a(Dedeseri 32:35)
b(Yoac negen negengagoc 25:21-22)

Romans 12

Ifi anu negen negensinggoc tosofocna, Anutungo wosoefac kuneng angemmeecac dederecge angemmema yofi deduae. Ngeni Anutuac kicfu asuu ua fora mema sebingina desigec imocngo Anutuac sese kekehagoc nga kpetiac anu yeng negenu ngereebeso. Ngeni bangectoa bangec yomocac ngicngac yenigoc angamemengina siriha mocgu mi ambeso. Anutungo uba negen negengngina heigboringemmeu ngeni Anutuac songo negengising anggec yeng wiac kpacgoc nga gombunga yombong anu imoc negenu ngereeude, imocac siriha naric negentegecgecde.

Anutungo wosoefac anenu ni imocac sirihau ngeni sasawa yoac yofi edengunuduae. Ge geanggaac siricfu isingemema feracmarabaha kpac Anutungo negen negensinggac kpetea genec, imocac sirihau modacbesena.

Sebi ye hafoangoc mocgu ande, imocac manau oruc kickedzac nga hanimarinina fede. Amma yeni uangina mocgusac mi meandae, kpac. Ifi isocngoc nenang homac amma Kristoac manau sebi mocgu andacdimbe nga neni tembuc tembuc sasawa yeneac tosea.

Anutungo danggunuha nemmeec, imocac sirihau wosoefahaac kuc amma ua siriha mong mong nemmeec, imoc fenemmede. Anutungo wosoefahaac amma mong profeteyoac deudeac miu, ye negen negensing femide, imocac sirihau modacma debeso. Nga Anutungo ngic me ngac mong ogofora meficyunuudeac kuc nga ua miu yeng memefic uanoc mebeso. Nga kpoukpou uaac kuc femide, yeng imocac sirihau ngicngac kpouyemmebeso. Mong ye ogofora negen negengngina midima demeseri ayemmeudeac kuc femide, ye uaya imocac sirihau mekecbeso. Mong ye ubangerecac ngicngac wiac hania hania eng yemmeande, ye wiac imoc wosoefacfu yemmebeso. Nga enara kecma ua imoc meande, ye seseri amma uaya mebeso. Nga ubamangang negemma memeficua meande, ye ubangerecfu nga songogoc ngicngac ogofora meficyunubeso.

Ngeni heresongogoc hoangemekecdae, imocngo faka fora ambeso. Ngeni faka nga angammeme mangana ngadehema faka gombunga serima angkecbisia. 10 Nga ngicngac negen negensinggoc kecdae, ngeni botucnginau heresongogoc hoangemema eweheihei angemegecdeac seserigoc feracemebisia. 11 Amma ngeni ua serima megecdeac modzotitia kpac kecma herengina wagec Asungo midiu ngeni Kebuac wanac areng kecma yeac ua mekecbisia. 12 Nga Anutungo wiac fingecngemmeudeac deec, imoc fingerude, ngeni ifi negemma sogaibisia. Nga kpendzenggac manau ngisima kecma mamangkima numukecbisia. 13 Amma kpetiac areng yeneng wiac monggac obohogec ngeni ebicngina negemma wiac yemmebisia. Nga ama monnunac goa hagec ngeni ama heiyemmegecdeac angemmebeso.

14 Amma ngicngac ngunukporac angemmegec ngeni yeni kenecyunubisia! Ngeni kenecyunuma mong mi sowecyunubisia. 15 Ngicngac sogaima kecandae, ngeni yenigoc sogaibisia. Nga ngicngac kiacandae, ngeni yenigoc kiacbisia.

16 Ngeni negengemema uba mocgu ambisia. Nga ngeni mamea yenigoc tacma ua mamea naric mebisia, tatac engenaac mi angemmebeso. Ngeni tembuc tembuc ngenang negen negengtoanginagoc dema ifi mi negengemebisia. 17 Nga ngicngac memanganengunugec ngeni yeneac turunga mangana mi merengyemmebisia. Ngeni ngicngac sasawa yeneac botucfu faka gombunga ayemmegecdeac arenggema kecbisia. 18 Ngeni ruaegoc kecgecdeac kuc fengemmede, imocac sirihau ngicngac sasawa yenigoc ruaeac sinnu kecbisia. 19 Songo tosofocna, faka mangana angemmegec, imocac turung mi kpouyemmebisia. Anutungo turungngina kpouyemmeudeac titing faimagec yengenaoc manganaac turung kpoukpou ua imoc mebeso. Imocac yofi oho ohoya fede,

“Manganaac turung kpoukpou, imoc neac ua, Kebungo ifi dede.” a 
20 Ngeni yofi ambisia,

“Ngabaga hereaac homeu geng yaka mibesena nga dokuac ammiu geng doku gumebesena. Ge ifi annadeu gerecwewengaima oruhau kpeturanggena tarude.” b 
21 Ge manganango memaguudeac titing mi faimibesena, ge ine faka gombungango mangana memama firang ambesena.

Copyright information for `DED