Galatians 6

Ago gare gare tapen

Gwanin wainawa, inat waniet ega daitona otua da inak koewa tapiwa, ame e da da God Guewa gapan yanayana nagirewa, aisen orup ame ine tauan yaemantu wawa bibigam tan, ago wanane me inak mega kakae sia tap. Go e ek den ae yao anu kakayasen amba tan, iwa e da den pusi warup inayap tauep koewa tane tawa. Inak ega itanewa gare gare ase ma tam bemagen, ap anega tanewa, e Keriso iup mega tavewa gapanaet di taiwanin.

Go orup da mek ingane aritawa yau taneni otua wan, evene wai itanewa den ya wariniwa, ame mondi ebo di waiwan. Me mek uon di, mondi wan taiwan. Menan orup daiton daiton inak muga guegue muk ingane tayao wareyao ta iramu muk ae yave gapan yaumu ingane ao amba warep. Den inak muga orup dawa inak mega den om ya inapen taiwanuman. Iwa e orup daiton daiton itan muga muk panop di top.

Amba orup da wadidiat mega inap God nop mega yao anu kakayaseniwa ame kwan puraput, antaba ge moni miniwa yan se wadiat mega wanep.

Waenapan da ebo ya wa upaep. Amba e God wawa koko ta ebo ya ewatai. Iwa e dim da veriana tavewa maup tauini daupam ap gapan di tai. Waenapan aton anupen menan imumu koewa gapan inak koewa tat anuine ame di tainewa, ame mu naewa koewa inak muga gapan verine ame tavewa bop tautanain. Go inak muga naewa kakaewa God Guewa aton anupen men verinewa, ame God Guewa gamup inak yaibobot tautanain. Menan nu inak kakaewa taitoni ame endave wandave den ya tainampen. Nu inak mame wat natat ae ya vetawa, wam da maup inin geraget wamewa tauepi, nu yaibobot inagewa matakamait. 10 Ap menan wam nuga arok wandini gapan waenapan ago tamot inamup kakaevet di tainampen. Go Iesu daiton anu tumasitoni nagirewa, ame aigap yao anu muminampen.

Pol ok mega uiwa seniwa

11 Yawan, ok kanama ma anenen da nek naninap siangin! 12 Waenapan upi muk kakaewa muga menan, e nanam imaep etuya God menan tum tapen taiwanum. Ap taine mu Diu nagire atonumu anupen men taiwanum. Mu Iesu Keriso korosi mega no oise kakaewa wadidiaepi ame Diu nagire amboboram guramopi tantanewa taiwanum. 13 Waenapan etumu God men tum tanewa, mu muk den iup ayamase ya taiwanum. Go mu imumup e etuya tum taepi gapan yaumu ao ware atonuya wapen taiwanum iwa mu anut muga anune gapan e tayan. 14 Ne anuingina wan dim dim ap anegawa, men nek yauna ao ya warain. Ne Ayop nuga Iesu Keriso korosi mega menan megenat me yaua ao waringain. Iwa Iesu korosi mega gamup ne piup ma koewa mega gaset tandayasen ise uarenan amba inanap da sia ya wandia.

15 Nu God menan etunu tum tatawa o ya tatawa ame gine ugup da uon. Go nop aigap iragenawa, ame nu God waenapan mega ewakewa sia entanenep.

16 God nonup ge bagu sisi mega, nop ma anuyan ewap aisiana nagirewa iragi inayap wande ep. Amba God waenapan mega iragena munan den.

17 Ap menan nop nega uiwa, vek ugu vegaek da sia ya nenane, iwa ne Keriso nao mega taina menan etun non, e omat guin mega den wandia.

18 Tatan gwanin, Ayop nuga Iesu Keriso wat aipakam mega garaetawa potayap wande ep. Ame umap.

Copyright information for `DGZ