Acts 16

Timoti Paulo be Sailasa 'i'oayabudi

1Ga 'idi sakowasi 'enaya sitauya Debi be Lisitila 'ediya, ga Lisitila 'ena Yesu 'ana tomuliya 'ebweu silobena, 'ana esana Timoti, tauna sinana waine Yudia ta Yesu 'ana toemisa, ta tamana sa'i goma Gilisi. 2Ta toekalesiyao 'asa Lisitila be Ikoniami 'ediya, Timoti nina si'awa bobo'anena, 3ga Paulo nuwanuwana be Timoti ma'ediya sisakowasi, 'enega 'ibwauyena ga bwalana 'ilodabena Mosese 'ina loina nadigega, be 'aene me Yudia Timoti nina sida 'amayabe, manuna me Yudia sena nina Lisitila 'ena simwalatonina 'aene Timoti tamana goma Gilisi.

4'Enega sisakosakowasi 'asa 'ebweuna 'ebweuna 'ediya, ga loina nina Yesu 'ana tosimanao be toanuganao to'ase Yelusalema 'ena siloinenaya sisimanena 'asa maibo'adi 'ediya, be 'aene loina nina sida mulimuliye. 5'Enega toekalesiyao 'idi emisa 'iewaiwai, ga 'asiyata 'ebweuna 'ebweuna 'ediya 'adi boda 'isinasinabwa.

Paulo 'ina madawalega goma Masidonia 'i'itena

6'Enega Paulo magosenao sena Piligia be Galetia soladiyega sitautauya, ta Yaluyaluwa Tabuna ni'atu 'i'etobodedi be 'aene geya'abo Yaubada tetelina sena Esia 'enaya siloguloguguyae. 7Ga simai Misia ga sitoona be 'aene Bitinia 'ena silulugu, ta Yesu Yaluyaluwana nigeya 'itagwatagwaledi. 8'Enega Misia sipilisinena ga sidolo Tiloasi.

9'Enega boiboiya si'eno'eno ga Paulo 'imadawala, ta 'ina madawala nina 'aene tai 'ebweu goma Masidonia 'i'itena, 'itoolo ta 'isidasida Paulo 'ena, 'igwaegwae, “'Uabalama Masidonia 'enaya be 'ulemema.”

10Paulo 'ina madawala nina 'enega 'amwalatonina 'aene Yaubada ni'atu 'ibwauyema be tetela bobo'ana 'ada loguguyae me Masidonia 'ediya, 'enega 'eda 'a'ebesa sabi abala Masidonia.

Waine 'ana esana Lidia 'iemisa Yesu 'ena

11'Enega waga 'alobena ga Tiloasi 'enega 'atupa, ga palupaluna Samotilesi, ga nada 'a'eno. Tomwa 'iulisina ga 'a'adau limana ga Niapoli 'ena 'asuya, 12ga Niapoli 'enega 'atauya Pilipai, tauna 'asa sinabwana sena Masidonia solanaya, ta 'asa nina solanaya me Loma toesugalagala yaudi simiyami, ga gote 'ena 'amiya ila 'aina 'asiyata.

13Ga Sabateya 'asega 'aapwesa 'ebweu bwasi tuputupinaya, sena nina 'anuwena 'ebe lotapwalolo, ga 'enaya 'amiyatowa, ta iine ni'atu siegogonama wate ma'emao 'a'awa'awagwae.

14Ta 'ebweu waine 'ediyega 'ana esana Lidia, 'asa Tayataila wainena, ta Yaubada 'ana toemisa, ta 'ina paisewa nate 'ebweu 'oama esaesa 'ana toegimwane. Ta 'etamo iine nidi 'ima ona sinononoi, ga Yaubada emisa Lidia 'atenaya 'ienuwa sa'uyena, ga Paulo 'ina loguguya 'iemisena, 15ga tauna ma ina susuyao 'agie bapitaisoedi. Ga muliyega 'isidema, 'igwae, “'Inapwanao, wamwalatonigu 'aene ni'atu Yesu yaemisa 'ai'ailena, 'enega kapekapeyana wamamai be wae'owaga 'igu anuwaya?” Ta 'igewagewanema, ga 'enega 'atauya.

Paulo be Sailasa 'adi sa'u deli

16Mali 'asiyata 'ena 'atautauya sena nina 'ebe lotapwalolo nina 'ena, ga 'aina 'inapwanao 'idi 'ali'ei gomagweine 'alobena, tauna yaluyaluwana nabwanabwasuwana 'enega sawesawenaya 'igimi simanedi to'ase ma'etamo 'ida apwesa, ta 'ina guinuwa gete 'enega gomagweine nina 'ina 'inapwanao mani sinabwana si'ewa'ewa tomota 'ediyega. 17'Enega waine nina 'imulimuliyema, ta 'ibwaubwau, “Gete tomota nidi Yaubada Toloetana sana 'ina toguinuwao, ta 'etoseyana 'ana 'eda 'ana tosimanao.”

18Gomagweine nina gete nadigega 'ibwaubwau 'asiyata yaudi 'ediya, 'enega Paulo 'ie'oata'oata, ga 'isanasakowasi, ta yaluyaluwa nina 'ieonena, 'igwae, “Yesu Keliso 'ana esanega yaloineyo be gomagweine nate 'enega 'uapwesa.” Ga gote tuta nina 'enaya 'iapwesa.

