a(Mitiyegec 51:4)
b(Mitiyegec 14:1-3; 53:1-3; Miti dedengic 7:20)
c(Mitiyegec 5:9)
d(Mitiyegec 140:3)
e(Mitiyegec 10:7)
f(Yesaia 59:7-8)
g(Mitiyegec 36:1)

Romans 3

1Yudangic yeneng sebi tosangina herec herecgea kecmagec faka imocngo yofi meficyunuu areng goa tatacngina feracyunugecde. 2Anutungo yudangic kekecnginau hafoangoc nanggeyunuma ngic areng goa feracyunuma yudangic faka gombunga homac yombong ayemmeude. Yeng yeneac negenu ngereeu yengena yoac garengegecdeac yeneac botucfu faiec fede, imoc negenggec engena ambeso. 3Anutungo yoac dedea modackecde. Anu goa yeni negen negensingngina kpac kecgec, fakangina imocngo Anutuac faka mi meickeec. 4Imoc kpac yombong. Yoac yofi oho ohoya fede,

“Geng yoac denec, imoc fora fingectegerude nga ge ngic hania isinggema yoacngina desinec, imoc dindingac.” a 
Yoac yofi deni seria febeso, “Anutu ye fora nga ngicngac sasawa nenang ine ikocninagoc.”

5Goa yeni deandae, “Ngicngac angammemenina manganangonoc Anutuac faka dindingac mekperagiude.” Yoac imoc fora mi ande nga fora ambac dede Anutungo mangananinaac turunga kpounemmeu, imocngo dindingac naric mi ambac. Ni ngicac negen negeng modacma yoacna ifi deduae. 6Anutu ye fakaya dindingac mi ambac debac bangeha bangehaac ngicngac naric mi isingyunuma desiyunubac, imoc foracngoc. 7Neac ikocyoacngo Anutuac yoac fora mekperagima kpara dengerebac ye kopocsicngic naric mi denembac. 8Goa yeni enacfu faifai anemmema deandae, “Wiac gombunga fingerudeac nenang angammeme goa mangana ambisina.” Nga goa yeneng neneac deandae, “Imocnoc kpounemmeandae.” Ngicngac yoac ifia deandae, yeni Anutungo kopocsicnginaac turunga, imocac sirihau yemmeude.

9Imocac dafi denide, yudangic nenaoc grikngic feracyunukecdimbe me? Imoc kpac. Yudangic nga grikngic yeneac yoacngina yofi bic deding, “Nenang momoc sasawango kopocsicac bageau kecdimbe.” 10Imocac yofi oho ohoya fede,

“Ngic mongngonec dindingac mi kecde, imoc kpac yombong.
11Amma ngic mong negen negentegecgoc mi kecde me mongngo Anutu hofoc hofoc ua mong mi mekecde, kpac. 12Yeni sasawango Anutuac sing ngadehedacma yenahafoc manganegec, mongngonec angammeme gombunga mi angkecde, imoc kpac yombong.” b 
13“Yeni ubangina imoc kicsere angge anggea.” c 
“Yeni nedzarangnginango ikoc ayemmeandae amma bibicnginau boidzocac marasing mekecdae.” d 
14“Yeni enacnginau sowecyoac nga negemmangang herenginaunac gerec dzema ereande.” e 
15Nga yeni ngicngac yunuma sacngina hetinggegecdeac haninginango kpouma bic kengkecdae. 16Amma yeni sing kengkecdae, imohai amabangec memanganema ngicngac ebicfu faiyunuandae.

17“Ngicngac imoc yeni ruaegoc kekecac sing mi negendae, kpac.” f 
18Amma yeni Anutuac kicfu dzonong fede fedegoc namma eweheimigecdeac mong mi negensiandae. g 
19Neni yofi negendimbe, dedeseriyoac imocngo ngicngac dedeseriyoacac bageau kecdae, imoc yeneac enacngina medzickeudeac nga bangeha bangeha ngicngac sasawa yeni Anutuarunac turunga megecdeac amma yoara dede.

20Ngic mong ye dedeseriyoac modackecma Anutuaru haude, ye Anutungo yofi naric mi demiude, “Ngic imoc ye dindingac.” Dedeseriyoac imoc ine kopocsicnina dekperaginemmeu negennide.

21Anu yofinenggac Anutungo ngicngac dindingac denemmeande, ye imoc didiu faiu hengkecdimbe. Sing imoc dedeseriyoac nga profete yeni hepuc angandae nga imoc dedeseriyoacac sing mi ande, kpac. Imoc sing gboria amma siriha mong yombong. 22Anutungo Yesu Kristo fainemmeec nga ngicngac ye negensinggedae, yeneac dindingac deyemmeude. Nga ngicngac sasawa nenang siricnina mong mong mi ande, 23nenang sasawa kopocsic meficgema kuc nga kibikperagia Anutuarunac haande, imoc kekecninau obohoma kecdimbe. 24Obohomina Yesu Kristongo witicfunac yungecnunuec. Yungecnunuma Anutungo wosoefac anemmeandeac amma dindingac denemmeude. Imoc fingecnemmeudeac nenaoc ua mong mi meing.

25Anutungo Yesuac sac hensima nonongkac faiu nanu ngicngac nenang Yesu negensinggenide, yeng kopocsicac turung kpou kpouac bung angkecde. Sing imohai Anutu ye yengena dindingac, imoc edzacnunuudeac negenu ngereec. Imoc yofiac, ye warac ngicngac faka yumea ayemmema kopocsicnginaac turunga bic mi kpouyemmema 26naso herea modzotitia kpac tomaingina kefec. Ye naso yofinenggac ngicngac Yesu negensinggekecdimbe, nenang dindingac denemmeude. Ye yengena dindingac, imoc edzacnunuudeac negensima Yesuac uaac amma dindingac denemmeude.

27Ifiac amma angammemenina gombunga imocac sebinina meennideac sing mong mi fede, kpac. Anutungo ngicngac dindingac deyemmeande, imoc negen negensingnginaac amma deude, neni imoc negemma meseridimbe. Yeni dedeseriyoac modackecdaeac ye dindingac mi deyemmeude, kpac. Imocac negen negensinggac amma sebiengeng naric mi annide. Ge uagaac amma ngic dindingac naric mi annade, imocac sebiga naric mi meennade. 29Goa yeni yofi deandae, Anutu ye Yuda yeneac Anutusac. Nga imoc fora kpac, ye bangec monnunac ngicngac, yeneac Anutu momoc kecde, imoc fora. 30Anutu mocgungonoc kecde. Amma ye sebi tosangina herecgegec, yeni negen negensingnginaac amma dindingac deyemmeude. Nga sebingina mi herecgegec, yeni ifingoc negen negensingngina hemma dindingac deyemmeude. 31Nga negen negensinninango dedeseriyoac mi meickenide, kpac. Nenang negen negensingngo dedeseriyoac nanggenide.

Copyright information for `DED