Ephesians 5

Mum ge ganat noa

1Wan dim dim iragi taiana gapan, God guegue mega gapanaet di taiwanian. Iwa e God otu waiwa bumagapewa. 2Amba Keriso nunan boeni inak mega yan ta garaet God waneniwa, ge Keriso mek etua yan kakae iragen sisimare den God waneni, ap umap e baigan inagewa gapan in aisiwanian.

3Go e yaumakayap, wainan gogo inagewa koewa da ya di wandep. Amba inak koewa danse uoni ge gau gunduman den ya wa taiwanian. Iwa inak map anegawa God waenapan mega inamup tamana uon. 4Den wainan gogo guturewa ge egan wan aio borere i uoni ya wa taiwanian. Go e gare God inap gaun anun wa atonasiwanian. 5Iwa e asigiap di, orup da wainan gogo ge inak koewa danse uon tan gau gunduman tainiwa ame Keriso ge God toemu muga ya unatain. Gau gunduman taine nagirewa guewa nanip kaitane inap wa taragasine nagire ap umap.

6Waenapan da nop tave uoni gapan ya wababayan imaep iwa nop ap miniwa gapan waenapan God tandayasiwanum mu God nemoro mega warane inamup bariwanum. 7Ap menan e mu den wa enat ya taiwanian. 8Iwa e watagaet imuya potaya sisip bararaen wainean, go endi e Ayop Iesu inap ganat gapan wainisi. Ap menan ganat gapan wanumuine nagire umap ina wanie aisiwanian. 9Iwa Keriso ganat mega tavewa ini ame inak kakaewa tamanawa ge nop tave iragenawa. 10Ap menan imuya upan sean, inak kakaewa Ayop God aton anuini ap menan anuiwanian. 11Waenapan sisip inage tave uoni taine ap den ya taiwanian. Go e gare yam ta yawamo wan, inak muga koewa wat arogamen. 12Iwa waenapan ame God tandayasine nagire, inak muga koewa karaua taine ame oise wawa umam taiwanum. 13Go God ganat mega waenapan inak muga koewa uruga enu ganatamep aroga taueta. 14Iwa God ganat mega ame wan dim dim karaua wanumune enu ganatamin aroga tauinewa. Ap menan God anega wan,

O aup iniana apanewa, ao yon, bop gapan ao yon wanik,
amba Keriso ganat mega gamugap enup.
15Ap menan inak ega anenen iniana ame ek ingane ae di yao anu kakayasen, anut uoni nagire mini ya iniwanian go nop dima inayap wandep gapan iniwanian. 16Inak koewa wamewa mame gapan, wam ega arok yambuni waran inak kakaewa megenat taiwanian. 17Ap menan e bumbawam ya taiwanian. Go Ayop God anut mega dim da enan anuini anupen menan taiwanian.

18Kaum kaimake dena nan bumbawam ya tane, iwa ame inak ega wa koeameta. Gare God Guewa Pose Woup Seni potayap wande wat tamanam imaiwandan. 19Ap gapan anu tumat wagewa wan, wak kakae guragut ok gapan seane den wan amba God wa atonasepen ogewa seane ame wak gapan wan, imuya potaya atonu den God wa atonasiwanian. 20Dim dim uruga menan Ayop nuga Iesu yaua gapan God Mamanua pot pot di wa atonasen gaun inap waiwanian.

Waene dena meme dena nop mugawa

21Amba Keriso viripewa gapan baigan gare gare ta warit taiwanian. 22Waen apan naimoyana nagirewa Ayop viripewa tayan nop mega anuiana umap memae waia nop muga anun gapan viripamu taiwanian. 23Apan waenewa namu yoyo taini ap umap, Keriso etua ame nu amba Iesu nu ian bariwa. Amba Keriso me dugup nuga wat inakamini i apanewa. 24Endi nu Keriso dugup mega nagirewa, Keriso inap ayamat taitoni mini, waen memae wai nop muga anun dim dim uruga taiana gapan ayamat munan taiwanian.

25Amba e apan, waene dena nagirewa, Keriso nunan anu gure inak mega nunan baraeni mini e waenae wai munan ae di anu guran. 26Keriso nunan boeni iwa nu imumu potamu God menan woup sep waninepen amba kaum ge nop mega gapan biginu tuiwandapen. 27Amba nu Keriso tambunep, mek dugup mega nagire wainepen menan tan. Ap tani iwa, nu imunu potanu wat ganatamep woup sep, koewa da ya wandepen. Den inak nuga gapan sipe tope, ae ao ge bigip da ya di wandepen.

28Ap menan, apan, muk munan anu gurine mini waene wai munan di anu gurapen. Apan da waenewa menan anu gurepi ame mek menan den di anu gureta. 29Orup da mek etua ingane ya di tandayaseta menan taba wanen nan etua watun kwayupe yambuni taiwandata. Keriso me dugup mega nagire kwayup ap anega tainiwa. 30Iwa nu etunu mame Keriso megawa. 31Mame menan wataget God nop mega ok anega seane,

Apan inewa mamewa ae vemo ae waenewa dere tobot ta wanumoin.
Amba mu dere etumu daiton tata.
32Nop ma bumagap iragen ya anu awa awa mini waiangin. Go ame guegue mega Keriso me amba dugup mega nagirewa den etunu daiton di. 33Go aigap sia waiangin, e daiton daiton ek ingane enan ae anu guriana mini waenae wai munan anu guran kwayupamu tamon. Amba waen memae wai viripamu ae di ta kakayasiwanian.

Copyright information for `DGZ