1 John 3

Nu God otu waiwa

1Endi yawan, Mamanu God nunan bumagap iragen anu gureni menan nu me otu waiwa dianen. Endi nu me otu wai iragenawa di. Go piup ma gapan mu asigip ya tanene, iwa Iesu mu den oare. 2Ae kaiwan, evenan wainawa, endi nu God otu waiwa di, amba Iesu sia entan tauepi wamewa gapan nu dim da entan nimanepi nu oare. Go nu asiginup di, Keriso sia tauepi ame yawata gapan nu me umap entan nimaneta. Iwa Keriso irewa wam ame gapan nu yao kakayatait. 3Ap menan, waenapan da da anu dao muga Keriso inap wandepiwa, ame mu imu pose ganase den nenenga wanumoin. Iwa Keriso me imu pose woup am seni apanewa.

4Waenapan da da inak koewa taine ame God iup mega topaisiwanum, koewa ap taine gapan mu God iup mega tandayasiwanum. 5Go e asigiap di Keriso waenapan koewa nuga wat mutapen menan tauen. Iwa me koewa da daiton inap uon. 6Ap menan, waenapan da da Keriso den tobot ta wanumopi ap gapan mu inak koewa aigap aigap sia ya taiwanumain, go waenapan da da inak koewa di taiwanumampinawa ame mu Keriso ya yawan anu awane menan di taiwanumun.

7Ap gapan, kaiwan otun wainawa, waenapan da wababayan imae negin eboewa gapan ya naue amop. Amba orup da Keriso umap tat anupiwa me inak mega kakaevet taiwandan. Iwa Keriso me pose woup am seni apanewa. 8Amba orup da inak koewa aigap aigap sia taiwandapinawa ame, me Seitan orup megawa. Iwa Seitan erewa gapan koewa di ta nau oniwandin. Ap menan God otua Iesu piup ma taueni tavewa Seitan nao mega koewa ame to goyamepen menan tauen. 9Orup da God otua di wandepiwa, me koewa aigap aigap sia ya taiwandata. Iwa God inak mega ewakewa waneni ame gamup wandia, amba God ame, me mamewa di. Ap gapan me koewa da aigap aigap sia ya taiwandata. 10Amba God waenapan megawa ge Seitan waenapan megawa iraga yaoyao muga aroga iragen di yawata ame guegue muga mam, “Orup da God yamap guegue kakaewa ya tapi ge tase gwani munan den ya anu gurepi ame mu God otu waiwa uon.”

Ek gare gare anu guriwanian

11God nop oit mega kakaewa erewa gapan wani manega anuyan, Ame nuk nunan gare gare anu gurinampen. 12Nu apan Kein taiwandini umap ya tainampen, iwa me inak mega koerage iragen, amba me Seitan aigavene ae gwaniwa Eiboro inak kakaewa taiwandini menan toguren boen. 13Ap menan gwanin wainawa, piup ma gapan waenapan tandayat imae waiwanumampinawa, ame anu bambam ya tane. 14Nu tatan gwanin Iesu dugup mega daitonawa munan anu gurinantawa, ame bop aroewa gaset garawaset inak gapan tauaton. Go orup da evene waiwa munan ya anu guriwandapinawa, ame bop aroewa gapan di wandia.

15Amba orup da tase gwani, Iesu dugup mega daitonawa, anu koeragam mumiwandapinawa, me togut wagut taini apanewa, ame yaibobot inage iragenawa da me gamup ya wandia. 16Endi nu baigan tave iragenawa yao asik tatoni ame mam, Iesu Keriso inak mega nunan wakaumen. Ap menan nu den inak nuga evenan wainu munan di wakaumapen. 17Go kwan puraput apanewa da, evenewa puraput uoniwa yave ago da ya wanepiwa, God baigan mega orup ame inap anenen amba wandeta? 18Ap menan otun wainawa, baigan noa mondi nonuet ya wainampen, go tavewa ase den tat waenapan ta warit mumat amba wainampen.

19Ap tainanta gapan nu inak tave iragenawa taitoni nagirewa asigip tait. Amba den God nonup mega inanup wandepi gapan imunu ae bigarep God den waninait. 20Amba nuk ingane imunu potanu gapan ae anu baitamitoni ame aroe uon iwa God nonup mega inanup di wandia. Iwa nuk ingane anuintoni ame gauarap go God me anuini ame aigap iragen. Amba me iragi anuitamini apanewa. 21Ap menan evenan wainawa, imunu tamanagaet anuinantawa, nu God inap tap gop da ya anuinain. Go namup kin kin yoninait. 22Amba dim da men anut God inap mup wainantawa, me di nuniwandata. Iwa me nop mega ayamase ge anut mega anuini gapan taitoni menan me imu pose inanup waren. 23God iup mega nuneni ame mam, Nu otua Iesu Keriso anu tumaset yaua gapan baigan gare gare tainampen. Iesu ap anega tainampen menan dianen. 24Ap gapan waenapan da da God iup mega ayamase taiwanumampina, mu God den tobot ta wanumoin, amba God waenapan ame den tobot ta wandeta. Endi God inanup di wandia iwa God Guewa nuneni gapan nu anuivin.

Copyright information for `DGZ