Hebrews 2

Neman gura anupen tantanewa

1Nu neman gurat yaentuk ae di anupen, ap gapan dim da nu anuitoniwa nu wat natait amba ugupewa da ewap ya anepen. 2Anea nop oit wat tauane amba isimuran wainua munane ame tavewa di ap gapan da da nop ame tandayasene mu garewa muga God nemoro mega warane. 3Menan nu anenen amba God inak warapen nopewa mondi anuit? Mondi anutawa God nemoro mega nu inanup taueta. God inak warapen nopewa namu Ayop wan, amba da da me no utap anune gapan mu tave di wane. 4Amba aigap sia God den yo ge paua arugataet tani, amba Guewa Woup Seni yan megawa yan se mek anuini omewa gapan muneni, ap gapan me oisewa tave di wan.

5Wam evi amba, piup ewakewa venasepi ame anea mu namu yoyo tapen men ya wan. 6go gare God nop mega ok da amba seane semua anega wan,

Iwa dimen nunan anuingi? nu piup nagirewa,
kakaewa nuga da uon?
Menan dimen kwayup taningi?
7Wam koni otu da gapan nu anea gauaramup senean.
Nu payu oya oyae den amba viripe den tonat nunaan,
8amba wan dim dim iragi kwayup nuga gauarap sean.
Ok anega sean. Tave di God anega wan, “Wan dim dim iragi kwayup nuga gauarap sean,” ame wani guegue ame wan dim dim uruga menan wan, go endi ap ya yavintoni iwa wan dim dim iragi nu kwayup nuga gauarap ya wanumam.
9Go endi nu Iesu yavivin, wam koni otu da gapan me anea gauaramup wanden, menan God garaet mega gapan Iesu nunan boen. Amba endi payu oya oyae amba viripe den tonasen iwa me ugu vegaek anu wat yape nunan boen.

10God wan dim dim iravi wan venat musini apanewa menan God inap aro amun wandia. Aro amun ame inap wandeni menan me Iesu ugu vegaek anu taneni neginewa gapan Iesu kakaevet entanen. Ap gamup God otu tasine aruga naumo oya oya mega gapan onamopen tan. Ap menan mu oya oya mega den waren. 11Iesu mu imunu bigi gureni menan Keriso mu den Mamamu God daiton. Menan Iesu kin kin anega diamuiwan, “E ne tatan gwanin di.” 12Iesu God inap anega wan,

Kakaewa, ge dim da taingianawa ne gwanin waina wadiamoin.
Mu iam iam muga gapan ne wa atonat gimagain.
13Amba sia Keriso anega wan,

Anu dao nega ge inagap barian.
Amba den sia anega wan,

Ne mame di tauan,
God me otu waiwa neneni mame di tanamon waingian.

God nu yaumakanup yoniniwa Iesu

14Nu etunu guin pakau dena nagirewa go God otu waiwa dianeni menan Iesu me apan umanup yanen. Me ap tani iwa bop mega gapan Seitan amun mega to goyamepen tan. Iwa bop aroewa Seitan inap wandia. 15Seitan aroewa to goyamepi gapan bop tawa anuine nagirewa wat vetamopen. 16Ame tani anea munan ya tan go nu, Eibaraam ani sibabasiwa, nunan tan. 17Ame tapen menan me nu umanup yanen, guegue mega nu den daiton, ugup da uon. Ap gapan bagu sisi nuga anu aven amba bagu sisi den nunanaet di taiwan iwa nu Pirisi nuga aritawa aigapewa God menan kakaevet taiwandapen. Nao mega ame tani gapan waenapan koewa muga anun ae viwan. 18Iwa me mek den pusi warup ge ugu vegaek anu taneni menan me waenapan da da pusi warup inamup tauepi ago muna muna me inap kaimake den uon.

Copyright information for `DGZ