Acts 13

Banaba be Saulo 'idi guinuwa

'Asa Anitioki 'enaya, ekalesiya 'idi palopitao be toe'itao getedi: Banaba be Simioni (tauna sibwauyena Bwalagai) be Lusiasi (tauna goma Sailini) be Maneeni (tauna kini Elodi 'ana 'epata 'ebweu) ta Saulo. Taudi sitapwatapwalolo ma idi 'ebotana Yaubada 'ena ga Yaluyaluwa Tabu 'ieonedi, 'igwae, “Nuwanuwagu Banaba be Saulo 'igu guinuwa 'ebweuna manuna, 'enega wada tagwaledi guinuwa nina 'ena.” 'Enega Yaubada 'ena sisidasida limana mabotanidi, ga sigidebedi, ga Banaba be Saulo sietunedi 'idi guinuwa nina manuna.

'Idi guinuwa sena Saipilosi 'enaya

Yaluyaluwa Tabuna ni'atu 'ietunedi ga simwa'uta Selusia, ga wagega sigelu ga situpa salu Saipilosi manuna, ga 'asa 'ana esana Salami 'enaya sisuya, ga nada me Yudia 'idi anuwa tapwalolo 'ena Yaubada 'ina ona sisimanena. 'Ebweu 'idi 'ali'ei ma'edi sisakosakowasi, 'ana esana Yoni.

'Enega salu nina maibo'ana sisakowasiyena, ga 'asa Pepose 'enaya siapwesa, ga nada to'oba, 'ana esana Bayesu, goma Yudia, tauna palopita kabokabo 'ebweu.

Ta Bayesu nina Sagiu Paulosi ma'iyana, tauna 'asa 'ana toloina ta tai sinasinapuna, 'enega Sagiu Paulosi Banaba be Saulo 'ibwauyedima, ga nuwanuwana be Yaubada 'ina ona 'ida nono, ta esi to'oba 'i'etobodedi, manuna geya nuwana be toloina nina Yesu 'ena 'ida emisa. To'oba nina 'ana esana 'ana gibui Elaimasi, nate tobalau.

Ta Saulo, tauna 'ana esana 'eluwena sibwauyena Paulo, Yaluyaluwa Tabuna 'iloemaena ga to'oba nina 'iduneduneye, 10 ta 'igwae, “'Oyo Seitani 'ina boda ta kabo 'aleyo, 'enega guinuwa palupaluna 'uetalauwalena, ta 'Inapwana 'ina 'eda palupaluna tuta maibo'ana 'utootoo be 'aene 'ugiebokoboko. 11 'Enega gete tuga 'Inapwana 'ina waiwaiyega matayo 'ida uma tuta kukupana namo manuna, be geya'abo sinala 'ana maedana 'u'ita'ita.”

Tuta gote 'ena umauma 'atuwa 'enega to'oba nina matana 'iguguyoi, ga 'i'ebe'ebesa yaita 'ida leme be 'ida anugane.
12 Ta toloina nina Sagiu Paulo 'ina guinuwa gete 'i'itena, ga 'Inapwana tetelina manuna nuwana 'iowana, 'enega 'iemisena.

Sitauya Anitioki sena Pisidia solanaya

13 Ta Paulo ma 'ana bodao Peposeyega sigelu ga situpa limana, ga Peliga 'ena silugu, sena Pamipilia solanaya. Ta Yoni 'ipilisinedi ga 'iila Yelusalema. 14 Ta boda nidi Peliga sipilisinena ga Anitioki 'enaya siapwesa, nate sena Pisidia solanaya. 'Enega 'asiyata Sabate 'ena silugu me Yudia 'idi anuwa tapwalolo 'ena, ga simiyatowa. 15 Ta toanuganao Mosese 'ina loina 'ana sawa, be palopitao 'idi ona 'ana sawa sisawedi, ga toanuganao nidi 'ebweu tai sietunena Paulo be Banaba 'ediya be 'aene 'iemataluwedi, 'igwae, “'Eguma loguguya nai e'ita 'emiya 'imiyami wada simana tomota 'ediya.”

16 'Enega Paulo 'itoolo ga nimana 'igilagasina, ta 'igwae, “Tasigwao me Isileli, be 'omi mali esenega Yaubada 'ana to'amayabao, 'igu ona gete wada nono. 17 Yaubada lowaenei me Isileli tubudao 'iesinuwedi, ga 'idi boda 'igiesinabwena 'idi esugalagala Itipita solanaya, ga 'ina waiwai sinabwana 'enega 'ianuganedi ga Itipita sipilisinena. 18 Ta yakwala poti 'ediya 'idi nenetao 'ie'alama'i'itanedi sena mwatui daita mitawaya.

