Acts 4

Pita be Yoni 'idi etala

1Ta 'etamo tuga sionaona pwalu 'ediya, ta totaliyao be Anuwa Tabu 'ana tuilala sinabwana, be wate Sadusiyao simai, 2ma idi gamwasowala manuna Pita be Yoni pwaluyao sie'itedi 'aene Yesu mwawasega 'itoolo limana. 3'Enega sigiyaidi ga deliya sisa'u luguyedi be 'aene tomwa 'iulisi be 'idi etala sida guinuwe, manuna ni'atu 'iboi. 4Ta sa'i 'idi loguguya pwalu nidi ni'atu sinonona ga tupwana yaudi siemisa, 'enega toemisa maibo'adi 'oloto 'adi sawasawa nadigega paibi tausani.

5Tomwa 'iulisina, ga 'idi toloinao be 'idi 'inapwanao be loina 'ana toe'itao 6ta wate Anasa, tauna totaliya sinabwana ma ina susuyao be ma ina bodao, nate Kaiyapa be, Yoni be, Alekisana be, Yelusalema 'ena sideli egogonama.

7'Enega Pita be Yoni gamwagamwanidiya sietoolodi, ga sienaidedi, sigwae, “'Imi guinuwa gete yaita 'ina waiwaiyega, nai yaita 'ana esanega waguinuwena?”

8Ta Pita Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega 'ieonedi, 'igwae, “'Ima toloinao be 'inapwanao ye, 9nai 'ima etala batuwa 'alena manuna tolopegoi 'alemena, be 'aene mwa'adega 'agiebobo'ana 'esena? 10'Enega nuwanuwama 'omi be me Isileli maibo'ami wada mwalatoni 'aene tai gete matamiya 'itootoolo 'ina bobo'ana Yesu Keliso 'enega, tauna goma Nasaleta, kelose 'ena waloemwawasina, ta Yaubada 'igietoolo limena. 11Yesu nina 'atuwa 'ola, ta to'abi anuwa 'omi 'ola nina waguitoyasena, ta esi ni'atu 'ie'ola nugana ga 'ola maibo'adi 'iloinedi. 12Ta nigeya 'ebweu yaita sawesawenaya be 'i'etoseyeda. Nate namo Yesu. Ta nigeya 'ebweu wate esana bale'uya 'imiyami be 'enega 'etoseyana tada loba.”

13Ga toloinao nidi si'itena Pita be Yoni 'idi 'atepatu, ta simwalatonina 'aene taudi tuga tomiya 'asa, ta 'ebe sikulu sinabwana 'ediya nigeya silugulugu, 'enega sinuwaowana ta sinuwa'i'isina 'aene lowa Yesu ma'ediya simiyami. 14Ta wate tolopegoi nina ni'atu 'ibobo'ana si'itena selabediya 'itootoolo, 'enega nigeya wate 'idi 'ebe onamo. 15Ta sietunedi ga siapwesa be 'aene taudimo anuwaya sida loina, 'enega Pita be Yoni siapwesa, ta toloinao nidi siloina, 16ta sigwae, “Mwa'adega tada loina'esa tai 'eluwa gete manudi, manuna Yelusalema 'ana tomiyanao maibo'adi simwalamwalatoni 'aene we'iwe'iyaya sinabwana ni'atu siguinuwena, ta nigeya sawesawedaya taeyaseyaseye. 17Nate namo tada too be tetela gete tada gielosa'u, be geya'abo 'i'elelewana boda yauyaudi 'ediya, 'enega tada loina pa'ala 'ediya be geya'abo wate Yesu 'ana esanega tomota 'ediya siemwaemwasala.” 18'Enega sibwauyedima, ga silugu limana 'ediya, ga siloinedi be geya'abo wate Yesu 'ana esanega sionaona, nai sie'ie'ita tomota 'ediya.

19Ta Pita be Yoni 'idi loina sie'isena, sigwae, “Mwa'adega 'ilobwenema be Yaubada matanaya tauna 'ina ona 'ena 'ada ematamatana, nai 'omi tuga 'imi ona 'ena 'ada ematamatana? Gete manuna wada nuwanuwa. 20Ta 'abo'ama sa'i nigeya sawesawemaya be 'ima ona 'ilosa'u yage nidi 'a'itedi ta 'anonodi manudi.”

