John 1

Ona 'ietomotai bale'uya

Tuta 'ana 'ebe e'ale 'unuya Ona 'imiyami. Ta Ona nina tauna Keliso, Yaubada ma'iyana, ta tauna Yaubada nina. Tuta nina 'ana 'ebe e'ale 'enaya, Ona nina Yaubada ma'iyana simiyami, ta Ona nina, tauna Keliso, Yaubada ma'iyana yage maibo'adi simweluluidi, ta nigeya 'ebweu wate yaita tomweluluwa, ta Ona nina tuga. Tauna yawasi 'ai'aila, ta yawasi nina 'enega maedana 'ime'ena tomota yauyauda 'edaya. Ta maedana nina guguyoi 'enaya 'isae, ga guguyoi nigeya 'ina waiwaimo.

Gote 'ena Yaubada tai 'ebweuna 'ietunenama, 'ana esana Yoni. Tauna tomota 'ediya 'imai be 'aene tomota 'ediya maedana manuna 'ida simana be 'enega tomota sida nono be 'idi emisa sida sa'u maedana nina 'enaya. Ta tauna nigeya maedana nina, ta esi maedana 'ana tosimana. Ta maedana nina maedana 'ai'aila ga me bale'u maibo'ada 'ituyayalida.

10 Tauna ni'atu 'imai bale'uya ga bale'uya 'imiyami, ta tauna tuga bale'u 'ana tomweluluwa, ta tomiya bale'u nigeya simwalamwalatoni yaita tauna. 11 Ta tuta nina tauna 'imai 'ina bu'unao 'ediya taudi wate sie'idi'idiyena. 12 Ta esi tomota pu'epu'edimo 'ina ona siemisena 'aene tauna To'etoseyana nina, ga 'ediya 'itagwala be taudi Yaubada natunao. 13 'Enega tomota getedi tada eesedi 'aene taudi ni'atu situbuwa limana, ta tubuwa limana nina nigeya nadigega tomota laladi nai 'idi nuwanuwa 'enega, ta esi tubuwa limana nina Yaubada 'enega. 14 Ona nina ni'atu 'edaya 'ietomotai, ga 'ina esaesa 'ena 'a'itena, tosinabwa sana 'ituyayalina, manuna tauna Yaubada natu'ai'ailina, ta wate tauna tooboboma ta adelina palupaluna maibo'ana.

15 'Enega Yoni 'isimanena ga 'ibwau, 'enana sinabwana 'enega 'igwae, “Tauna gete tai nina manuna yaonaona tuta nina yasimanena 'aene 'ebweu muliguyega 'imamai be 'ida nuganegu, manuna muliyega be yamamai ta tauna ni'atu 'imiyami.” 16 Tauna to'ebwaya bobo'ana, ga 'ina obobomega maibo'ada 'iloemaeda. 17 Mosese 'ina 'ebwaya bobo'ana, nate loina nidi Buki Tabu 'ena, ta esi Yesu Keliso 'ina 'ebwaya bobo'ana wawasae, manuna oboboma be bubuna bobo'ana 'i'ebwa'eda. 18 Nigeya 'ebweu tuta Yaubada 'ana 'ita tomota sida 'itena, nate namo natu'ai'ailina selabenaya 'imiyami, 'enega tauna Tamana 'ana 'ita nina ni'atu 'ie'iteda. Yo 5:26v5,9 Yo 8:12v10 Yo 17:25v12 Ga 3:26; Kol 2:6v13 Yo 3:3-6; 1 Pi 1:23v14 Pi 2:7 Ib 2:14; Lu 9:32,35v16 Ep 3:19v18 Yo 6:46; Md 11:27

Yoni yaita tauna

(Madiu 3:1-12; Maki 1:1-8; Luke 3:1-18)

19 Tuta gote 'enaya me Yudia 'idi toanuganao Yelusalema 'enaya simiyami, ga 'aidi totaliyao be 'aidi Libai 'ina bodao sietunedi Yoni 'enaya sabi enaidena 'aene tauna yaita.

