James 4

Bale'u 'ana nuwa'ewa.

1Mwa'adega ga losaiya be egewagewana siapweapwesa 'emiya? Nai 'alena taumimo 'imi yalakwaiyao 'ediyega, manuna tuta yauyauna mali nuwanuwa be mali nuwanuwa 'emiya sipaipaisewa.

2'Aina tuta nuwanuwami be gosemiyao 'idi gwegwe wa'ewadi, ta nigeya sawesawemiya, 'enega waloemwawasidi. Ta yage nidi wayato'aiyedi nigeya sawesawemiya be wa'ewadi, 'enega gosemiyao 'ediya waegewagewana be walosaiyedi. Ta yage nidi nigeya wada lobedi manuna nigeya manudi wada sidasida Yaubada 'enaya. 3Ta 'abo wasidasida manudi, ta nigeya 'adi e'isa wada lobedi, 'alena gete 'imi sidasida nina nigeya bobo'ana, ta 'aene yage nidi manudi wasidasida nate taumimo 'imi gwausowala manuna.

4'Omi toemisa kabokaboyao, wada mwalatoni 'aene 'abo bale'u bubunina waoboobobome, nate Yaubada waetalauwale, manuna 'abo yaita bale'u bubunina nuwanuwana, tauna Yaubada 'ana saiya.

5'Enega geya'abo Buki Tabu 'ina simana wa'awa'awa gidale tuta nina 'igwae,

“Yaluyaluwa nina Yaubada 'isa'una 'edaya nuwanuwana sinabwana 'abo'ada.”

6Ta esi Yaubada 'ina lema 'edaya sinabwa wawasae, manuna Buki Tabu 'ena 'isimana, 'igwae,

“Yaubada togagasa 'ediya 'i'etoboda, ta esi tonuwamwa'uta 'ediya 'itagwala be 'ida lemedi.”

7'Enega Yaubada 'ena wada tagwalemi, ta Seitani wada guitoyase be tauna 'ida pilisinemi. 8Ta wada mai Yaubada selabenaya be 'enega tauna wate 'ida wai selabemiya. Ta 'omi to'umalimi ta kabokabomi nimami wada 'utudi be 'atemi wada gie'esasedi, 9be 'imi bubuna to'umalidi manudi wada doonaona ma imi nuwamwau, ta 'imi edagiyao wada sa'ugelasedi be wada dedoi, be wate 'imi gwausowala wada sa'ugelasedi be wada nuwamwau. 10Ta wada nuwamwa'uta 'Inapwana matanaya be 'enega tauna 'ida gitu'eyemi.

'Awa to'umali mali tomota manudi

11Tasigwao, geya'abo tasimiyao wa'awa'awa to'umaliyedi, manuna 'abo yaita tauna tasina 'i'awa to'umaliyei, nai 'iloinei, tauna nigeya Yaubada 'ina loina 'imulimuliyei, ta esi loina nina 'i'awa'awa to'umaliye. 12Ta wada mwalatoni 'aene Yaubada tebweuna loina 'ana to'ebwaya, ta wate toloina, tauna sawesawenaya be 'i'etoseyana ta 'iloemwawasa, 'enega 'omi geya'abo gosemiyao wa'awa'awa to'umaliyedi, nai waloiloinedi.

Geya'abo onalaga.

13Wada enono 'ai'aila, 'abo yaisigedi 'omi waona gagasa be wagwae, “Batuwa nai gibwa'i 'atatauya 'aidi 'asa sinabwadi 'ediya, be nada yakwala 'ebweuna 'amiyami, be tauma 'ima guinuwa 'ada guinuwedi, be 'ada eesaesa.” 14Ta esi nigeya wamwalamwalatoni yawasimi 'ina tautauya gibwa'i manuna, manuna 'abo'ada tomota 'atuwa nadigega umauma, 'iapwesa tuta gidalina tuga, ta wate 'isawala limana.

15Ta esi 'ilobwenena gete nadigega wada gwae, “'Abo 'inapwana 'itatagwala, 'ada miyami, be yage nidi nuwanuwama 'ada guinuwedi.” 16Ta gete tuga ma imi gagasa waonalaga, ta wada nuwa'i'isi 'aene onalaga yage to'umalina.

17'Enega 'abo yaita guinuwa bobo'adi 'imwalatonidiya, ta nigeya 'iguiguinuwedi, nate 'ina loegesi.

Copyright information for `DOB