19Ta gomagweine 'ina 'inapwanao sigamwasowalema, manuna 'idi mani sinabwana 'ana 'ebe loba tauna gomagweine nina, ta ni'atu Paulo 'igiebobo'anena. 'Enega Paulo be Sailasa sigiyaidi ga silisi dadanedi, ga sitauyedi 'ebe egimwane 'ena, ta si'au'ewedi toloinao 'ediya sabi etalaedi, 20ga sieonedi, sigwae, “Gete tai nidi taudi me Yudia, ta simai 'ida 'asaya ga 'ada 'oata'oata sisa'usa'u, 21manuna mali bubuna sie'ie'ita, nate 'abo'ada me Loma 'ida 'etoboda, be geya'abo bubuna nina taguiguinuwe.”

22Ta pwaluyao wate gete nadigega sie'ewedi, 'enega toloinao siloinedi, ga Paulo be Banaba 'adi 'oamao 'ediyega sialolodi, ga kaiwe 'ediyega sisapi dadanedi. 23Siunu geyogeyonidi ga 'igumwala, ta deliya sisa'u luguyedi, ta deli 'ana to'ita'i'ita siloinena be 'ida lomata'i'ita 'ai'ailidi. 24'Enega to'ita'i'ita nina 'ana loina 'inonona, ga 'isa'u luguyedi deli sola'ai'ailinaya, ta wate 'aedi 'italayaidi kaiwe sinabwadi 'ediyega.

Paulo be Sailasa siapwesa ta deli 'ana to'ita'i'ita 'inuwa'ebuni

25Ta niuniuwanaya Paulo be Sailasa sisidasida ta siwaliwali Yaubada 'ena, ta 'enega tolugu deliyao maibo'adi sienoenonoedi, 26ta mwani'ini'i sinabwana 'iniuniu ga silosuyaedi, ta anuwa deli 'ana 'autui 'iloniu, ga deli nina 'ana 'awao si'egegedi, ta 'enega tolugu nidi 'aedi 'adi talayainao sieli'amidi taudimo.

27Ta deli 'ana to'ita'i'ita 'eno'enoega 'ilosuyaena, ga 'awa 'ege'egegedi ni'atu 'i'itedi, ga 'ina nuwena toluguyao nidi ni'atu sidena, 'enega 'ina sisisaiya 'i'ewena ta 'aene tauna 'ida loemwawasi.

28Ta Paulo 'i'itenama, ga 'ibwau, 'igwae, “Gosiyagu, geya'abo tauyo 'uloeloemwawasiyo. Maibo'ama gete 'amiyami.”

29'Enega to'ita'i'ita nina 'ina toguinuwao 'ediya 'ibwau be mayale sime'e, ga mayale 'i'ewena, ta 'ipili ga 'ilugu ma ina dedela, manuna 'imatauta, ta 'ibe'usana mwa'uta Paulo be Sailasa matadiya. 30Ta muliyega 'itoolo ga 'i'au'ewa apwesedi, ta 'igwae, “'Inapwanao, waeonagu to'ase yada guinuwa be 'enega Yaubada 'ida 'etoseyegu?”

31Ta Paulo be Sailasa sigwae, “'Eguma 'Inapwana Yesu 'ena 'uemisa, 'iabe 'oyo be 'imu susuyao wate 'etoseyana waloba.” 32'Enega 'Inapwana tetelina siemwasalina tauna ma ina bu'unao 'ediya.

33Boiboi gote 'ena 'i'au'ewa apwesedi ga 'adi 'abiyama be lala sapiyega silobenaya 'i'utudi, ga tauna ma ina susuyao sibapitaiso. 34'Enega 'i'au'ewedi tauna 'ina anuwaya, ta 'enega 'adi masula 'igibubuna, ga si'e'ai. Ga deli 'ana to'ita'i'ita nina ma ina susuyao sigwausowala sinabwana, 'ina emisa auwauna Yaubada 'ena 'ilobenaya manuna.

35Tomwa 'iulisina ga toloinao 'idi pilisimaniyao sietunedi deli 'ana to'ita'i'ita 'ena be sida emataluwena 'aene, “Tai 'eluwa nidi deliya 'asa'u luguyediya 'uli'amidi be siapwesa.” 36'Enega to'ita'i'ita nina deli solanaya 'ilugu ga ale nina 'isimanena Paulo 'ena, 'igwae, “Toloinao ale sietunenama 'aene yada li'amimi, 'enega waapwesama be ma imi gwausowala watatauya.”

37Ta Paulo 'iguitoyasa, 'igwae, “Geya'abo 'atautauya. Manuna nigeya 'ebweu 'ima loegesi etala 'enega silobaloba, ta bodao matadiya siunu dadanema, ga deliya sisa'u luguyema, ta 'abo'ama sa'i lowa 'aeLoma. To'ase manuna 'aene sida li'amima be sigieapwesema kwaiyega? Ta 'ilobwenedi esi taudi tuga sida mai be si'au'ewa apwesema.”

38'Enega pilisimani nidi siila toloinao 'ediya, ga Paulo 'ina ona sisimanena 'ediya. 'Enega toloinao nidi siomayamaya sinabwana, manuna ni'atu simana gete 'enega simwalatonina 'aene Paulo be Sailasa sieLoma. 39'Enega simai deliya, ga nuwa'ole'oleyega siona oboboma Paulo be Sailasa 'ediya, ga deliyega si'au'ewa apwesedi, ga sisidedi be sida tauya mali 'asaya.

40'Enega Paulo be Sailasa deliyega sitauya Lidia 'ina anuwaya, ga toekalesiyao ma'ediyao siegosigosiyana, ta siloguguya 'ediya, ga muliyega sitauya.

Copyright information for `DOB