19 “Ga muliyega kini sebeni ma idi bodao 'imutudi sena Kenani solanaya, ga sena nina me Isileli 'i'ebwa'edi 'idi bale'u, ga simiyami nadigega yakwala powa analedi ta pipiti 'ediya. 20 Ga muliyega 'idi toloinao 'i'ebwa'edi ga siloinedi 'ana laba palopita nina Samuwela 'iapwesa.

21 “'Enega sisidasida be Yaubada 'idi kini 'ida 'ebwa'edi, 'enega Saulo 'i'ebwa'edi, tauna Kisi natuna, ta 'ina susu Beniamina 'enega, ga yakwala poti 'ediya 'iloiloinedi. 22 Muliyega Yaubada Saulo 'ie'idi'idiyena ga 'idi kini auwauna Debida 'isa'una. Tauna Debida manuna Yaubada 'igwae, ‘Desi natuna Debida yalobena, ta yayalena, manuna 'igu nuwanuwao 'ida guinuwedi.’ 23 Ta Debida nina 'ina susu 'ediyega, Yaubada me Isileli 'ada To'etoseyana Yesu 'igieapwesena, nadigega lowaenei 'igimi simanena.

24 “Ta lowa tuta nina Yesu nigeya 'iapweapwesama, Yoni 'ilooguguya me Isileli 'ediya, be 'idi loegesiyao 'ediyega sida nuwa'ebuni be 'ida giebapitaisoedi, 25 ta Yoni 'ina guinuwa 'ana 'ebe losalowa 'ena 'igwae, ‘'Omi wanuwena 'aene 'abo'agu yaita? 'Abo'agu nigeya To'etoseyana nina. Ta tauna muliguyega 'imeemai, Toloetana sana, 'enega 'abo'agu nigeya 'ilobwelobwenegu be 'ana 'aelawa yali'amidi.’

26 “Tasigwao, 'omi Ebelaamo 'ina susuyao, be wate 'omi mali senega Yaubada 'ana to'amayabao, wanono 'aene 'etoseyana tetelina gete 'edaya ni'atu 'imai. 27 Ta Yelusalema 'ana tomiyanao, be 'idi 'inapwanao, To'etoseyana nina nigeya sida mwalatonina, ta wate palopitao 'idi simanao Sabate 'ebweuna 'ebweuna sisawasawa totapwalolo 'ediya, ta esiya nigeya simwalamwalatonidi, ga 'enega To'etoseyana nina sisipupuyena, 'enega palopitao 'idi gimisimanao lowaenei 'adi 'ai'aila gete tuga sigieapwesena. 28 Ta nigeya 'ebweu wate 'ina loegesi silobaloba be 'enega sida loemwawasi, ta tuwa tuga Pailato sisidena be 'ida loemwawasi.

29 “'Enega ona nidi Buki Tabu 'ena sigimi simanena To'etoseyana manuna, maibo'ana gote me Yudia ni'atu siguinuwedi, ga 'ina mwawasa mulinaya 'ana kelose 'enega si'ewa mwa'utena ga sisa'una 'ali'ali 'enaya. 30 Ta Yaubada mwawasega 'igietoolona, 31 ga 'asiyata tupwana yauna 'ediya 'iapweapwesa 'ana to'oayabuyao 'ediya, taudi lowa ma'enao Galiliyega ga Yelusalema 'enaya simai. Taudi gete tuga To'etoseyana nina manuna sisimasimana tomota 'ediya. 32 Ta 'abo'ama wate tetela bobo'ana gete 'a'ebwa'emi, lowa Yaubada 'iona upaupaena tubudao 'ediya, 33 ga ni'atu 'igieapwesena 'epata auwauna 'abo'ada 'edaya, tuta nina Yesu mwawasega 'igietoolona. Gete manuna Same 'eluwena 'ena Yaubada 'ina ona sigimi simanena, 'igwae,

‘'Oyo natugu, batuwa 'ena ya'awa natunemu.’

34 “Ta wate 'igietoolo limena be geya'abo 'imwawamwawasa limana, nai 'imwaumwaulu, ta gete manuna 'igimi simanena, 'igwae,

‘Yage nidi bobo'adi yaona obobomediya Debida 'enaya, ma'etamo yada 'ebwa'eyo.’

