Revelation of John 9

1Angero 5ngo trampeha fifiu ni asomeng mong kurumennunac mamaya henai. Hemba ye teng buya kpac, imocac ki migec. 2Migec yeng ki imoc mema teng buya kpac mesiec. Mesiu gerecngo ua dzeu hosuc kuneng ereande, hosuc siriha ifia isocngo tennunac ereec. Teng imohacnac hosuc ereu wenac nga sawaac kperagi kucngira maec. 3Anu hosucfunac ipua erema bangecfu magec. Magec bangecac weme weme yeneac kuc isoc yemmema 4yofi edeyunugec, “Ngeni kpindzing nga wiac sasawa maria tengging tengging fede amma ic, imoc mi memanganebisia. Ngeni ngicngac Anutuac kibi mesunginau mi mekecdae, yenisac memanganeyunubisia.”

5Nga yeni dederecge yofi ayemmegec, “Ngeni afo 5 kpendzeng yemmebisia nga ngeni mi yinihomebisia.” Nga kpendzenga imoc weme wemengo yiniu angande, ifi isoc anec. 6Naso imohai ngicngac yeni homec hofocma naric mi homegecde. Nga homegecdeac negenggec homecngo yenearunac woraude.

7Anu ipua siricngina imoc dzikacac becosic mengereandae isoc. Orucnginau ira golngo memea isoc tarec nga kic samacngina imoc ngicngac yeneac isoc. 8Nga orucdzongina imoc ngac yeneac isoc amma enacsicngina imoc raiong yeneac enacsic isoc. 9Nga mariku heigec, imoc aiengngakpi isoc amma kpegangnginaac udumeng imoc becosic homacngo dzikacfu nedzima keretac kpedzima udumenggoc kengandae isoc. 10Amma dzingina enaragoc imoc weme weme enacngina isoc anec. Nga yeni ngicngac memanganeyunugecdeac kucngina afo 5 imocacsoc feec. Nga kucngina imoc dzinginau tarec. 11Hofe buya kpac, imocac angerongo
Hania yoacfu angero imocac titiha siducdede me suesuea.
yeneac ngictaungina kefec. Yeac kpara imoc hebiraio yoacfu Abadong nga grik yoacfu Aporiong.
Kpara imocac titiha memangac mangane ngic.


12Yei ubahodung warac warac wisickede. Negenggec, imocac ngadeau ubahodung yohockangngoc haecde.

13Nga angero wisic wisickeaac bageau, yeng trampeha fifiu Anutuac hoannu arata golngo memea, imocac tuturungasoc baiha 4, yenearunac enacudumeng mong negennai. 14Negemba yeng angero wisic wisickeaac bageau trampehagoc yofi edeec, “Angero 4 Eufrata dokutoa tegiau witicyunugec nandae, yeni yungecyununa.” 15Angero 4 yeni ngicngac yenearunac harebecac noboha mocgu (1/3) kpebucyunugecdeac aua nga uameme amma afo nga kifanaso yomocac amma efac efaia kecgec yeng yungecyunuec. 16Anu wasaingic becosic witiau tacgec, yeneac kpetengina 200 mirieng (200,000,000) degec negenai.

17Nga kicna tegecmangoc taru wasaingic becosicnginagoc yeneac siricngina yofi henai, yeni aiengngakpingina kpaua nga dzadzu amma asong botuc nga dzagec dzagec, imoc hoc kpara sarafa
Hoc imoc gerectikiunac maande nga imoc dzagec dzagec amma homuna mangana.
isoc. Nga becosicac oruc imoc raiong isoc nga enacnginaunac gerec nga hosuc amma asenga mangac manganea erema kenec.
18Kpendzeng harebec, gerec nga hosuc amma asenga mangac manganea, yeneng becosic enacnginaunac erema ngicngac yenearunac harebecac noboha mocgu (1/3) kpebucyunugec. 19Kuc imoc becosic enacnginau nga dzinginau tarec. Nga dzingina imoc yeni boudzoc isoc orucnginagoc nga yeni imocngo wiac hania hania memanganekecgec.

20Anu ngicngac tosea kpendzeng 6 yomocngo mi yunuhomeec, yeneng ine ubangina mi dzigenegec. Amma yeni asu mangana nga nemuonga gol siriwa kopa nga hoc amma icngo memea numuyemmegecdeac faka mi wagec nga nemuonga maringinango memea, imoc mi ngadehegec. Nemuonga ifia yeneng wiac mong mi henggecde nga kedzacnginango mong mi negenggecde amma haningnginango naric mi tikenggecde. 21Nga ngicngac yeni ubangina mi dzigeneu yunukpebuc, dzinac nga mosoc faka amma kaisero faka nga hamangecmeme, faka imoc sasawa mekecma mong mi wagec.

Copyright information for `DED