1 John 2

Iesu ta warit nimaniniwa

1Ae kaiwan, otun wainawa, e koewa da ya tapen menan ne ok ma inayap enuiangin. Go e da koewa tanewa, orup da enan gambenaya yonen Mamanu God inap mup waiwan. Ame Ayop nuga Iesu Keriso pose woup seniwa, iwa me megenat God imua wat bigaminiwa. 2Me koewa nuga garewa di waren, amba nunan megenat uon go piup uruga munan den di waren.

3Nu God gaset yao anuton, menan me iup mega ayamase tatawa gapan nu me di yao asigatait. 4Apan da anega wapi, “Ne God asiginap,” go iup mega ayamase ya tainiwa, apan ame ebo apanewa amba me potap nop tavewa da ya wandia. 5Go orup da God nop mega ayamase tainiwa, God baigan mega tave iragena ame inap di nau bararamen. Mame gapan God nu inanup den wandia go uon ame nu yao asigip tait. 6Ap menan orup ansena da inat wandet mega God den wandet wan wainiwa, ame Iesu guegue mega mini di ta aiwandan.

God iup mega ewakewa

7Ae kaiwan, gwanin wainawa, iup ogewa ma enan siangina ame iup ewakewa da uon, go mame watagaet erewa gapan anuyana ap uap sia di wadiaivin. 8Amba mame gapan e iup ewakewa enan den sia di sivin. Iup mame tave iragenawa Iesu gamupewa ame e gamuyap waenapan yaviwanum, iwa ap gapan ganat iragenawa tauen mum sisip yagit oireniwan.

9Amba orup da dun ganat gapan wandet wan waiwan go tase gwani tandayat mumen tainiwa, ame sisipu di wandia. 10Go orup ansena da tase gwani men anu guriniwa me ganat gapan di iniwan, amba taparit da evene wai inamup ya tata. 11Go orup ansena da tase gwani anu koeam mumiwandapinawa ame, me mum sisip gapan di yonen iwan, me mum sisip ame potap negin amba aini me oare, iwa mum sisip ame negin mega toboriwan.

12Ae kaiwan, otun wainawa, ne ok ma inayap siangina iwa God inak ega koewa gaset Iesu Keriso gamup anu ae ven. 13Amba mame waiwa ok ma inayap singina iwa Iesu mame ere ibariwa gapan den wandeni e asigip tayan. Amba den tamaru nagire inayap ok singina, iwa e koewa apanewa Seitan epara mega topaitayan. 14Amba orup otu negawa, ok ma inayap singina iwa Maman kimaniwa e asigip tayan. Amba inewa mamewa den ok inayap singina iwa Iesu mame ere ibariwa gapan den wandeni e asigip tayan. Den ok ma waenoro tamaru inayap singina iwa e aro tayan God nop mega potayap wandini gapan, koewa aroewa topaitayan.

Keriso anavi megawa

15Piup ma ge wan dim dim megawa menan ya anu guriwanian. Ap menan anu guriwaniampinawa Mamanu God menan imuya ya wariwandata. 16Iwa piup ma inak mega koewa gueguewa ame, nu koewa tapen men daramunu wap tainain, den koewa yao anupen men nanamu tainain, amba dim da anu waratoni menan apan apan tainain. Inak map anegawa ame Mamanu God megawa uon go ame iragi piup ma megawa di. 17Piup ma ge wan dim dim megawa, ame waenapan imumu wariniwa, iman iragi punun wa aeta, go orup da God anut mega gapan taiwandapinawa, me yaibobot ine wande aiwandata.

18Ae kaiwan, otun wainawa, endi ma wam uiwa tauaton, ap menan Keriso anavi mega tauepi wamewa onen mananini oisewa gaset wadiaen anuyan, amba endi Iesu anavi megawa arugataet mame gaset tauane. Ap yawaton anuintoniwa menan wam uiwa mame di tauiwan. 19Iesu anavi mega nagirewa, ame nu iam iam nuga daitona nagirewa, go ae venen tau ugup amone menan ian ame nu dugup nuga daitona iragena uon. Amba mu nu dugup nuga daitona wanumopo ame nu den tanane wanumopo, go mu ae venen tau amone menan mu nu dugup nuga daitona nagire uon.

20Go endi e Keriso Pose Woup Seniwa gamup God Guewa Woup Seni yan mega eneni ame gapan nop tavewa anuiwanin. 21E nop tavewa ya anuiana menan ok ma ya sivin go e nop tave iragena gase anuiana menan di sivin. Amba den, e asigiap di ame nop tavewa waine gapan aen eboewa ya venasiniwa. 22Endi nop eboewa waini apanewa da? Ame God wa watu eneni Iesu me Keriso ame waboborini apanewa. Orup mame Iesu anavi megawa, me ap taini ame Mamanu God otua Iesu dere tandayat mumen waboboramuiwan. 23Orup da Iesu tandayase waboboriwandapinawa, ame Mamewa God den di tandayasen waboboriwan. Go orup da Iesu megawa wapiwa ame Mamewa God inap megawa den di waiwan. 24Ap menan ek ingane gean guan tan ae yao anun, dim da erewa gapan wadiaena yao anuiana ame inayap di wandep. Ap me wandepi gapan e God otua Iesu dere tobot muga gapan den wani aisiwaniai. 25Endi mame gapan Keriso wa agiat nimaneni ame inak yaibobot nuniwandat wan.

26Ne ok inayap sean wadiaingina iwa waenapan da wababayan imae negin eboewa gapan ya naue amopen menan waivin. 27Go e Keriso gamup God Guewa eneni menan nop tavewa inayap di wandia. Ap menan orup ugupewa da nop mega ya anu warapen taiwanian. Amba God Guewa wan dim dim ma iragi men wadiaepi ame tavewa gapanaet di ebo da uon. Ap menan Keriso den wanien God Guewa wadiaepi gapan ayamase di ta aisiwanian.

28Endi nop mame tavewa di, otun wainawa, Iesu Keriso den tobot tan in aisiwaniampina Keriso amba sia tauep. Iwa, me sia tauepi wamewa gapan nu tap umam tat karaua da ya waninait, go nu kin kin E asigiap di, inak kakaewa taini apanewa ame Keriso megenat di. Ap gapan orup da inak kakaewa taiwandapina yawanewa ame God otua di. 29E asigiap di, inak kakaewa taini apanewa ame Keriso megenat di. Ap gapan orup da inak kakaewa taiwandapina yawanewa ame God otua di.

Copyright information for `DGZ