35 “Ta wate 'ebweu Same 'ena 'igimi simanena, 'igwae,

‘Geya'abo 'utagwatagwala be tauna 'amu esiesinuwana 'imwaumwaulu.’

36 “Ona getedi nigeya Debida tauna manuna. Debida nina 'ina tutaya Yaubada 'ina nuwanuwa 'iguinuwedi, ga 'ikwaiya, ga sisa'u 'ali'aliyena, ga tubunao ma'ediya simwaumwaulu, 37 ta sa'i tai nina mwawasega Yaubada 'igietoolona nigeya 'imwaumwaulu. 38 'Enega, tasigwao, wada mwalatoni 'ai'aili 'aene gete tai nina 'enega 'imi loegesiyao 'adi nuwatau wada loba, 39 be 'abo yaita tauna 'ena 'iemisa, 'ina loegesi 'ediyega 'ida li'ami, ta Mosese 'ina loina nigeya sawesawenaya 'ili'amimi.

40 “'Enega wada 'ita'i'isimi be ona nina palopitao lowa manuna sionaona upaupa, geya'abo 'omi 'iloo'awasimi. Ona nina 'igwae,

41 ‘'Omi totuyeyao, 'igu guinuwa gete wa'ita be manuna nuwami 'iowana, be muliyega waesilae, manuna 'imi tutaya 'igu guinuwa nina sida simana 'emiya, ta esi nigeya waemiemise.’ ”

42 'Enega Paulo be Banaba siapwesa, ta boda nidi sisidedi be mali Sabate 'ena e'ita gete 'ediya sida simana limana.

43 Ga boda anuwa tapwaloloega sideli apwesa, ta 'aidi me Yudia, be 'aidi Yaubada 'ana toemisao mali sena be mali sena 'ediyega, Paulo be Banaba simuliyedi, 'enega Paulo be Banaba 'ediya siloguguya be 'aene Yaubada 'ina oboboma sida giyai'i'isi.

Paulo be Banaba siloguguya taudi nigeya me Yudia 'ediya

44 'Enega mali Sabate 'ena, 'asa nina 'ana tomiyanao yaudi sideli egogonama Yaubada 'ina ona sabi nonona. 45 Ta sa'i me Yudia, boda sinabwana si'itena, 'enega sie'ipi'ipi, ga Paulo 'ina loguguya 'ena sionaila, ta si'awa to'umaliyena. 46 'Enega Paulo be Banaba ma idi 'atepatu siona apwesa me Yudia nidi 'ediya, sigwae, “'Ilobwenena be Yaubada 'ina ona 'agimisimana 'emiya, ta gete tuga waguitoyasena, nai 'omi taumi waloinemi 'aene nigeya sawesawemiya be yawasimi ataya wada loba, 'enega 'aguitoyasemi, be mali bodao 'ediya 'ada loguguya, taudi nigeya me Yudia 'ediya.

47 “Manuna 'Inapwana ni'atu 'iemataluwema, 'igwae, ‘'Imi guinuwa ni'atu ya'ebwa'emi be 'aene 'omi taudi nigeya me Yudia 'idi mayale, be sena maibo'adi 'ediya 'adi 'etoseyana watauye.’ ”

48 'Enega taudi nigeya me Yudia Paulo be Banaba 'idi ona gete sinonona, ga sigwausowala sinabwana, ga Yaubada tetelina si'awa bobo'anena, ga taudi yaisigedi Yaubada 'iesinuwedi be yawasi miyamiya atayana sida loba, taudi ona nina siemisena. 49 Ta Yaubada tetelina 'i'elelewana sena nina maibo'ana solanaya.

50 Ta sa'i me Yudia Paulo be Banaba sietalauwaledi, ga silomugiyedi iine 'alawatao taudi totapwalolo 'ediya, be wate 'asa 'ana 'inapwanao 'ediya, 'enega taudi wate sietalauwala Paulo be Banaba 'ediya, ga sipa'idi, ta sena nina sipilisinena. 51 Ta muliyega be sena nina sipilisine, 'aedi nedilina siloutuutu yaulena 'idi senaya, nate 'ebe'ita toni'asao 'ediya, ga 'enega sitauya Ikoniami 'enaya. 52 Ta esi Yaubada 'ana toemisao sigwausowala sinabwana, ta Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwai 'iloemaedi.

Copyright information for `DOB