20 Ga Yoni e'isa bobo'ana ta maemaedanina 'i'ebwa'edi, 'igwae, “'Abo'agu nigeya To'etoseyana nina.”

21 'Enega wate sienaidena ga sigwae, “Ta yaita 'oyo? 'Aene 'oyo Ilaitiya, aga?”

Ga 'iona, “'Abo'agu nigeya.”

Ta wate sienaidena, “Nai 'oyo palopita nina Mosese manuna 'ionaonaya?”

Ga Yoni wate 'ie'isa ga 'igwae, “Nigeya.”

22 'Enega taudi wate sigwae, “Ta sana yaita 'oyo? To'ase 'imu ona manuyo, be 'enega 'ada ila be 'ama toetuneyao 'ada emataluwedi?”

23 'Enega Yoni 'idi enaida 'ie'isena ga 'isimana apwesa, 'igwae, “Lowa palopita Aisea 'ina buki 'ena manugu 'isimana gete nadigega:

Tai 'ebweu sena mitawa daita
*mitawa daita: Me Yudia 'idi mitawa kaukau be gulegulewa daisinamo, ta pwatula gidalina, be kaiwenao wate nigeya sinabwadi.
'ena 'ibwaubwau, 'igwaegwae, ‘'Inapwana 'ina 'eda wada kakali ta wagiepaepalu.” ’

24 Ta Palisiyao 'adi toepilialeale nidi 25 Yoni sienaida limena, sigwae, “'Eguma 'oyo nigeya To'etoseyana nina, nai 'oyo nigeya Ilaitiya, nai 'oyo wate nigeya mali palopita, to'ase manuna 'ugiegie bapitaiso?”

26 Ta Yoni 'ieonedi, “'Abo'agu bwasiyega tuga tomota yagiegie bapitaisoedi, ta 'ebweu tai nigeya wamwalamwalatoni gamwagamwanimiya gete tuga 'itootoolo, 27 tauna muliguyega 'imeema, ta 'abo'agu nigeya 'ilobwelobwenegu be 'ana 'aelawa yada li'ami, manuna tauna toesaesa sana.”

28 Gete yage nidi maibo'adi siapwesa sena Betani 'enaya nate Yoni 'ina 'ebe giebapitaiso senanaya, bwasi Yolidani mali esenaya.

Yaubada 'ina taliya

29 Ga mali 'asiyataya Yoni Yesu 'i'itena 'imeemai 'enaya, ga Yoni tomota 'ieonedi, 'igwae, “Tai gote tauna Yaubada 'ina Lami, be me bale'u manuda 'imwamwawasa be 'ida bubuna to'umalina maibo'ana 'i'ewayauledi. 30 Lowa gete tai nina manuna yaonaona, tuta nina yaeonemi 'aene tai 'ebweuna muliguyega 'imamai be 'ida nuganegu, manuna muliyega be yamamai ta tauna ni'atu 'imiyami. 31 Ta nigeya yamwalamwalatoni 'aene yaita tauna, ta nate namo tuga 'abo'agu me Isileli bwasiyega yagiegie bapitaisoemi be 'enega muliyega tauna wada mwalatoni.”

32 Ona gete Yoni 'isimana apwesa Yesu manuna, ga 'ediya 'igwae, “Yaluyaluwa Tabuna ya'itena 'ana 'ita nadigega bunebune galewega 'imwa'utama ga Yesu 'ena 'itowa. 33 Lowa nigeya yamwalamwalatoni yaita tauna, ta Yaubada tauna 'ietuneguma be bapitaiso bwasiyega yada guinuwedi, ga 'eguya 'isimanena, 'igwae, ‘'Etamo Yaluyaluwagu 'uda 'ita 'ida mwa'utama be tai 'ena 'itotowa, tauna nate Yaluyaluwa Tabunega 'ida giebapitaiso tomota 'ediya.’ ” 34 Ta Yoni wate 'ieonedi, “'Abo'agu tai nina mata 'ai'ailiguyega ya'itena, 'enega gete yasimasimana apwesa 'aene tauna Yaubada natu'ai'ailina.”

Yesu 'ana togimi muliyao

35 Ta mali 'asiyataya, tuta nina Yoni be 'ana tomuliyao 'eluwa ma'enao sitootoolo, ga Yesu si'itena selabediyega 'itautauya, 36 'enega Yoni 'ana tomuliyao nidi 'ediya 'igwae, “Tai gote tauna Yaubada 'ina Lami.”

