1 John 4

Guewa kakaewa ge koewa

1Ae kaiwan, evenan wainawa, waenapan guewa eboewa warane nagirewa, arugataet tauan at at ma iragi amone. Ap menan guewa uruga inamup anu tumat ya tamone. Go namu guewa iramu yawamon amba ansena God mega wandepiwa ame waran anu tumasen. 2Endi map anegawa gapan, God Guewa ire yao asik tai, ame guewa ansena da, Iesu Keriso apan iragen etua ware piup gan di yanat wapiwa ame God megawa di. 3Go apan ansena da, Iesu Keriso wabobore amba tandayase God otua uon wapiwa, guewa ame God megawa uon, ame Keriso inap anavi taini apanewa. Endi anavi apanewa ame tauepi oisewa anuiana gaset tauen piup ma gan wandia.

4Go otun wainawa, e God naewa megawa menan guagup eboewa mame epara mega e gaset paina yamasean. Iwa God Guewa mega potayap wandini ame aroewa aigap iragen, amba guewa koewa piup ma megawa ame aroewa uon. 5Endi waenapan Iesu tandayasine nagirewa, mu piup ma megawa di, ap menan piup ma nagire mu nop muga den warane waiwanum. Amba nop muga waine piup ma waenapan mega darine pemagene anuiwanum. 6Go endi nu God waenapan megawa di, amba God yao asik tane nagirewa mu nop nuga waitoni den anuiwanum. Go waenapan da da nop mega darine pemagene ya anupen tainewa, ame nop waitoni ya anuiwanum. Endi mame anega taine gapan, nu God Guewa kakaewa ge guewa koewa guegue muga iramu ame gapan yao asik tait.

God baigan ibariwa

7Ap menan evenan wainawa, nuk gare gare anu gurinampen, iwa baigan ibariwa God gamup tauiniwa, orup da baigan taini me God otua amba God baigan mega den inap wandia. 8Amba orup da baigan inap ya wandepiwa, me God oare iwa God me baigan i apanewa. 9Ame God baigan mega gapan nunan anu gureni menan manega to ewanen, Me otua daiton iragenawa, Iesu gamup inak warinampen menan watu enen piup ma tauen. 10Endi God baigan mega tave iragena mame to ewanen, baigan ame nu God inap namu ase ya taton, go God me nunan ma anu gureni menan, otua Iesu koewa nuga wat mutapen menan inak mega yan ta God wanen. 11Ap menan evenan wainawa, God ap anega nunan aigap iragen anu gureni menan nu den gare gare anu gurinampen.

12Nu daiton da God ya di yawaton, go nu gare gare anu gurinanta ame gapan God inanup wandeta, amba baigan mega potanup no dotoueta.

13God Guewa mega nuneni ap gapan nu asigip tatoni ame God nu den tananen wandia, amba nu me den tanaton wanin anit. 14Den God otua Iesu ame nu wat inakam nugawa, God piup ma gapan watu enen, nu yamanup ase yawatoni oisewa waenapan wadidiamuivin. 15Waenapan da anega wapi, “Iesu me God otua di,” ap wapi mu God den tobot tane wanumamun amba God mu den tobot tan potamup wandia.

16Ap menan God baigan mega inanup tani ame gamup nu yawaton anu tumasivin, iwa God me baigan ibariwa. Amba orup da God baigan mega gan inen wandiniwa, ame God den inap di wandia. 17Endi mame gapan God baigan mega inanup di bararaen wandia. Ap menan God wanene mega wamewa tauepi nu kin kin namup di yonait. Iwa nu inak nuga piup ma gapan Keriso inak mega den om inen. 18God baigan mega wandini arewa gapan, tap gop da ya wandia. Iwa God baigan mega kakae iragen ap wandini gapan tap gop ame to oireniniwa. Go tap gop anuinantawa ame God wanene mega gapan tauait. Ap menan orup da tap gop anuiwandapinawa, me God baigan mega kakaewa ame ya tautaneta.

19Nu baigan ma taitoni iwa God baigan namu nu inanup ma tan. 20Orup da da anega wapi, “Ne God menan anu gurinawa.” Go den sia yone tase gwani anu koeragam mume tandayat mumiwandapinawa, ame ebo aopan apanewa. Iwa orup da tase gwani ase yawamon baiganamu ya tainiwa, ame anenen amba God ya yaveni baiganewa tata? 21Ap menan, God nop mega dandamunagaet manega wan, orup da God menan anu guriniwa, me tase gwani munan den di anu guriwandan.

Copyright information for `DGZ