Revelation of John 13

Guewa koeragewa dere man puawa umap

1Amba man kwarayo mini puiman gwanap taueni bet inana gapan yawan. Kwarayo ame i nise nise nani yamu dere amba God yaua wawa koko tane ogewa da, iap daiton daiton gapan ok sen. I donewa aonagaet i donap daiton daiton ayop payuewa otu koe tonanatan. 2Kwarayo ameme yawana anan manewa lepat umap, pusiwa anan manewa bea umap, noa anan manewa laion umap. Uayo yone aro amun mega baware ugup ugup kwarayo wanen. 3Kwarayo i nise daiton da tositnagen me boet anun go sia inakaen ne yawan. Waenapan at at uruga kwarayo yawane no ginin ganan wan nop mega anun evip amon. 4Uayo amun mega kwarayo waneni menan waenapan uayo wa taragasen. Kwarayo den wa taragasen anega wane, “Me aigap, da miniwa garawaseta? Ame da uon di!”

5Uayo, ame Seitan, aro wanen kwarayo apan apan ta God inap wawa koko ta waiwandin. Amun wareni gapan en yampo degede yaumakap taiwandin. 6Noa watape God inap wawa koko taiwandin amba God yaua nipep diwandini amba God Paewa ge kimani waenapan wanumuine nagire den inamup wawa koko tamuiwandin. 7Amun wareni gapan kwarayo God waenapan mega inamup ita anan ta garao mumen. At, nop amba dugup ugup ugupe nagirewa aro amun ware namumup yoniwandin. 8Waenapan pia wanumuine nagirewa kwarayo wa taragatain. Wataget iragen piup ya wandeni wamewa gapan Man Sip Otua, Iesu, nunan boeni apanewa ame inak bukaewa gwanap waenapan mega yaumua ok sen. Da da yaumua ap mepe seane, mu kwarayo ya wa taragatain.

9Darinaya den wandepi anun. 10Orup da da to warapen anupi, ame God anuini gapan di to wareta. Da da togurat anupi, God anuini gapan togureta, da ya wakaumeta. Menan God waenapan mega koewa ma inamup tauapen menan kaimakaet tumban amo anu tumat den wanumopo.

Man puawa piup nokap tauen

11Man puawa da sia wariwa umap piup nokap taueni ne bet inana gapan yawan. Man sip otua i done dere dena mini go nop mega uayo waini mini wan. 12Wariwa mame kwarayo den wandeni amba aro amun mega kwarayo gapan ware taiwandin. Wariwa nanam mumeni gapan piup waenapan mega kwarayo wa taragasen. Kwarayo namua ame guin tositnagen bop pokewa ta sia inakaen inap wa taragasen. 13Wariwa yo paua ugup ugup bawarevet taiwandin. Me wani gapan waenapan yamamup merao kiman gapan pipa visen.

14Wariwa paua ugup ugup taiwandini gapan piupa wanumone nagirewa ebo aopan ewamon. Ap taiwanidini gapan, kwarayo den yaviwandini. Wariwa waenapan Kwarayo guewa mega nanimup kaitapen menan nanam mumen. Kwarayo viripe tapen menan kereba gapan Kwarayo tone bop pokewa ta sia inakaen. 15Kwarayo guewa kaitane Wariwa amun sia ware guewa ame gaup upunen nop waiwandin. Waenapan guewa inap ya wa taragasepiwa ame menan Wariwa guewa kaitane ame nop wapi gapan guramop borit wain. 16Amba Wariwa waenapan iravi, yau tananeniwa go mondigawa, purapuse denawa go kaya kayawan nagirewa, ago taine o muk anuine taine nagirewa, mu iravi nanam mumeni gapan yatup paua nanimu nutup gapan go namu bonap batamen. 17Waenapan da da paua ya batamene puraput gare gare une ya tap. Yatup paua ame kwarayo yaua megawa o yaua ok seni agi megawa.

18Nop mame anu awane nagire anu tap. Kwarayo yaua ok seni agi mega batnage anup, ame 666.

Copyright information for `DGZ