21'Enega si'ena pa'alidi ga muliyega sili'amidi. Manuna nigeya 'idi loegesi silobaloba be manuna e'isa mwauna sida 'ebwa'edi, ta sana boda maibo'adi Yaubada situpuna, 22manuna tolopegoi nina 'ana yakwala poti be tupwana, ta ni'atu sigie bobo'anena. 'Enega toloinao pwalu simatautedi, ga nigeya 'ebweu to'ase siguiguinuwe Pita be Yoni 'ediya.

23'Enega Pita be Yoni siapwesa ga gosediyao 'ediya sitauya, ga totaliyao sinabwadi be 'inapwanao 'idi ona sisimanedi. 24Ta gosediyao sinonona maibo'ana, 'enega Yaubada 'ena siona leleleya, sigwae, “'Ima 'Inapwana ye, 'oyo galewa ta bale'u, ola ta yage maibo'adi soladiya simiyami 'umweluluidi, 25'enega 'imu 'ali'ei, nate tubuma Debida, Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega 'imu ona 'isimana apwesena, 'igwae,

‘To'ase 'alena 'ebeloina yaudi 'Inapwana sieetalauwale, ta wate sinuwanuwa besobeso?
26'Enega me bale'u 'idi kiniyao be toloinao sideli egogonama ga sigibubuna sabi losaiya 'Inapwana be 'ina Keliso 'ediya.’

27“Ona'ai'aila, 'asa gete solanaya sideli egogonama sabi losaiya 'imu 'ali'ei 'esasena ta esiesinuwana, tauna Yesu 'enaya, taudi tolosaiyao nidi nate Elodi, be Ponitio Pailato, be me Yudia, be wate taudi nigeya me Yudia, 28ga siguinuwena to'ase nadigega 'oyo 'imu nuwena lowa 'uloinena be sida guinuwe. 29'Inapwana ye, 'idi 'enapa'ala 'imu toguinuwao 'emaya geya'abo 'unoonodi, ta esi 'uda giewaiwaiyema be ma ima 'atepatu 'imu ona 'ada simana apwese. 30Ta wate 'imu waiwaiyega tole'oasao 'uda giebobo'anedi, be 'imu 'ali'ei esiesinuwana, 'ana esana Yesu, 'enega we'iwe'iyayao be edeedede 'uda gieapwesedi.”

31'Idi sidasida gete silosalonina, ga anuwa nina 'ena simiyamiya 'iloniu, ga maibo'adi Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega si'atepatu, ga Yaubada 'ina ona siona apwesena.

'Idi gwegwe sieguyaiyedi 'ebweuna 'ebweuna 'ediya

32Boda nidi Yesu siemisena, ta 'idi nuwanuwa maibo'ana leleleya, ta nigeya sida egewagewana be sida gwae, “'Igu yage gete, ta 'omi nigeya.” Ta esi 'idi gwegwe maibo'adi sitagwaledi boda maibo'adi 'idi guinuwa manudi. 33Ta wate 'Inapwana Yesu 'ana tosimanao nidi siewaiwai wawasae 'ina toololimana 'ana simana manuna, ta maibo'adi sieobooboboma leleleya. 34Ta wate maibo'adi ma 'adi masula be ma 'adi 'oama, manuna toesaesao 'ediyega ni'atu 'idi bale'u be 'idi anuwao siegimwaneyedi, 35ga 'adi maisa maibo'ana sime'edi ga si'ebwa'edi Yesu 'ana tosimanao 'ediya, ga taudi sieguyai yaisigedi simiyamwau 'ediya.

36Toesaesa 'ebweuna 'ediyega, 'ana esana Yosepa, ta 'ana esana auwauna tosimanao nidi si'ebwa'ena Banaba, nate 'ana mwalatoi “Togie'atepatu,” tauna goma Saipilosi, ta Libai 'ina susu 'ebweu, 37ga tauna 'ina tanowa 'iegimwaneyena, ga manena 'ime'ena ga 'i'ebwa'ena Yesu 'ana tosimanao 'ediya.

Copyright information for `DOB