Titus 1

1Ni Pauro, Anutuac wanacngic nga Yesu Kristoac aposoro. Anutuac meisingfora yeni yeac faka nga sing fora negensinggema negentegecgecdeac fainuec. 2Yoac imocngo kekecseri meficgeude, imoc negensinggedimbe. Anutu memengerecnina yearu ikoc mong mi fede, yeng hanac hanaheaunacngoc kekecseri menideac enarango deseriec. 3Anu yengena nasoya hau yoara didiu ngicngac faiyemmeu dekperagigec, imoc debadeac fainuec. 4Tito, negen negensinnu medacyombonna, ni kibi yomoc gearu faiduae. Anutu Manggac nga memengerecnina Yesu Kristo yerearunac danggunuc nga ruaengo gegoc febeso.

5Ua noboha feec, imoc mesinadeac negemma Kreta nucfu waguba tacnec. Amma ua areng edzacguai, imoc modacma taong fekendaesoc, imohai kemma kpebunggac enara meisingyunuma uayoac yemmebesena. 6Ngic mongngo dindingac kecma ngac mocguac ewea kecbeso. Ye nambaracfora negen negensingnginagoc kecdae amma yoackpekpe me ihoc bahoc kekec, yoacsiducngina ifia mong mi febeso. Ngic ifia yeng enara naric anude. 7Imoc yofiac, kpebunggac enara ye Anutuac wiac garenggeude, imocac yeng ngic soronga kecbeso. Nga ye yengenaac negenu engena mi ambeso. Amma ye ngic gerea mi ambeso. Ye waing doku nema ubasufu ngic anu mi ngereeude. Ye yarengic mi ambeso amma kichodung faka mi mekecbeso. 8Yeng ngicngac ama heiyemmekecbeso amma faka nga angammeme gombunga, imocac songo negembeso. Fakaya nomana ambeso amma dindingac nga kpetiac kecma fakaya nga kekeha garengemebeso. 9Nga yoac fora edekpou aning, yoac imoc seria mekecbeso. Ifi amma ngicngac sing dindingac kpouyemmema ubangina midiude. Nga yoacnina kpeandae, yeneac yoac negen negentegecgoc merengyemmeu kucngina mabeso.

10Ngic enarafocnginaac bageu kekec waandae, ngic ifia homacngo kecdae. Yeni yoackpekpe amma yoac onea deandae amma ngicngac ogofocngina ikocfu wangecyunuandae. Nga ngic sebi tosangina herecgegec, yenennoc faka ifia angkecdae. 11Ngic ifia yeneac enac medzickebesonga. Yenennoc dzofinactoa ikocfu meficgegecdeac yoac dedesifucgoc edekpou ayemmegecde. Ayemmegec ama areng goa hafoangoc tohoma manganegecde. 12Kreta ngic yenang kpefing ngic mongngo yenanggac yofi deec, “Kretangic yeni nasoya nasoya ikoc angkecdae amma yaka ondzonggboc nekecma oyong kecma kateyang mangana isoc kecdae.” 13Yeac yoac imoc fora, imocac yeni negen negensingngina mengerema sirihau anggecdeac nonosaeng seria edeyunubesena. 14Amma yudangic yeni nemusiduc goa dema singyoac ngicfunac meserima yoac fora wama ngadeheandae. Yeni yoac ifi mi negembisia, imoc seriangoc edeyunubesena.

15Nga ngicngac kopocsicngina kpac kecdae, yeneac kekecfu wiac sasawa kongaha feude. Nga ngicngac goa bic manganema kongaha mi andae amma negen negensingnginagoc mi kecdae, yeneac negen negentegec nga herenegen negengngina momocngoc manganeu wiacngina kongaha mong mi feude.
Paurongo dede yaka neneac kpaea mong mi fede. Goa yeneng ine degec, yaka goa imoc kpaeagoc. Mareko 7:19 Roma nadung 14 nga Sesememe nadung 11-15 imocac hania nga negen negeng ihai oho ohoya fede.
16Yeni Anutu negemmidae, imoc enacnginangosac deficgegecde nga fakanginango ine ye busic kpemigecde. Fakangina mangana imocac amma urumbeso anemmede. Yeni yoac kpekpeareng kecma wiac mong gombunga anganggac siric mi andae.

Copyright information for `DED