1 Corinthians 7

Naine mutat nopewa

Umap, endi ok nenan enuyana ame noa seyao wareyao tain. Ame kakaewa apan waen da ya naisep. Go waenapan aruga uniunion wainan gogo ise ta ase ta taiwanumune menan apan daiton daiton muk waen muga muga di tambupen, amba waen daiton daiton muk apan muga muga tambupen, iwa wainan gogo tapi tawa. Ap gapan, waen apan mega menan anu wapiwa, etua waenewa menan ise di wanapen, ap mini sia waen mega etua memewa use di wanapen. Menan waen epiwa mek megenat uon go memewa megawa di. Ap umap sia memewa epiwa mek megenat uon go waenewa megawa di. Ap gapan etuya gare gare yan tapen menan goandage ya tane. Go wam koni otu da God inap mup wapen menan e dere wawa itan, umap wan gapan wa tomagen mondi wanien. Go wam ame uon tapi sia tobot tan. Ap tane ame kakae iwa Seitan pusi warup taep, inak ega kwekwera tapi tawa. Ma ne dandamunagaet ya waivin go mondi anupen menan waivin. Go ne anuingina ame waenapan iravi ne umanap, waen da ya naitana mini, wanumopen. Go God yan mega gine ugup ugup daiton daiton nunen.

Amba endiwa mam, waenapan ya naimoyana amba kwapura ge umat nagirewa inamup manega waiangin. Ne umanap, ya naine itan mondi waniene, ame kakae di. Go waen o apan naine mutapen menan imuya potaya yagiriwandapinawa ame naine mutapen di. Iwa potaya yariwandapinawa ame koerage.

10 Naimoyana nagirewa anega diaivin. Nop mame nega uon go Ayop mek wadianeni nopewa. Ame waen da memewa tandayase ae ya vep. 11 Go me ap tapiwa apan da ya naisep, goroa di wandep, o memewa namua sia naisep. Amba den, apan da yone waenewa tandayase ae ya vep.

12 Amba sia nop mam, nek anun waian God ya wan. Apan da Keriso anu tumasen go waenewa ya anu tumasen. Waenewa inat wandet mega atonu den, apan mega dere wanumot anupiwa, apan ame waenewa tandayase ae ya vep. 13 Ap umap sia, waen da Keriso anu tumasen go memewa ya anu tumasen. Memewa waenewa den wandet anupiwa, waen ame apan tandayase ae ya vep. 14 Iwa apan Iesu ya anu tumasen go waenewa anu tumaseni menan memewa den God megawa di. Ap mini sia waen da Iesu ya anu tumasen go memewa anu tumaseni menan waenewa den God megawa di. Inak mame tavewa uon wandepoa, orup otu mugawa God yamap koerage tandayasine nagire umap wanumopo. Ap menan orup otu muga den God megawa di.

15 Go Iesu inap ya anu tumasini da, waenewa o memewa da anu tumasiniwa, ae veat anupi, ae di vep. Ap ae vepiwa, Iesu anu tumasiniwa ame naine mutat gapan da ya panep wandeta, go vesep aeta. Menan arak maken gapan ya ininampen iwa God nonup gapan ininampen menan dianiwan. 16 Go nu oare, Iesu anu tumasini waenewa da memewa Iesu ya anu tumasiniwa nonup gapan wanumopiwa, me imua wat entanep Iesu anu tumat tata go? Amba ap mini sia Iesu anu tumasini apanewa da waenewa Iesu ya anu tumasiniwa nonup gapan wanumopiwa, me imua wat entanep Iesu anu tumat tata go?

