1 Corinthians 6

Keriso anu tumasine nagirewa

gare gare wanene taiwanumun

1E, Iesu anu tumasiana, nagirewa iwa dimen da da notatae wariwaniana gapan Iesu tandayasine nagirewa wanene pa muga gapan bagu sisi ega inamup tamanamepen menan aisean? E gare Iesu dugup mega nagirewa inanup wat tamanamepo ame kakae iragen. 2Iwa, e asigiap, nu God waenapan megawa menan wam eviwa piup wan dim dim mega yavintoniwa ge ya yavintoniwa iravi wanene tamoit. Menan e piup wanene taiwaniampen nagirewa, go bagu sisi otu koewa e nimakayap ya wat tamanamiwanin. Ame anenen? 3E asigiap nu wam eviwa God anea mega den wanene tamoit. Menan endi nu inak nuga arogawa mame, aigap sia wanene tainampen. 4Menan e notatae gare gare wa tanewa gapan e orup upi wanene ya asik taine nagirewa gamumup wat tamanamai go? Ame uon di. 5Umam waraep! Ne anuivin nimakayap dima apanewa da bagu sisi ega wat tamananepen menan wandia. Me notatae bagu sisi ega wat tamanameta. 6Menan iwa dimen, Iesu dugup mega gwanap tatai gwani den gare gare noyam notatae muga wat tamanamepen menan God ya anu tumasine nagirewa inamup amuiwanum?

7Gare gare wanene tapen aisiwaniana gapan dim dim kakaewa ega wakaumiwanin. Iwa notatae gapan apan da wa koeam imaepiwa o dim dim ega up tapiwa gare inap dim dim da ya tane, ame Iesu guegue mega kakaewa. 8Go e da ap anega ya taiwanin. E Keriso anu tumasiana nagirewa, go e umamawan gare gare wa kokoeragamean taiwanin amba gare gare up den taiwanin!

9E gase asigip tayan, koerage taine nagirewa God toemu mega ya yon borain. Tavewa ma anu kakayasen. Iwa wainan gogo taine nagire o guewa nanip kaitane inap wa taragasine nagire o gwep gorogot nau guguramuine nagire o apan muk dere inine o waen muk dere inine nagire ame koerage menan waenapan mame iravi God toemu mega ya yon borain. Ame umap uon di. 10Up taine o agaga taine o kaum kaimake dena nane bumbawam taine o evene wai yanao diamuine o iup paina yamasine nagirewa iragi God toemu mega ya yon borain. 11Wataget e upi inak ega map anega waniean. Go Iesu Keriso yaua gapan amba God Guewa aroewa gapan koewa ega wat museni menan endi imuya potaya woup sen amba God e tamana taiana nagirewa diaen.

Imunu wapinu God oya oya mega menan danamepen

12E upi anega waiwanin, “Nuk dim dim tat anutawa di tait.” Ame tave di, go dim dim upi ame kakae uon, wa koeragam nimaneta. Ne Pol den anega wapena, “Nek dim dim tat anupena di tain,” go ne dim da ap tapena ame pananegepi tawa menan ne ya di tain. 13Amba upi anega wapi, “God nin gwanan baraeni ame taba napen menan baraen. Amba taba ame nin gwanan menan.” Go God ame dere dere di wa kokoeameta. Ap mini sia God nu etunu baraeni ame waen ge apan uniunion wainan gogo ise ta ase ta tainampen uon go Ayop navewa tainampen menan. Ayop nuga Iesu nu etunu kwayupe tan inak wanini apanewa. 14God me amun mega gapan wani menan Ayop nuga bop gapan sia yon wanden, menan me den sia wap nu den bop gapan sia yon waninait.

15Ap menan, e asigip tayan, e etuya ame Keriso mek etua semua upinewa. Menan e Keriso etua den daiton tayan. Ap menan nu Keriso etua, waen negin gagape den wainan gogo ise ta ase ta tapen menan tobot tatawa ame umap go uon? Ame umap uon, koevet di! 16E ap asigiap go uon, apan da waen negin gagape den tobot tapiwa ap gapan mu wapimu dere daiton tan. Iwa God nop mega ok anega seane,

Waen da apan den tobot tapiwa, mu daiton tain.
17Go Iesu den intum tani otua, me guewa Iesu guewa den daiton tobot tan.

18Ap menan inak koewa wainan gogo tap ae vean. Iwa inak koewa wainan gogo tanewa ame e etuya ae di wa koeragam wanin, amba koe koewa upine ap mini da uon. Menan waen ge apan uniunion ise ta ase ta ya tane. 19E gase anu kakayaseana, e ugu wapia ame God Guewa Woup Seniwa pa megawa, God eneni gapan potayap wandiniwa. Ap menan etuya ek enan uon, 20iwa e God une taen. Menan etuya God oya oya mega menan danamen.

Copyright information for `DGZ