2 John 1

Nop ebo aopan waine ago ya munane

1Ne tataya Dion ok ma siangin. Ame God wa watu om enuni, waenewa amba otuk waiga den gaun inayap waiangin. Ne nop tave iragena gapan imuna iragi inayap wariwan, amba orup da da nop tavewa anune asik tainewa den imumu inayap wariwan.
Copyright information for `DGZ