1 Thessalonians 4

Guegue nuga kakaewa menan God atonanu anup waninet

1Dugup nuga daitonawa, nop nuga semu da mam. Inak ega gueguewa God atonuya anupen menan ame gueguewa nu wa ewaetoni e taiwanin go aigap sia taiwanian. 2Ayop Iesu aro amun nuneni gapan nop mega wadidiaetoni anuiwanin. 3God enan manega anun, imuya potaya woup sep waen ge apan wainan gogo uniunion ise ta ase ta taine mini e ya tane. 4E da da waen naimoyanawa, waenae wai virip muga yambuni tan amba kwayup muga taiwanian. 5God tandayasine nagire anu gwagwaramene eyao tuan mini taine ap mini ya taiwanian. 6Ap menan, apan da evene paina ya yamasep waenewa kaum ya waseasep. Wataget kaimakaet wadiaetoni sia waivin. Waenapan koewa ap tapi God nemoro mega yawain. 7God nu waenapan mega tat anu nunan wani ame imunu potanu woup sepen menan nunan wan, amba umam noa tapen menan ya wan. 8Ap menan waenapan da da nop ame anu ae vepi apan noa anune ae ya viwanum go God Guewa Woup Seniwa nuneni apanewa noa anune ae viwanum.

9Iesu anu tumasine nagire upi imuya potaya inamup warapen menan nu ok da sia inayap ya seait iwa namu God wa ewaeni gapan e gare gare anu guriwaniana gapan e asik tayan. 10Ame taiwaniana dugup ega nagirewa inamup uon go Iesu dugup mega nagirewa iragi at Masedonia gapan, munan anu guriwanian. Waenapan nugawa, umap di tayan go aigap taiwanian. 11Wataget manega wadiaeton. Bibiga yambuni wanien, evenae wai inamup bawarewa ya tane amba ek nao naniap tan garewa ega ap gapan wariwanian. 12Ap taiwaniampina Iesu ya anu tumasine nagirewa yawaepi ayamat inayap tain amba kakaewa dawa ame e dim dim men anuiana e nao kaimakaet taiana gapan di warai menan itan ame waenapan onemup ya baraene.

Ayop Iesu sia taueta

13Dugup nuga daitonawa, e bagu sisi baware, anu dao uoni nagirewa mini, ya anupen menan borit wane nagirewa munan nop tavewa wadiaet anuivin. 14Iesu boen sia yon wandeni anu tumasivin. Ap menan Iesu anu tumasitoni nagire borit wata, wam uiwa Iesu sia tauepi wamewa gapan, God nu Iesu den tam naune kimani aeta, nu ap anega anu tumasivin. 15Ayop Iesu wadianeni oisewa wadiaivin. Me evi sia tauepi borit wane nagire namu amba ewamup nu kabaniwa nagire den kiman dot anait.

16Wam ame gapan God pum mega anuit amba anea bawarewa mugawa ven wapi anuit ap gapan Ayop nuga me kiman ae ve aoma viseta. Keriso namu anu tumasen borit wane nagirewa inak muse yon wanumoin. 17Yon wanumopi God nu kabaniwa nagire den bongam nimane upanep kiman dot anait. Ayop nuga Iesu irikup potap paina tautanait. Nu ap tata, me den yaibobot wanin aninait. 18Ap menan, nop mame gapan gare gare imuya veturiwandan.

Copyright information for `DGZ