Siong manau kunennina kecde. Ye engena amma ngiha ngiha sasawa feracyunuude. 3Geac kpacga imoc damu damuyagoc. Yeneng imoc dengerebisia. Kebu ye kpetiac.

4Ngictau ye kuctoayagoc. Ye faka dindingac fingerudeac ammide. Geng faka mongang mongangga kpac, imoc faina seria fede. Ge Yakoboac areng yeneac botucfu faka angammemengina isinggema yoacfu desima sing dindingac modacma yoacngina desinec.

5KEBU Anutunina ye kpetiac. Ngeni afehema yeac haniaac tatacfu ngonducnema numumibisia.

6Mose nga Arong yereng yeac womong gareng habugoc kefoc nga Samue ye yeac kpac kuneng kpacma nunumu ua mekefec. Yeni desambic ammigec yeng negengyemmema turunga merengyemmekefec.

7KEBUNGO hoeng mong hereatoaac manau tacma yoac edeyunuu yeni yeac dedekperagiyoac nga singyoac tofohoma kecgec. 8OKEBU Anutunina, geng ngicngac nunumunginaac turunga merengyemmenec. Ge kopocsic wawa Anutungina amma kopocsicnginaac turunga ifingoc merengyemmenec.

9KEBU Anutunina ye kpetiac. Ngeni imocac amma afehema tiki kpetiacfu emma fafoc heimima numumibisia.

Copyright information for `DED