Titus 2

Yoac gombunga nga dindingac fede, ge imoc modacma yofi kpouyemmebesena. Ngic yada yeni nomana kecma garengemema fakangina eweheiheigoc mekecbisia. Nga yoac yofi edeyununa, yeni negen negensingngina garenggema ngicngac heresongogoc hoangyunuma modzotitia kpac Kebuac ua mebisia. Nga ngac yada yeni ifingoc faka nga angammemenginaac arennu ngicngac kpetiac siricfu kecbisia, imoc kpouyemmebesena. Nga yeneng enacfu faifai mi ambisia amma waing doku nene, imocac ebicfu mi kecbisia. Wiac gombunga fede, ngeni imoc ngicngac ogofocngina kpouyemmebisia.

Imocac ngac naroang ewefocnginagoc yofi kpouyemmebisia, Yeni ewefocngina nga nambaracfocngina heresongogoc hoangyunuma garengemema kpetiac kecbisia. Amma yeni ama uangina negen negenggoc nga ubangerecgoc mema kecma ewefocngina yeneac yoac tofohobisia. Ifi anggec ngic mongngo Anutuac yoac naric mi demanganeude. Ge sebigbori ngic ifingoc garengemegecdeac negen negengngina midima edeyunubesena. Amma wiac sasawau geanggaoc angammemega gombungangoc kecma sirihau anna modacgubisia. Ge kpoukpouga mekecma eweheiheiagoc kecma yoac fora kpouyemmena. Nga ngabafocga yeni gamenginagoc namma geac yoac mong mi megecdeac ngicngac ubadzidzigaunac yoac memefihagoc edeyunuma kecbesena.

Wanac ngicngac mingingfocnginagoc kecdae, yeni mingingfocngina yeneac yoac sasawa tofohogecdeac imoc dederecge ayemmebesena. Nga yeni mingingfocngina yeneac yoac turunga mi merengyemmebisia. Amma yeni mingingfocngina yeneng negengyemmegec ngereeudeac uangina mekecbisia. 10 Yeni ine mingingfocngina yenearunac wiacbisic mong heikpesia kpac eng mi mekembisia, kpac. Yeni ua sasawa mekecma yoac modac modac ngicngac ambisia. Amma yeni faka ifia anggec Anutu memengerecninaac kpoukpouyoac imoc ngicngac yeni ubangerehagoc negenggecde.

11 Anutu engenatoa yeac wosoefacngo ngicngac sasawa yenearu fingectegeru komoc kpegecdeac memengerec meficgeyemmeec. 12 Ye nga memengerecnina Yesu Kristo, yereng kuc nga kibikperagiau hama fingectegerecde, imocac amma kenehaac tomai kecdimbe. Ifi kecmina Anutuac wosoefacngo metinnunuu yofinenggac bangectoa bangec yomocac faka nga songo ngadehema kekecnina garenggema sing dindingac modacma Anutu eweheimima kecdimbe. 14 Anu Yesu Kristongo singyoac kpekpe arennunac yungecnunuudeac yengenaoc ngabafora maringinau faiemeec. Nga nenang yengena ngicngac amma kpetiac kecma ua gombunga mamangkima menideac faka imoc anec.

15 Ge yoacna imoc mema dederecge ayemmema ubangina midibesena. Ge yoac sasawa imoc kuc genggena, imocac sirihau edeyunubesena. Nga ngic mongngo geac negenu mamea mi ambeso.

Copyright information for `DED