37 Gote 'ena siteluwa nidi Yoni 'ina ona sinonona, ga Yesu simuliyena.

38 'Enega Yesu mulinega sitautauya ta 'ediya 'isanaila, ga 'i'itedi. Ta 'ienaidedi, 'igwae, “To'ase nuwanuwami?”

Ta taudi sigwae, “Labai, mwa'o 'imu 'ebemiya?” (Labai 'ana gibui Toe'ita.)

39 Ta Yesu 'ieonedi, 'igwae, “Wamuliyegu be 'enega 'igu 'ebemiya yae'itami.” Ta simuliyena, ga asuinuwanuwaya siapwesa sena nina 'enaya, ga nada simiya ebonina.

40 Tomuliya nidi siteluwa 'ediyega 'ebweu 'ana esana Anidulu, tauna Saimoni Pita tasina. 41 Anidulu 'ilomanini ga tasina 'ilobena ta 'ieonena, 'igwae, “Saimoni, ni'atu Mesaiya nina 'alobena.” (Mesaiya 'ana gibui Keliso, nate 'ena Gilisi, ta 'ana mwalatoi To'etoseyana.)

42 Ga Saimoni 'i'au'ewena ga Yesu 'ena 'ime'ena. Gote 'ena Yesu Saimoni 'i'itena ga 'ieonena, 'igwae, “'Oyo 'amu esana Saimoni, Yoni natuna, ta 'amu esana auwauna yada bwauye Pita, 'ana gibui Gulewa.”

43 Ga mali 'asiyataya Yesu nuwanuwana be 'itatauya Galili, 'enega 'itauya ga nada Pilipi 'ilobena, ga 'ieonena, 'igwae, “'Uda muliyegu.” 44 Pilipi 'ina 'asa Beteseida, nate Anidulu be Pita 'idi 'asa.

45 'Enega Pilipi Nataniela 'ilobena, ga 'ieonena, “Ni'atu tai nina 'alobena, tauna lowa Mosese 'ina loinao 'ediya ta wate palopitao 'idi 'etoladiyao 'ediya sisimanena, tauna goma Nasaleta, ta Yosepa natuna, 'ana esana Yesu.”

46 Ga Nataniela Pilipi 'ena 'igwae, “Nasaleta nigeya 'ebweu to'ase bobo'ana 'enega 'ida apwesa.”

Ga Pilipi 'igwae, “Tuwa tuga, 'uda mai be tai nina 'uda 'ita.” 'Enega Yesu 'ena simai.

47 Ga tuta nina Yesu Nataniela 'i'itena ga tomota 'ieonedi Nataniela manuna, 'igwae, “Tai gote tauna goma Isileli ta nigeya 'ebweu wate kabo 'enaya.”

48 Ta Nataniela Yesu 'ienaidena, 'igwae, “Mwa'adega ga 'enega 'umwalatonigu?”

Ga Yesu 'igwae, “Muliyega be Pilipi 'ibwauyeyo, ta 'abo'agu yagimi 'itemu damaya 'agalaunaya 'umiyami.”

49 Gote 'ena Nataniela nuwana 'iowana ga Yesu 'ieonena, 'igwae, “'Inapwana, 'oyo ona'ai'aila Yaubada Natuna, ta 'oyo wate me Isileli 'ima kini.”

50 Ga Yesu 'ieonena, “'Uemiseguya manuna yaeonemu 'aene tuta nina 'oyo damaya 'agalaunaya ya'itemu, aga? Gete tuga 'ebe'ita gidalina 'emuya, ta ma'etamo esi yage sinabwadi 'uda 'itadi.” 51 Ta Yesu wate 'igwae, “Yaona 'ai'aila 'emiya 'aene ma'etamo galewa 'ege'egegena 'ena Yaubada 'ina aniloseyao wa'itadi, situ'etu'e be simwa'umwa'utama 'abo'agu Tomota Natuna manugu.” 7:14v46 Yo 7:41,52v49 Md 14:33, 16:16; Yo 12:13v51 Nug 28:12

Copyright information for `DOB