Revelation of John 14

1Ni ramamedaha hemba ye Siong tikiu ngicngac 144 tauseng yenigoc nanggec. Nanggec, yeni ramamedahaac kpackibi nga Manggacac kpackibi mesunginau mekecgec. 2Nga kurumennunac udumeng mong doku homac gbururungtoa yeneac udumeng isoc negemba imoc gita kpekpe yeneng gitangina kpegec udumeng fingecande, ifi isoc anec. 3Anu yeni ngictau tatacfu nga wiac kekecnginagoc 4 amma ngic enara yeneac kicfu namma yegec gboria mong heigec. Heigec ngic 144 tauseng bangecfunac bic bummeyunuyunua, yeneng yegec imoc naric negemma heigec. 4Ngic imoc yeni ngac yenigoc mi kecma wonongngina kpac amma kongaha yombong kecgec ramamedahango ihai me ihai kengande, imohai ye modackecdae. Ramamedahango bangecac ngicngac yenearunac buma heima yeni bummeyunuu yeni Anutu nga yeac waracareng anggec. 5Amma enacnginaunac ikoc mong mi ereu yeni kpetiac nga manganangina kpac kecgec.

6Ni angero mong henai, ye sawakebangau herecge kenec. Kemma siduc gombung feengkefude, imoc yeng ngicngac bangecfu kecdae, yeni edeyunuudeac metarec. Metacma bangeha bangeha ngicngac nga fakaga fakangina amma yoacga yoacna nga sebi siric hania hania, yeni 7enacudumeng kunengngo yofi deec, “Ngeni Anutuac damungunuu eweheimibisia. Anutungo ngeneac yoac desiude imocac naso bic hadeac ngeni kurumeng nga bangec amma kondung nga dokukiwa meficyunuec, ye numumibisia.”

8Ifi deu angero mongngo ye modacma yofi deec, “Makpedacnoc, Babirong taongtoa imoc bic makpedac. Yennoc ngaba nga kaiserofakayaac waindoku seria ngicngac sasawa gumecyunuu nedacgec.”

9Ifi deu angero harebecngo modacyuruma enacudumeng kunengngo yofi deec, “Mong ye wasaipusi nga ongea numumima yeac kibi mesuyau me mariau mema mekefudeu 10ye Anutuac ngabaac waindoku seria nebeso. Waing imoc seria yombong dokugoc mi yerec yerecgea yeac ngabaac taseu kpakegec. Kpakemigec, yeng angero kpetiac amma ramamedaha, yeneac kicfu gerec nga sarafa
Imoc hoc dzedzea dzagec dzagec homuna mangana.
manau kpendzeng kpeude.
11Kpeu ngicngac wasaipusi nga ongea numumikecma yeac kparaac kibi megec, yeneac kpendzenggac hosuc imoc naso wisic wisickea kpac erekefu yeni hadzing tofocnac ruae mong mi meficgegecde. 12Ifi anu ngicngac kpetiac Anutuac singyoac modacma Yesu negensinggema kecdae, yeni modzotitia kpac seria kecbisia.”

13Ifi negemba kurumennunac enacudumeng mong fingecma yofi edenuec, “Ge kibiu yofi ohona, ‘Yaguc hanahema ngicngac Kebuaru kpeketahama homedae, yeni kenecnginagoc. O, Asungo yofi dede, angammemengina gombungango modacyunukecdeac yeni ebicfunac tacnegenggecde.’”

14Anu ni hoeng mong kongac kongac henai. Hemba imocac witiau ngic mong siriha ngicac medac isoc tarec.(Danie 7:13)

Ye oruhau ira mong golngo memea heima mariau soe mong enaragoc wit fora heiandae, ifia metarec.
15Metaru angero mongngo womonnunac erema hoeng witiau tarec, yeng enacudumeng kunengngo arohoma yeac yofi deec, “Bangecac semeng fora anu kpememenaso bic hadacac amma ge forakpekpe soega sinema kpekpe ua mena.” 16Ifi deu ngic hoeng witiau tarec, yeng witkpekpe soea bangecfu ukuma bangecac semeng fora kpeec.

17Kpeu angero mong kurumenggac womonnunac ereec, ye ifingoc forakpekpeac soe mong enaragoc metarec. 18Nga angero mong gerec garenggeudeac uayoac nga kuc mekefec, yeng arataunac hama enacudumeng kunengngo forakpekpeac soe enaragoc metarec, yeac yofi kparec, “Bangecac waing gbomea bic kpauedac. Imocac ge forakpekpeac soega enaragoc faina kenu waing gbarihagoc kpedzucnedacna.”

19Kparu angerongo forakpekpeac soea bangecfu ukuma bangecac waing gbarihagoc herecgema kpedzucyunuma Anutuac ngabaac waing tidzoc tidzohoac hoctoau ukuyunuec. 20Ukuyunuu waing tidzoc tidzohoac hoctoa taong ngadeau nanu tidzamegec. Nga waing tidzoc tidzohoac hoctoaunac sacngo enec, imoc becosic yeneac enacaieng kpeserema feu bangec 300 kiromitaacsoc mewakeec.
300 kiromita imoc Finschhafen kemma Goroka herea, imocacsoc. Ye stadi 1600 ohoec. Stadi mocgu imoc mita 185 isoc ande.


Copyright information for `DED