God yan mega eneni gapan ta wanien

17 Ap me di, ne pot poraet nop dima mame Iesu dugup mega daiton daiton gapan wadidiaivin. Nop dima ame God om enuneni gapan gapan di wanin aninait. Entan wantan ya tapen. 18 Gueguewa mame, God paua tapen menan, etua tum tani apanewa da, Iesu gamup God om enuni menan paua ame ase mutapen ya anup. Ap umap sia epiwa tum ya tani apane da Iesu gamup God om enuni menan Diu nagirewa gutut muga gapan etua tum tapen menan ya anup. 19 Apan etua tum tani o tum ya tani ame bawarewa uon go God noa anu tapi ame bawarewa di. 20 Ap menan e iragi daiton daiton gaset anenen wainean amba God enan venaya wani gapan gapan di wanien. 21 E nao mondiga kaimakaet taiwanian amba God enan venaya wani, ame umap di, go bawarewa ega wat vetaet anupiwa, arok ame waran nao kaimakaet ame ae vean tau aisen. 22 Menan e nao mondiga kaimakaet taiwanianawa gapan e ega uon go bawarewa ega megawa. Go Iesu anu tumat taiana menan Iesu wat vetaen, endi e orup dawa megawa da uon, Iesu vetaeni megawa gapan wanien. Gare orup da da anu tumat tane gapan Iesu wat vetamoni menan endi mu Keriso menan nao kaimakaet mondiga tainewa. 23 Ame God e gaseget Iesu gamup garewa baware gapan une taeni menan e piup waenapan dawa megawa uon amba nao muga kaimakaet mondiga ya taiwanian. 24 Ap menan dim dim taiwaniana God enan wan anu tumaseana, ap gapan God den ta aisiwanian.

Ya naine mutane, amba kwapura nagire den nop mugawa

25 Endi ya naine mutane nagirewa wapena anun. Keriso nop mam ya wadianegeni gapan sivin go me wat aipakam nimanegeni menan anu tumat nimanegen. Menan nek anuna mame wadiaepen taivin. 26 Endi koewa ugup ugup arita taiwandini wamewa menan orup da waen o apan ya naiseniwa ap gapan di wande aiwandapina, ame kakae di. 27 Menan ge waen naitaana, ame kakae, menan tandayase ae ya vea. Go ge waen da ya naitaana, ame den kakae, go waen gega menan yop ya ta. 28 Go ge waen naitawa, ge koewa da inagap uon, amba waenoro ini denawa apan naisepiwa, ame koewa da inap uon. Go anun, naine mutane nagirewa itan ugup ugup wariwanum, itan ame wat vetaepen menan nop mame waivin.

29 Tatan gwanin, endi men wainginawa mam, ame Iesu tauepi wamewa gaset konintu tan. Menan wam ame tauepiwa e naimoyana go uoniwa ame dim da uon, iwa ap gapan tavewa uon. 30 Amba irip waiana go top waiana o puraput tambuiana go kayakayawan taianawa ame dim da uon, iwa ap gapan tavewa uon. 31 Waenapan da da piup kakae guragut mega gapan aton tainewa go uoniwa ame dim da uon, iwa piup wan dim dim endiwa megawa konintu wat museta.

32 Menan e imuya gop ya yagiep taiwaniat anuivin. Apan da waen ya naiseni menan imu pose iravi Iesu inap wandeta amba pot pot me inap anun tainiwa, ame Iesu imua wabibigamepen menan taiwan. 33 Go waen naiseni apanewa piup wan dim dim mega menan nao tainiwa, waenewa imua wabibigamepen menan taiwan, 34 amba me i guine dere taiwan, iwa daiton Iesu inap dawa waenewa inap. Apan ya naiseni waen o waenoro ini dena Ayop imua wat bibigamepen tainiwa menan me etua ge guewa gapan Ayop inap viriwa tat anun taiwan. Go waen meme denawa wan dim dim piup megawa menan taiwan, memewa imua wat bibigamepen menan. 35 Ne nop ma waingina, e kakaewa ega menan waivin, omewa gapan ya enain, go negin tamanawa gapan inan wanien amba imuya Ayop inap warep.

36 Nop dawa mam, waenoro tamaru ganganat mumane go waenoro menan tamaru ame daramua wan imua ugup ugup anuiwandini, menan serarat naisepen anun. Ap menan menawaet naine musep. Iwa ap tapiwa, ame koewa da uon. 37 Go tamaru ame waen ya naitapen menan anu kakayaseni, amba i guine, imua posewa tamana bibigare wandeni gapan me waenoro ame ya naisepen anun. Ap menan waenoro ame ya naisep. Iwa ap tapiwa kakae iragen. 38 Ap menan tamaru waenoro naisepiwa ame koerage uon go ya naisepiwa ame kakae iragen.

39 Waen memewa wandepiwa, dere di wanumop. Go me memewa boepiwa, me mek anupi gapan apan da sia naisepen menan arok wandia. Go Iesu anu tumasini apanewa da naisep. 40 Go potana God Guewa wandini menan manega anuivin, waen ame kwapura wandepiwa me aton aigap tautaneta.

Copyright information for `DGZ